"muutoinkin" English translation

FI

"muutoinkin" in English

FI

muutoinkin {adverb}

volume_up
muutoinkin (also: muuten, toisin, muutoin)
Unionissa on muutoinkin paljon tarvetta parantaa eläinten hyvinvointia.
In the EU, there is otherwise a lot about the need to improve animal welfare.

Context sentences for "muutoinkin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä oli perusteltu ratkaisu muutoinkin kuin vain direktiivin aihepiirin kannalta.
That decision was justified not only by the subject matter of the directive.
FinnishPerussosiaaliturva voidaan kuitenkin taata muutoinkin kuin vain yksityiseltä taholta.
However, it is not only by private means that the risk of basic social protection can be covered.
FinnishBurman/Myanmarin ihmisoikeustilanne on muutoinkin hälyttävä.
The general human rights situation in Burma is alarming.
FinnishJoulukuun neuvostossa on muutoinkin mahdollisuus tarkastella Schengen-tarkastusten kokonaistilannetta.
At the December Council, the overall situation with regard to the Schengen inspections may also be examined.
FinnishVaaleissa jo muutoinkin havaittava kiihkokansallisten voimien vahvistuminen saisi tästä vain entistä enemmän lisäpontta.
This could further boost the growing power of the nationalist forces as reflected in the elections.
FinnishKumottavaksi julkaisemiinne säädöksiin sisältyy myös monia sellaisia säädöksiä, jotka olisivat muutoinkin rauenneet.
The items of legislation whose repeal you have announced notably include many which would have expired anyway.
FinnishVoin muutoinkin sanoa jäsen Barón Crespolle, että puheenjohtajavaltio Tanska kannattaa EU:n yhteisömenettelyä.
Moreover, I can tell Mr Barón Crespo that the Danish Presidency is a great supporter of the community method in the EU.
FinnishSuuntaus on muutoinkin oikea nykyaikaisen vero-oikeuden kannalta, ja sillä on vaikutusta suurimpaan osaan muitakin veroja.
This, furthermore, is a commendable trend in modern tax law, which also has implications for other forms of tax.
FinnishPuheenjohtajamaa ylläpitää muutoinkin aktiivisesti yhteyksiä Algeriaan laaja-alaisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi.
For the rest, the presidency remains in active contact with Algeria with a view to preparing for a broadly based dialogue.
FinnishMiksi toimikautta on muutoinkin jatkettava?
Why else do we need to extend the time?
FinnishMuutoinkin aikaisemmin mainitusta lausunnostani käy myös selvästi ilmi, mikä on komission kanta näihin tarkistuksiin.
Besides, the position adopted by the Commission on these amendments will be clear from the opinion I have just delivered.
FinnishEri toimielinten edustus hallintoneuvostossa ei ole kuitenkaan välttämätöntä, vaan niiden näkemykset tulevat huomioiduiksi muutoinkin.
The representation of various bodies on the board is not, however, essential as their points of view will be taken into account by other means.
FinnishOn tärkeää, että EU:n kansalaisia kannustetaan opettelemaan vieraita kieliä koulussa jo varhaisessa vaiheessa - ja muutoinkin koko elämän ajan.
It is important that the EU' s citizens should be encouraged to learn foreign languages early on in school and also throughout their lives.
FinnishKomission alkuperäisissä kaavailuissa varoja olisi korvamerkitty energiatehokkuuteen muutoinkin kuin mahdollisista rääppeistä.
In the Commission's original plans, funds would have been earmarked for energy efficiency, rather than using any of the crumbs that might have been left over for this.
FinnishStrategia tarjoaa EU: lle mahdollisuuksia edistää ympäristöystävällistä metsien hyväksikäyttöä muutoinkin kuin aluekehittämisrahojen puitteissa.
The strategy presents opportunities for the EU to promote environmentally benign exploitation of forests in contexts other than the allocation of regional funding.
FinnishKuulin komissaari Liikasen sanat, joiden mukaan varoja saattaa löytyä muutoinkin, mutta tämän parlamentin ja esittelijä Giansilyn ansiosta ongelma on otettu esille.
I heard what Commissioner Liikanen had to say, namely that other resources may be found, but this Parliament and Mr Giansily have done well to raise the problem.
FinnishNäistä olisi Euroopan väestölle vakavia terveydellisiä ja ympäristöllisiä seurauksia, ja ne aiheuttaisivat muutoinkin valtavan, miljardien suuruisen laskun Euroopan terveyslaitokselle.
They would involve serious health and environmental consequences for the people of Europe, together with a bill for Europe' s health services to the tune of billions.
FinnishVuonna 1939 Suomessa Suomenlahden pohjoispuolella ja Virossa sen eteläpuolella oli suurin piirtein samanlainen elintaso ja nuo kaksi maata olivat muutoinkin hyvin samanlaisia.
In 1939, Finland lay north of the Gulf of Finland and Estonia south of it. The two countries had approximately the same standard of living and were in many respects quite similar.
FinnishArvostan kollegamme aloitetta myös siksi, että hänen mietinnössään kiinnitetään huomiota terveyden merkitykseen muutoinkin kuin sairauden tai heikkouden poissaolona.
Furthermore, I applaud our colleague's initiative because his report has brought to everyone's attention the importance of health, which does not just mean the absence of sickness or infirmity.