"muutosehdotukset" English translation

FI

"muutosehdotukset" in English

FI

muutosehdotukset {plural}

volume_up
muutosehdotukset (also: korjaukset)
Seuraavassa esitetään komission tärkeimmät muutosehdotukset asetukseen:
The Commission's main proposals for amendments to the regulation are as follows:
Mitä tulee Obnova-asetukseen, neuvosto tulee tutkimaan tarkoin parlamentin muutosehdotukset.
As for the Obnova regulation, the Council will carefully look into Parliament' s draft amendments.
Minun ryhmäni tulee äänestämään päätöslauselmaesityksen puolesta ja hylkäämään kaikki muutosehdotukset.
My group will vote for the motion for a resolution and reject all the amendments.

Context sentences for "muutosehdotukset" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHyväksyin jäsen Redondo Jiménezin muutosehdotukset ja olen niistä samaa mieltä hänen kanssaan.
Therefore I agree with the changes made by Mrs Redondo Jiménez which I shall be voting for.
FinnishNämä muutosehdotukset puuttuvat tekstistä mahdollisimman huonon onnen vuoksi hallinnollisessa käsittelyssä.
This proposed amendment is not included because of very bad luck in the administration.
FinnishSen on laadittava tämän direktiivin noudattamista koskeva kertomus, johon sisältyvät mahdolliset muutosehdotukset.
It has to produce a report on how the Directive is being implemented, which will include appropriate proposals for adjustment, if necessary.
FinnishParlamentille toimitetaan tiedoksi liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteita, ensisijaisia alueita ja tavoitteita koskevat muutosehdotukset.
Proposals for modifications to the principles, priorities and objectives for these partnerships will be sent to Parliament for information.
FinnishTämän vuoksi on tärkeää, että kaikki jatkoneuvottelut käydään ja vaikeiden kompromissien muutosehdotukset käsitellään mahdollisimman avoimella foorumilla.
It is therefore important that any further negotiations or any intent to change difficult compromises are made in as open a forum as possible.
FinnishAjatuksena on se, että ensin esitetään sisältöpainotteisia tiedonantoja, ja sen jälkeen tehdään lopulliset muutosehdotukset käydyn keskustelun perusteella.
The idea is first to present communications on the contents and then, on the basis of the discussion, to make the final proposals for modifications.
FinnishMielestäni nämä muutosehdotukset ovat hieman ristiriidassa, mutta aion tarkistaa englanninkielisestä versiosta, onko ruotsinkielisessä virhe.
I think that these amendment proposals are somewhat contradictory, but I will check with the English language version to see if there is a mistake in the Swedish.
FinnishPelkään, että muutosehdotukset, joista olemme kuulleet puhuttavan viimeisen vuoden ajan, on tarkoitettu yksinomaan jatkamaan rahoitusvirtaa unionin vanhoihin köyhempiin jäsenvaltioihin.
I fear that the proposed changes we have been hearing about this last year are aimed exclusively at extending the flow of funding to the poorer countries of the old Union.
FinnishLopuksi on toivomukseni, että Euroopan parlamentin enemmistä hyväksyy ne muutosehdotukset, jotka merkitsevät geneettisesti muunnettujen eliöiden käytön kieltämistä luomutuotannossa.
Finally, I hope that the majority in the European Parliament will approve the amendment proposal which involves a ban on the use of genetic modified organisms in organic farming.
Finnish   Jäsen Papayannakis, ongelmana on, että työjärjestyksen mukaan yksiköiden on saatava käsittelyjärjestystä koskevat muutosehdotukset vähintään tuntia ennen istunnon avaamista.
   The problem is, Mr Papayannakis, that under the Rules of Procedure, the services must receive requests for changes to the order of business at least one hour before the opening of the sitting.