"muutoin" English translation

FI

"muutoin" in English

FI

muutoin {adverb}

volume_up
Muutoin se ei pysty kilpailemaan tasavertaisesti muiden liikennemuotojen kanssa.
Otherwise they will be unable to compete equally with other forms of transport.
Muutoin tilintarkastustuomioistuimen tehtävä on edelleen käytännössä mahdoton.
Otherwise, the Court of Auditor’s task will continue to be impossible in practice.
edistää tai muutoin helpottaa ammusten tai tuliaseiden ostoa ja myyntiä
promotes or otherwise facilitates the purchase and sale of ammunition or firearms.

Context sentences for "muutoin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMuutoin unionista on vaarassa tulla poliittinen kääpiö kansainvälisellä areenalla.
If not, Europe is at risk of becoming a political dwarf on the international stage.
FinnishEn halua muutoin mitenkään vähätellä jäsen Sterckxin mainitsemaa ongelmaa.
Moreover, I do not wish in any way to trivialise the problem raised by Mr Sterckx.
FinnishMuutoin vaarana on, että nykyinen epäoikeudenmukainen tilanne vain pahenee.
Without this, there is a risk that existing inequalities will be exacerbated.
FinnishMuutoin meillä on silti mahdollisuus pelastautua parlamenttina vuonna 2009.
If not, we would still have the opportunity as Parliament to save ourselves in 2009.
FinnishMuutoin myös teidän hyvää tahtoanne käytetään hyväksi.
Test them long and test them hard, or you too will have your goodwill exploited.
FinnishMeidän on selvitettävä vanhat tapaukset, muutoin tilanne ei koskaan parane.
We need to clean up the legacy of the past, or matters will never improve.
FinnishÄänestys on periaatteessa toimitettava nyt, muutoin se toimitetaan tänä iltana.
In principle, the vote ought to take place now, but if not it will take place this evening.
FinnishMeidän on äänestettävä tätä tarkistusta vastaan, tai muutoin oma tarkistuksemme hylätään.
We must vote against this amendment, or else our own amendment will fail.
FinnishOlemme siinä tapauksessa edistyneet myös muutoin kuin vain itsemme ja toimielinten kannalta.
We would have made a step forward and not only for ourselves or for the institutions.
FinnishMuutoin olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi antaa markkinoiden hoitaa tehtävänsä.
But beyond that, I believe that we should allow the market to play its role.
FinnishMuutoin, arvoisa puhemies, Kreikka antaa täyden tukensa naapurivaltiolleen.
For the rest, Greece wholeheartedly supports its neighbouring state.
FinnishMuutoin tarkistukset 1, 2, 5 ja 23 ovat periaatteessa hyväksyttävissä.
In addition, Amendments Nos 1, 2, 5 and 23 are acceptable in principle.
FinnishMuutoin on vaarana, että työllisyystoimet jäävät vain puheiden tasolle.
And, you know, it is dangerous to keep the issue of employment merely at the verbal level.
FinnishMuutoin vaarana on, että Euroopan kansalaiset vieraantuvat unionista.
If it is not then we run the risk of alienating the citizens of Europe.
FinnishMuutoin yritystemme ja pääomamarkkinoidemme kansainvälinen kilpailukyky kärsii.
Anything else would damage the international competitiveness of our companies and our capital market.
FinnishLuojan kiitos, muutoin kiihottuisitte kaikki nähdessänne äitinne.
Thank God, or you would all be sexually aroused when you saw your mother.
FinnishVain harvat naiset ja lapset työskentelevät muutoin kuin bordelleissa tai parittajan valvomina.
Only a very few women and children work without being in a brothel or managed by a pimp.
FinnishMuutoin asetumme useimmissa kohdissa tukemaan teitä, toisin kuin neuvosto!
By the way, you know we tend to support you in these things, which is more than the Council does.
FinnishMuutoin toivon, että me työskentelemme yhdessä sen parissa, mitä tähän työohjelmaan on kirjattu.
I also hope that we can work together on the things laid down in this working programme.
FinnishMuutoin edessä on suuri menetys koko maailmalle, mutta vielä suurempi Kiinalle.
It would be the world's loss, but a bigger loss to China.