"muuttaa täysin" English translation

FI

"muuttaa täysin" in English

FI muuttaa täysin
volume_up
{verb}

muuttaa täysin (also: muuttaa, muuttua, muuntaa, muuntua)

Context sentences for "muuttaa täysin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMinusta ei myöskään ole toivottavaa muuttaa täysin prosessin suuntaa.
Then again, nor does it strike me as desirable to reverse the process entirely.
FinnishKomissio ei voi mitenkään muuttaa tätä täysin selvää oikeudellista asemaa.
There is nothing the Commission can do to change this perfectly clear legal situation.
FinnishKannatan täysin tarvetta muuttaa ja elvyttää EU:n kalastus- ja vesiviljelyalaa.
I fully support the need to change and revitalise the EU's fisheries and aquaculture sector.
Finnish   Hyvä jäsen van den Burg, emme voi muuttaa tätä keskustelua täysin toiseksi keskusteluksi.
   Mrs van den Burg, we cannot turn the debate into a fresh debate.
FinnishHaluan kuulla Euroopan kannan tilanteesta, joka muuttaa täysin viiden viime vuosikymmenen historian.
I want a response from Europe regarding a situation which completely changes the last 50 years of history.
FinnishMedia Center -diaesitys voi muuttaa täysin olohuoneen tunnelman, kun järjestät juhlat tai kutsut.
A Media Center slide show can completely change the dynamic of your living room for parties and get-togethers.
FinnishKalastuspolitiikka pitäisi uudistaa perinpohjaisesti ja suhteemme köyhiin maihin muuttaa täysin.
A real reform of fisheries policy and a complete change in view of our relationship with poor countries are necessary.
FinnishSeuraavana askeleena on kansanäänestysten järjestäminen Pohjoismaissa, ja ne saattavat muuttaa tilanteen täysin.
The next step consists of referenda in the Scandinavian countries, and these will perhaps introduce a different agenda.
FinnishVaikka komissio osoittaakin halua muuttaa nykysuuntausta, se on täysin tietoinen antamastaan haasteesta.
And although the Commission claims its ambition is to reverse the current trend, it is fully aware of the challenge that it faces.
FinnishNäin tehdessään se todistaa epäileville, että on täysin mahdollista muuttaa ajatuksia kokemusten perusteella.
In doing so it has shown to those who doubted it that it is well and truly possible to change one's option on the base of experience.
FinnishTammikuun 1. päivänä 1999 otetaan käyttöön euro, uusi yhtenäisvaluutta, joka muuttaa täysin kaupankäynti- ja kuluttamistavat.
Day one of the new single currency, which will revolutionise purchasing habits and consumer patterns, is 1 January 1999.
FinnishOlen itse vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin pitää muuttaa täysin tapaansa, jolla se jakaa apua siltä tukea tarvitseville.
Personally, I am convinced that the European Union must completely change the way it allocates aid to those in need of its support.
FinnishEuroopan tulee pikaisesti kehittää maahanmuuttopolitiikkaa, jotta ihmisiä muualta maailmasta voi muuttaa tänne töihin täysin laillisesti.
Europe needs to develop an immigration policy fast, so that people from elsewhere in the world can move here to work completely legally.
FinnishLisäksi haluaisin keskustella lisää mahdollisuudesta muuttaa käytännesäännöt täysin oikeudellisesti sitoviksi asekauppaa koskeviksi säännöiksi.
I would also like to see further debate on the possibility of converting the code of conduct into a fully legally binding code on arms sales.
FinnishMielestäni meidän pitää muuttaa menetelmä täysin, jos haluamme edistää maataloustuotteiden tuotantoa ja jos haluamme auttaa maanviljelijöitä heidän toiminnassaan.
I believe that, if we want to subsidise agricultural products and farmers in their activities, we must change our procedure completely.
FinnishSe taas tarkoittaa, että komission tulkinnan mukaan nimellisiä tavoitteita ei saa pitää täysin mahdottomina muuttaa, minkä sanoin jo ensimmäisessä puheenvuorossani.
It further implies as I said in my first speech, that in the Commission' s interpretation nominal objectives must not be considered set in stone.
FinnishKolmanneksi, on siis täysin mahdollista muuttaa tuotteen nimeä tuoteselostuksia koskevan direktiivin puitteissa ja myönnän de Coenen olevan oikeassa tässä.
Thirdly, it is therefore perfectly possible according to the labelling directive to use the name of the product and on this I entirely agree with Mr De Coene.
FinnishHuomatkaa, ettei vehje ole pelkästään hauska, vaan että sen helppo kuljetettavuus voi muuttaa täysin ihmisen vuorovaikutuksen suurkaupungin kanssa.
Pay attention to not only how fun this thing is, but also how the portability that comes with this can totally change the way you interact with a city like San Francisco.
FinnishMutta kun sanotte meille, että on kysymys vain yhden kiellon lisäämisestä, jokainen tietää hyvin, että se muuttaa täysin sen merkitystä, mistä aiomme äänestää.
Simply, when you say to us that it is just a question of adding a negation, everybody is fully aware of the fact that this totally changes the way we are going to vote.