"muutoksenhaku" English translation

FI

"muutoksenhaku" in English

EN
FI

muutoksenhaku {noun}

volume_up
1. law
muutoksenhaku
Jos tuomiolle on perusteet, käynnistetään muutoksenhaku.
Where there are grounds for conviction, appeals are being launched.
Loppujen lopuksi muutoksenhaku ei takaa kaikkia niitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, joita täysin uusi oikeudenkäynti tarjoaa.
After all, an appeal does not give you all the chances and all the options that you have with a completely new trial.
Silloin kanne ja muutoksenhaku eivät enää olisi tarpeen.
I would be happy if we could vote for it, and then we would no longer need the complaint and the appeal.

Context sentences for "muutoksenhaku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOngelman ehkäiseminen on järkevämpää kuin pitkäaikainen muutoksenhaku oikeudessa.
Preventing a problem is better than going the long way of legal redress.
FinnishTätä välinettä uudistettaessa avainsanoja ovat suhteellisuus, suojelu ja muutoksenhaku.
Proportionality, protection and redress are the key to reforming this tool.
FinnishOn myös käsiteltävä sitä, että kansalaisilla on ainoastaan epäsuora muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus.
Then there is the question of citizens' only having indirect access to justice.
FinnishEhdotuksessa ei säädetä kansalaisten mahdollisuudesta suoraan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuteen.
The proposal does not foresee the possibility of citizens' taking direct recourse to justice.
FinnishJos tuomiolle on perusteet, käynnistetään muutoksenhaku.
Where there are grounds for conviction, appeals are being launched.
FinnishLisäksi komissio on esittänyt ehdotuksen muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa.
In addition, the Commission has submitted a proposal on access to justice on environmental issues.
FinnishKansalaisilla on laillinen oikeus tiedonsaantiin sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa myös EY:ssä.
Citizens have a legitimate right to information and environmental justice, including from the EC.
FinnishJos muutoksenhaku hyväksytään, välttämätön korvaus myönnetään kansallisen lainsäädännön ja oikaisujen perusteella.
And where appeals are successful, the necessary compensation will be provided according to national law and corrections.
FinnishKorholan mietinnön aiheena oleva yhteinen kanta ei sisällä minkäänlaisia muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevia sääntöjä.
The common position that is the subject of Mrs Korhola’s report contains no rules whatsoever on access to justice.
FinnishTästä syystä komissio halusi rajoittaa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden vain sellaisille ympäristöjärjestöille, jotka täyttävät tietyt ehdot.
For that reason, the Commission wanted to restrict access to justice to environmental organisations that meet certain conditions.
FinnishToivon, että asetusta aletaan soveltaa mahdollisimman pian, jotta muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus kaikissa ympäristöasioissa voidaan taata.
I hope that this Regulation will be applied as soon as possible, in order to guarantee access to justice on all environmental issues.
FinnishOhimennen sanottuna 14:ssä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, muun muassa Ranskassa, on käytössä kollektiivinen muutoksenhaku, edustuksellinen kanne ja ryhmäkanne.
By the way, in 14 European Member States, we have collective redress, representative action and group action, as in France etc.
FinnishMeidän on määriteltävä soveltamisala ja säilytysaika ja varmistettava korkeatasoinen tietosuoja sekä tehtävä mahdolliseksi yksityisen henkilön muutoksenhaku.
We need to define the scope, the retention times, to have a high level of data protection and the possibility of redress for the individual.
FinnishNäitä kahta direktiiviä täydennetään nyt yleisön osallistumista sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevilla säännöksillä Århusin yleissopimuksen mukaisesti.
These two directives are now being supplemented with provisions on public participation and access to justice in accordance with the Århus Convention.
FinnishOn kuitenkin sääli, että neuvosto ja parlamentti ovat heikentäneet komission selkeää tekstiä kansalaisjärjestöjen muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta.
It is, however, a pity that the Commission’s clear text on access for NGOs to the European Court of Justice has been watered down by the Council and by Parliament.
FinnishMielestäni mahdollisuutta pyytää sisäistä uudelleentarkastelua, jota käsitellään yhteisessä kannassa, ei pitäisi sekoittaa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuteen.
In my view, the opportunity to request an internal review, for which provision is made in the common position, should not be confused with access to justice.
FinnishNäitä periaatteita ovat: syrjimättömyys, neuvotteleminen ja muutoksenhaku, turvamaksujen kustannusten avoimuus ja kustannusvastaavuus sekä valvontaviranomaisen perustaminen.
These are: non-discrimination, consultation and remedy, transparency and cost-relatedness of security charges, and establishment of a supervisory authority.
FinnishKolmas kysymys, joka mainitaan yhä uudelleen, niin kutsuttu kollektiivinen muutoksenhaku, ei todennäköisesti muutu järkevämmäksi siksi, että se mainitaan yhä uudelleen.
The third point which has been raised repeatedly, namely collective redress, is unlikely to become more relevant simply by being the frequent subject of discussion.
FinnishLisäksi kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihto sähköisten viestintäkanavien avulla, tietojenvaihtokeskus sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus edellyttävät tukeamme.
In addition, the exchange of experience and best practices on electronic information channels, the clearing house mechanism and access to justice must also have our support.
FinnishMielestäni pitävämmät menettelyt ja päätökset sekä tapausten nopeampi tutkiminen tarkoittaa, että muutoksenhaku vähenee ja perusteettomat hakemukset tunnistetaan helpommin.
In my opinion, more robust procedures and decisions and faster examination of cases will mean that there are fewer appeals and unfounded applications will be more easily identified.