"muutokset" English translation

FI

"muutokset" in English

FI

muutokset {plural}

volume_up
muutokset
Työjärjestyksen muutokset toimielinten välisen sopimuksen johdosta (OLAF)
Changes to the Rules of Procedure following the interinstitutional agreement (OLAF)
Institutionaaliset muutokset eivät auta myöskään ilmastonmuutoksessa.
And institutional changes do not help with climate changes.
Yhteiskunnan dynaamisia muutoksia seuraavat muutokset urheilussa.
Dynamic changes in society are being accompanied by changes in sport.
Perussopimuksen muutokset ovat aina monimutkaisia, jopa yksinkertaistetut muutokset.
Treaty modifications are always complex, even simplified ones.
Vähäpätöiset muutokset nimikkeistössä eivät ole mikään ongelma komissiolle.
Minor modifications in the nomenclature do not pose any problem for the Commission.
muutokset OLAFin henkilöstötaulukkoon ilman uusia varainhoitoa koskevia säännöksiä.
Modifications to the establishment plan of OLAF, without additional financial provisions.
Niihin eivät tämänpäiväisessä lehdistötiedotteessa julkistetut muutokset vaikuta.
These measures are not affected by the adjustments announced in today's press release.
Vihreät aikovat varmistaa, että nämä muutokset todella pannaan täytäntöön.
The Greens will ensure that these adjustments are actually implemented.
Valitse Ääniasetukset ja tee haluamasi muutokset:
Click Voice Settings, and then make any of the following adjustments:
Yleissopimusten tarkistusten avulla esitetyt muutokset ovat ehdottoman olennaisia.
The changes which have been introduced by way of revisions to the conventions are absolutely essential.
Ehdotetut muutokset hyödyttävät Irlannin lääkemarkkinoita, joilla on merkittävä jalansija Euroopassa.
The proposed revisions will be beneficial for the Irish pharmaceutical market which has a substantial presence in Europe.
Mielestäni nyt on viisasta toteuttaa käytännössä ne tiiviimpää yhteistyötä koskevat muutokset, jotka mainitaan perustamissopimuksessa.
My view is that it is sensible now to put into practice the closer cooperation revisions that we see inside the Treaty.
muutokset (also: siirtymät)
Arvoisa komission jäsen, pyydän näin ollen, että kaikki muutokset tehdään ja ajatukset esitetään toteutettaviksi vuodesta 2015 eteenpäin.
I therefore ask, Commissioner, that any transitions be made and ideas proposed from 2015 onwards.

Context sentences for "muutokset" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKun valtiontuki otetaan käyttöön, uudistukset ja muutokset lentävät romukoppaan.
Where State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
Finnishvarmistetaan, etteivät muutokset liikkeessä olevien seteleiden määrissä vaikuta
capital, in a manner that ensures that the relative income positions of NCBs
FinnishKuten kaikki muutokset, uusikin maailmanjärjestys synnyttää voittajia ja häviäjiä.
Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
FinnishYmmärsin kyllä, herra van Velzen, pöytäkirjaan tehdään tarvittavat muutokset.
I understand your point, Mr van Velzen, and the necessary corrections will be made.
FinnishTiivistettynä kaikki nämä muutokset laajentavat "made in" -merkinnän säännöksiä.
In summary, all these amendments go in the direction of widening 'made in' provisions.
FinnishJos näytössä näkyy jokin muu tulos, valitse Edit ja tee tarvittavat muutokset.
If any other result appears, click Edit, and make corrections as necessary.
FinnishEhdotetut muutokset olisi jo syytä toimittaa parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi.
It is high time that the proposed amendment was sent to Parliament and the Council.
FinnishMuutokset johtavat sekaannuksiin ja aiheuttavat myöhemmin paljon vaikeuksia.
Any change will result in confusion and later on will produce a lot of difficulties.
FinnishMeidän on kuitenkin helpotettava siirtymistä niille, joita muutokset koskevat.
However, we need to make the transition easier for those who are affected.
FinnishTeknologiset muutokset eivät uhkaa etnosfäärin yhtenäisyyttä, vaan valta.
It's not change or technology that threatens the integrity of the ethnosphere.
FinnishLähes kaikki edellisten vuosien muutokset ovat tapahtuneet maailmanlaajuisesti.
Almost every change in recent years has taken place in a global context.
FinnishMuutokset ja tehokkaat toimenpiteet edellyttävät tarkkaa analysointia.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
FinnishOlen kuitenkin sitä mieltä, että innovaatiot ja muutokset ovat mahdollisia.
But I do think that there is an opportunity for innovation and for change.
FinnishEi ole toivottavaa, että olennaiset muutokset tehtäisiin komiteamenettelyn mukaisesti.
It is not desirable for essential amendments to be made via the comitology procedure.
FinnishEhdotetut muutokset ovat parhaillaan neuvoston toimielinten käsiteltävinä.
At that time, the amendments were examined by the relevant Council bodies.
FinnishVäestörakenteen muutokset merkitsevät aikapommia tulevaisuuden päätöksentekijöille.
Demographic trends are going to create a time-bomb for the decision-makers of the future.
FinnishKaksi tämänhetkistä suurta haastetta ovat väestörakenteen muutokset ja globalisaatio.
The two great challenges today are demographic change and globalisation.
FinnishKolmanneksi hän sanoi: Etelä-Afrikka torjui sovitteluitta kaikki sopimuksen muutokset.
Thirdly, he said: South Africa has rejected any amendment of the agreement out of hand.
FinnishKaikki tämä on aivan välttämätöntä: teknologiset muutokset ja toimielinuudistukset.
All of this is absolutely essential. We need technological change and institutional reform.
FinnishSuunnitelmia koskevat mietinnöt ja muutokset voivat auttaa meitä paljon.
The reports and the amendments concerning these schemes can help us a lot.