FI muuttua
volume_up
[muutun|muuttunut] {verb}

Huomaa, että painikkeet saattavat muuttua pikatoiminnon nykyisen tilan perusteella.
Note that the buttons might change based on the current status of the Accelerator.
Tätä protokollaa viimeistellään edelleen, ja jotkin vaatimukset voivat muuttua
This protocol is still being finalized, and some requirements could change
Asenteet saattavat muuttua uusien tilanteiden myötä - niiden on joka tapauksessa pakko muuttua.
Attitudes may change with new circumstances - in any case, they have to.
Joistakin niistä voi tulla kilpailukykyisiä, jos niille annetaan aikaa muuttua.
Some of them may become competitive if they are given time to transform.
Tunnemme kaikki ihmisiä, joiden elämä voisi muuttua kantasolututkimuksen ansiosta.
We all know people whose lives could be transformed on the basis of stem cell research.
15:28 Äärimmäisin esimerkki tästä on, että joissain tapauksissa kipu oikeissa olosuhteissa voi muuttua nautinnoksi.
15:28 The most extreme example of this is that in some cases, pain under the right circumstances can transform into pleasure.
Lisäksi työpöytäsi saattaa muuttua mustaksi näiden ilmoitusten korostamiseksi.
In addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
Kongon-operaatio ei yksinkertaisesti saa muuttua eräänlaiseksi Euroopan Vietnamiksi.
The Congo mission simply must not turn into some kind of Vietnam for Europe.
Me pelkäämme, että minimi voi helposti muuttua myös maksimiksi.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.
muuttua
Lisäksi työpöytäsi saattaa muuttua mustaksi näiden ilmoitusten korostamiseksi.
In addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
Kongon-operaatio ei yksinkertaisesti saa muuttua eräänlaiseksi Euroopan Vietnamiksi.
The Congo mission simply must not turn into some kind of Vietnam for Europe.
Me pelkäämme, että minimi voi helposti muuttua myös maksimiksi.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.
Lisäksi työpöytäsi saattaa muuttua mustaksi näiden ilmoitusten korostamiseksi.
In addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
Kongon-operaatio ei yksinkertaisesti saa muuttua eräänlaiseksi Euroopan Vietnamiksi.
The Congo mission simply must not turn into some kind of Vietnam for Europe.
Me pelkäämme, että minimi voi helposti muuttua myös maksimiksi.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.
Ensimmäiseksi, tarvittavaa toimielinuudistusta ei ole tehty ja Eurooppa on vaarassa muuttua suureksi vapaakauppa-alueeksi.
The first is that the necessary institutional reforms have not been carried out, and we run the risk of converting Europe into a huge free trade zone.
Jossakin muussa EU-maassa kuin omassa kotivaltiossaan toimiva osuuskunta voi muuttua eurooppaosuuskunnaksi ilman, että sitä tarvitsee ensin purkaa.
A cooperative operating in another EU country from the one in which it is registered can be converted into a European cooperative without first having to be wound up.
Ajan myötä heimopäälliköiden asemasta tulee kuitenkin entistäkin tukalampi, ja tästä johtuva ärtyneisyys voi milloin tahansa muuttua vihaksi, josta seuraa välittömästi vapautussota.
But as time passes, their presence is becoming more and more embarrassing, and at any time irritation may turn to hate, with a war of liberation just around the corner.

Context sentences for "muuttua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMyös Ukraina on viime aikoina osoittanut halunsa muuttua eurooppalaiseksi maaksi.
Ukraine has also recently shown that it wishes to become a European country.
FinnishSääntöjen ei kuitenkaan tule estää kehitystä vaan ohjata ja muuttua, olla joustavia.
Rules, however, must not hinder developments, but lead and alter, and be flexible.
FinnishEuroopan ei tarvitse muuttua miksikään muuksi tai juosta muiden mallien perässä.
Europe does not have to become anything else or chase after other models.
FinnishTunnemme kaikki ihmisiä, joiden elämä voisi muuttua kantasolututkimuksen ansiosta.
We all know people whose lives could be transformed on the basis of stem cell research.
FinnishSaamasi etuuden määrä saattaa muuttua huomattavasti, jos olet töissä toisessa maassa.
The amount of benefit you receive may vary greatly when you work in another country.
FinnishTarve perheen PC:n käyttöä koskeville rajoituksille voi ajan myötä muuttua.
Over time, the settings you apply to your family's PC activities can evolve.
FinnishJos olisimme aikanaan reagoineet voimakkaammin, olisi jokin voinut muuttua.
Had we perhaps reacted more vigorously at the time, we might have changed something.
FinnishLisäksi pitää ohjelmasuunnittelun, päätösten ja valvonnan muuttua paremmiksi.
Programme planning, decision making and supervision must also be improved.
FinnishHän on vastustanut kiusausta muuttua puhelinluetteloksi, kuten hän itse sanoi.
She has withstood the temptation of becoming a telephone directory, as she herself said.
FinnishPäätöslauselmamme ovat yhä suuremmassa vaarassa muuttua yleiseksi ruikutukseksi.
Our resolutions are in increasing danger of becoming a general lament.
FinnishPoliittinen keskustelu on silloin vaarassa muuttua tieteelliseksi väittelyksi.
There is the risk that in this way, the political debate tips over into a scientific one.
FinnishTarpeet voivat muuttua ajan myötä taloudellisen ympäristön muuttuessa.
These needs may alter over time as a result of changes in the economic environment.
FinnishTyöpöydän tausta saattaa muuttua mustaksi, jos syötettä ei alustettu oikein.
You might experience a black desktop background if the feed wasn't initialized correctly.
FinnishSen ei pidä enempää kuin laatumerkinnänkään muuttua osaksi yhteisön politiikkaa.
This ought to form part of Community policy, like the quality mark.
FinnishNämä kaduilla tapahtuneet yhteydenotot ovat vaarassa muuttua sisällissodaksi.
There is the risk of these street clashes degenerating into civil war.
FinnishMuuten rankaisemattomuus voi muuttua Guatemalan tulevaisuuden kannalta vakavaksi ongelmaksi.
Otherwise impunity would become a serious problem for the future of Guatemala.
FinnishKaiken piti muuttua Santerin komission kaatumisen jälkeen – vaan kuinka kävi?
Everything was to be different after the fall of the Santer Commission – and what happened?
FinnishTämä tehtävä kuuluu lentoasemille ja lentoyhtiöille, joiden täytyy muuttua avoimemmiksi.
This is the task of airports and airlines which must become more open and transparent.
FinnishNämä satamat ovat suuressa vaarassa muuttua mukavuuslippusatamiksi.
There is a considerable risk of these ports turning into ports of convenience.
FinnishMiten vakavaksi tilanteen annetaan muuttua ennen tehokkaisiin toimiin ryhtymistä?
How serious does it have to get before effective action is taken?