FI

muuttaa [muutan|muuttanut] {verb}

volume_up
Näin ollen tarkistuksella ei muuteta tekstiä, jota sillä on tarkoitus muuttaa.
This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Siksi olisikin vain oikeudenmukaista muuttaa nykyistä viisumijärjestelmää.
It is, therefore, only fair that we should amend the current visa regime.
Emmekö voisi muuttaa paikkajakoa, jos haluamme, että kamerat ovat täällä?
Could we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
Voit muuttaa näitä tietoja ja lisätä käyttäjätilejä napsauttamalla Muuta asetuksia.
You can change this information and add user accounts by clicking Change settings.
Parlamentaarinen edustajakokous päättää muuttaa nimensä Euroopan parlamentiksi.
The Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
Niiden tarkoitus on muuttaa sitä, mitä me arvostamme, muuttaa tapaa, jonka mukaan käyttäydymme.
Their purpose is to change what we value - change how we conduct ourselves.
Assosiaatiosopimuksen pitäisi muuttaa jossakin määrin tätä tilannetta.
The Association Agreement should alter this situation somewhat.
Jos maa tarjoaa jo koulutusta, sitä ei tarvitse muuttaa direktiivin vuoksi.
This Directive is not intended to alter any training already provided by a country.
Kuka tahansa voi muuttaa allekirjoittamattoman ohjaimen sisältöä.
Anyone can alter the contents of an unsigned driver.
Minussa on se, mikä muuttaa velat saataviksi ja vastoinkäymiset menestykseksi.
I have that in me that can convert poverty to riches, adversity to prosperity.
On tukittava porsaanreiät, sillä on hyvin edullista muuttaa elohopea elohopeakloridiksi.
We have to close loopholes, as it is very cheap to convert mercury into calomel.
Can we convert that into a grant?
Pakotamme ihmiset, jotka haluavat muuttaa tänne, ottamaan itselleen turvapaikanhakijan aseman.
We force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että ihmisten olisi saatava muuttaa omasta tahdostaan.
I think we all agree that people who want to migrate should do so as a matter of free choice.
Käytännön kokemus ja laskelmat osoittavat, etteivät ihmiset yhtäkkiä halua joukoittain muuttaa maasta.
Neither practical experience nor calculations show that there would be hordes of people suddenly wanting to migrate.
Tässä sosialistien mietinnössä yritetään muuttaa tekstiä väärään suuntaan.
This socialist report attempts to move the text in the wrong direction.
Nämä ihmiset voivat sitten halutessaan muuttaa vapaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
These people will then be free to move to Britain if they wish.
Monet näistä ihmisistä käyttäisivät oikeuttaan muuttaa muualle EU:hun.
Many of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
Sen sijaan komissio muuttaa mieluummin varainhoitoasetusta avoimuuden vähentämiseksi.
But no, the Commission prefers to change the Financial Regulation in order to reduce transparency.
Tuontitullien alentaminen 35 euroa muuttaa myös kilpailutilannetta.
Reducing import duties by EUR 35 also changes the situation with regard to competition.
Latvian hallitus yrittää jatkuvasti muuttaa eläkelainsäädäntöä eläkekertymien vähentämiseksi.
The Latvian Government is constantly trying to amend the pensions legislation so as to reduce payments to pensioners.
Olemme vakuuttuneita siitä, että komission pitää vetää ehdotus takaisin ja muuttaa sitä.
We are convinced that the Commission should withdraw this proposal and revise it.
Miksi tätä osaa olemassa olevasta lainsäädännöstä pitäisi muuttaa?
Why revise this part of established law?
Epäilen, että voisi olla tarpeen muuttaa tarkastuskautta.
I wonder, for example, if there is not a need to revise the inspections mandate.
Eikö nyt olisi aika muuttaa jonkin verran tunteita ja ajatuksia?
Is this not a time for a slight shift in our sensibilities and our thinking?
Yhä useammat ihmiset tiedostavat tarpeen muuttaa viitekehystä.
More and more people are recognising the need for a paradigm shift.
Emme saa kuitenkaan muuttaa lähtökohtia.
But we must not shift the premises.
Niiden tavoitteena on muuttaa ympäristöpolitiikka konkreettiseksi toiminnaksi.
They set out to transform environmental policy into concrete action.
Se muuttaa Portugalin pelkäksi EU:n suurten mahtien suojelualueeksi.
It will transform Portugal into a mere protectorate of the great powers of the EU.
Tämän lähestymistavan myötä Wienin seurantakeskus päätettiin muuttaa perusoikeusvirastoksi.
It was by that approach that it was decided to transform the Vienna Observatory into the Agency for Fundamental Rights.
Arvoisa puhemies, Välimeren rannikko on houkuttelevin kohde matkailijoille ja pohjoiseurooppalaisille, jotka haluavat muuttaa muualle.
Mr President, from the point of view of tourists and northern Europeans wishing to relocate, the Mediterranean coast is the most attractive destination.
Euroopan parlamentilla olisi oltava yksi toimipaikka sen sijaan, että se muuttaa kaikkine kimpsuineen ja kampsuineen yhdeksi viikoksi kuukaudessa.
The European Parliament should have a single location rather than relocating lock, stock and barrel for one week a month.
Komissio vetoaa Laosin ja Thaimaan hallituksiin, jotta vangit voisivat muuttaa asumaan turvapaikkaa tarjonneisiin kolmansiin maihin.
The Commission calls upon the Laos and Thai Governments to allow the prisoners to resettle in third countries which have offered asylum.

