FI

muutos {noun}

volume_up
muutos (also: vaihtoraha, vaihdos)
Taloudellinen muutos ja poliittinen muutos sekä muutos unionin hallinnossa.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Vastaus siihen on muutos - polttoaineiden, kulutustottumusten ja ajattelutapojen muutos.
The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Muutos ei välttämättä takaa edistystä, mutta edistys edellyttää ehdottomasti muutosta.
Change does not necessarily ensure progress, but progress absolutely requires change.
Tämä on keskeinen muutos kohti EU:n ympäristöpolitiikkaa.
This is a fundamental shift in the direction of environmental policy in the EU.
Meidän on tiedostettava, että hygienia-asetuksissa on tapahtunut ajattelutavan muutos.
It is important for us to be aware that the hygiene regulations have undergone a paradigm shift.
Meidän on kuitenkin toteutettava tämä muutos varovasti ja ajateltava sen kaikkia seurauksia.
However, we must make this shift carefully and think of all the ramifications.
Turkissa on tapahtunut viiden viime vuoden aikana valtava demokraattinen muutos.
We have seen tremendous democratic transformation in Turkey in the past five years.
Nämä perusuudistukset ja ajattelutavan muutos ovat vielä tekemättä.
These fundamental reforms and a transformation of attitudes are still to be achieved.
Tämä muutos vetää vertoja Gorbatsovin aikoinaan tekemille muutoksille.
That is a transformation which parallels those of Gorbachev in his day.
Toinen muutos koskee H2-lentokoneiden liikennöinnin rajoittamista.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
Tämä ei ole sisällöllinen vaan puhtaasti tekninen muutos.
This is not a substantial alteration but a purely technical one.
Kiotossa saatiin aikaan myös muutos; päästövähennykseen lasketaan nyt mukaan kolmen kaasun sijaan kuusi kaasua.
An alteration also occurred in Kyoto; six gases rather than three were included in the calculations as part of the reduction.
Valmistelukunnan perustaminen on tietoinen muutos menneeseen verrattuna.
The Convention approach is a deliberate break with the past.
This pattern must be broken.
On myös perussopimuksen muutos, johon liittyy erimielisyyksien riski, ja kilpailukykyä koskeva sopimus, josta on ilman muuta keskusteltava perusteellisemmin.
There is also the Treaty modification, which brings with it the risk of break up, and the competitiveness pact, which definitely needs further discussion.
Sellainen muutos aiheuttaa suuria vaatimuksia tiedotusstrategialle.
Such a changeover means that large demands will have to be made in terms of information strategy.
Toiseksi en voi olla huomauttamatta, että Ruotsilla on Saksan tapaan eläkejärjestelmä, jonka osalta tällainen muutos on harvinaisen vaikea toteuttaa.
Secondly, I could not help but note that Sweden, in common with Germany, has systems particularly ill-suited to this type of changeover.
Monet ihmiset huomaavat todella euron tulemisen ja rahaliiton käynnistymisen vasta, kun heidän täytyy toteuttaa muutos omissa lompakoissaan.
Many will not be fully aware of the advent of the euro and monetary union until they have to make the changeover in their own purses.
Strategiaan oli mielestämme saatava aikaan muutos vuosikausia pahentuneen kriisin jälkeen.
We believed that, after years of worsening crisis, a change of strategy was required.
Euroopan talous on yhä syvässä kriisissä, ja tilanteeseen saadaan muutos vain yhtenäisillä toimilla.
The European economy is still in deep crisis, and only consistent action will change that situation.
Olisi tietenkin kaksinkertainen vahinko, jos koko tämä Turkin muutos ja uudistus epäonnistuisivat kriisin vuoksi.
And it would, of course, be a double whammy if this very progress towards change and reform in Turkey were to fall foul of the crisis.
Voimme hyväksyä tarkistuksen ongelmitta, kun siihen tehdään tämä osittainen muutos.
With this partial modification we have no problem in accepting it.
Ryhmäni katsoo, että ehdotettu muutos sisältää nämä hyvät tavoitteet.
My group believes that the modification proposed has those laudable objectives.
Huomautuksiin tehty asianmukainen muutos sisältyy tarkistukseen 1133, joka on äänestysluettelon liitteenä.
The correct modification to the remarks is contained in Amendment 1133, which is annexed to the voting list.
Demokraattinen muutos ei kuitenkaan koskaan onnistu ilman todellisia oppositiojohtajia.
However, a democratic transition will never succeed without real opposition leaders.
Kannatan kaikilta osin Tunisian demokraattista muutos- ja kehitysprosessia.
I fully support Tunisia's democratic transition and development process.
(HU) Jäsen Salafranca kysyi, mihin muutos johtaa.
(HU) Mr Salafranca raised the question of what the result of the transition will be.
Suuri poliittinen muutos on esimerkiksi tuonut valtaan entisen toisinajattelijan.
A major political U-turn has brought to power a former dissident.
Tällainen muutos ei saa johtaa suunnanmuutokseen, joka järkyttää Euroopan toimielinten tasapainoa.
This about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Tässä voi toki tapahtua muutos parempaan useiden tulossa olevien vaalien jälkeen, vaikka sitä vahvasti epäilenkin.
That may of course take a turn for the better following a number of forthcoming elections, although I seriously doubt it.
Kyseessä ei ole varsinaisesti siirtymäjärjestelyä koskeva päätös vaan ainoastaan kielellinen muutos!
It is not a decision on the transitional regime itself, but simply a piece of editing.
muutos (also: muodonmuutos)