Context sentences for "muuttaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishValitse modeemi, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja valitse sitten Ominaisuudet.
Select the modem you want to change the settings for, and then click Properties.
FinnishSe osoitti, että virhe on mahdollista myöntää ja että sääntöjä voidaan muuttaa.
This showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
FinnishJos haluat muuttaa nykyisen Komentorivi-ikkunan asetuksia, valitse Ominaisuudet.
To change the settings for the current Command Prompt window, click Properties.
FinnishTämä sopimus muuttaa oleellisesti EU:n ja Korean välisiä vanhoja kauppasääntöjä.
This dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
FinnishNo, nyt itse asiassa teidän ansiostanne on mahdollista muuttaa fyysistä maailmaa.
Well, now, actually because of you, it is possible to change the physical world.
FinnishJos yhteisrajoitussääntö voidaan säilyttää, sitä pitää varmasti hieman muuttaa.
Although the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
FinnishParlamentaarinen edustajakokous päättää muuttaa nimensä Euroopan parlamentiksi.
The Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
FinnishEmme näe mitään syytä siihen, miksi meidän pitäisi nyt muuttaa näitä tavoitteita.
We see no reason why we should in any way change these objectives at this time.
FinnishVoit muuttaa kanavaan ja kellonaikaan perustuvan ajoitetun tallennuksen nimikettä.
You can change the title of a scheduled recording based on the channel and time.
FinnishYli kymmenen vuoden jälkeen on selvästi aika muuttaa ja vahvistaa näitä sääntöjä.
More than 10 years on it is clearly time to modify and strengthen these rules.
FinnishOikeudellisten asioiden valiokunta perustelee päätöstään muuttaa oikeusperustaa.
The Committee on Legal Affairs justifies the decision to change to the legal basis.
FinnishVastaääniä ei ollut, enkä näe mitään uusia syitä muuttaa mieltäni tässä asiassa.
There were no votes against, and I see no new reasons to change my opinion on this.
FinnishVoit muuttaa Musiikki-kirjastossa näkyviä kohteita lisäämällä kirjastoon kansioita.
You can change the items that appear in your Music library by including folders.
FinnishDirektiiviin tehtävillä muutoksilla ei pitäisi kokonaan muuttaa sen sisältöä.
Future changes to the Directive must under no circumstances disrupt its content.
FinnishOnko olemassa riittävästi tahtoa muuttaa nykyisen globalisaatioprosessin suuntaa?
How much will is there to change the course of the current trend of globalisation?
FinnishHälytys näytetään myös, jos ohjelmisto yrittää muuttaa tärkeitä Windows-asetuksia.
You are also alerted if software attempts to change important Windows settings.
FinnishVoit muuttaa ajoitusta sekä luoda varmuuskopioita manuaalisesti milloin tahansa.
You can change the schedule and you can manually create a backup at any time.
FinnishKaikki tämä muuttaa kuitenkin moniarvoisuuden kysymystä ja lisää sen mutkikkuutta.
All of this changes the issue of pluralism, however, and makes it more complex.
FinnishKukaan ei halua muuttaa Geneven yleissopimusta, mutta me voimme täydentää sitä.
Nobody wants to change the Geneva Convention but we can complement the Convention.
FinnishOlemme ihmeissämme, kun kaikki Maghreb-maiden asukkaat haluavat muuttaa Eurooppaan.
We are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.