Context sentences for "muutos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe ei tarkoita, että muutos tapahtuisi huomenna tai että kaikki olisi helppoa.
That does not mean that things will change tomorrow, or that things will be easy.
FinnishMuutos on tarpeen oman turvallisuutemme kannalta, ja Hamas on pakotettava siihen.
This change is necessary to our own security, and we must compel Hamas to make it.
FinnishTurkissa on tapahtunut viiden viime vuoden aikana valtava demokraattinen muutos.
We have seen tremendous democratic transformation in Turkey in the past five years.
FinnishSen vuoksi on tarpeen korjata sen soveltamisalaa tekemällä rakenteellinen muutos.
Therefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
FinnishLäheisten ASEAN-maiden on tehtävä enemmän, jotta Burmassa saadaan aikaan muutos.
Neighbouring ASEAN countries need to do more to bring about change in Burma.
FinnishEhkä asiaan voitaisiin saada muutos, tai kelloa voitaisiin soittaa aikaisemmin.
Perhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
Finnish-(EN) Arvoisa puhemies, PPE-DE-ryhmän äänestyslistaan on tehty muutos.
author. - Madam President, there has been a change in the PPE-DE voting list.
FinnishAinut ehdotettu muutos elävien simpukoiden osalta koskee lyijyn raja-arvoja.
The only proposed change for limits in shellfish as bivalve molluscs is for lead.
FinnishToisessa tarkistuksessa hylätään sikarien ja pikkusikarien määritelmän muutos.
The second amendment rejects the change in the definition of cigars and cigarillos.
FinnishToinen muutos on ennaltaehkäisevien toimien sisällyttäminen välineen soveltamisalaan.
The second change is the inclusion of prevention in the scope of the instrument.
FinnishAsiaan on tultava muutos, jos haluamme yleisön ymmärtävän, mitä Euroopassa tapahtuu.
That must change if we want the public to understand what is happening in Europe.
FinnishNyt hän uskoo, että nimen muutoksesta on ilman muuta seurannut myös sisällön muutos.
Now she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
FinnishTaloudellinen muutos ja poliittinen muutos sekä muutos unionin hallinnossa.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
FinnishEnsi vuosikymmenellä Euroopan unionissa tapahtuu syvä väestörakenteen muutos.
The next decade will be one of profound demographic change for the European Union.
FinnishArmenialaisten kansanmurhaa koskeva muutos kuitenkin aiheutti tyytymättömyyttä.
There was unease, however, because of an amendment on the Armenian genocide.
Finnish(DE) Väestörakenteen muutos Euroopassa vaikuttaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin.
(DE) Demographic change in Europe concerns all the Member States of the EU.
FinnishHaluan painottaa, että vaikka kyseessä onkin pienehkö muutos, se on välttämätön.
I would like to stress that even though this is a minor change, it is still necessary.
FinnishMuutos ihmisen henkilökohtaisessa ajattelutavassa lähtee aina tästä itsestään.
Any change in one's personal way of thinking starts with that person him or herself.
FinnishArvoisa puhemies, Sokrates-koulutusohjelma ei ole vain muutos koulutusjärjestelmiin.
Mr President, the Socrates programme is not just a system of educational exchanges.
FinnishNäitä ohjeita on noudatettava tiukasti, ja tällainen muutos on täysin välttämätön.
These provisions must be strictly adhered to and this change is absolutely necessary.