FI nimittää
volume_up
[nimitän|nimittänyt] {verb}

Saamme mahdollisuuden nimittää kolme asiantuntijaa säätiön hallitukseen.
We are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
Heidän tehtävänsä on nyt nimittää keskuspankin puheenjohtaja mahdollisimman nopeasti.
Their task now is to appoint the President of the Central Bank as soon as possible.
On kuitenkin kestänyt lähes vuoden nimittää joku Cardiffin edustustoon.
But it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
Lisäksi neuvosto nimittää Roy Jenkinsin komission puheenjohtajaksi.
The Council also designates Mr. Roy Jenkins as president of the Commission.
Tämä neuvosto nimittää osaamis- ja innovointiyhteisöt, jotka vastaavat EIT:n strategisten tavoitteiden täytäntöönpanosta.
This Board will designate the Knowledge and Innovation Communities (KICs) that are responsible for implementing the strategic priorities of the EIT.
Nyt 23. elokuuta pitäisi kuitenkin nimittää stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi.
Today, however, the date 23 August should be designated European Day of Remembrance for the victims of Stalinism and Nazism.
nimittää (also: nimetä, antaa nimi)
Kukaan ei voi nimittää tätä muistomerkkiä joksikin muuksi Neuvostoliiton suvereniteetin vastustamisen nimissä.
No one can call it otherwise in the name of opposition to Soviet sovereignty.
Oltiin tietoisia maassa käynnissä olevasta kansanmurhasta, mutta sitä ei haluttu nimittää sellaiseksi.
It was known that genocide was going on, but no one wanted to call it by its name, with tragic consequences.
Perussopimusten ja lainsäädännön nojalla on kiistatonta, että jäsenvaltiot nimittävät Euroopan parlamentin jäsenensä.
By virtue of the Treaties and of the law, it is indisputably up to Member States to name their MEPs.
Oli aivan oikein nimittää Winfried Menrad vuoden 2000 mietinnön esittelijäksi.
It was absolutely right to nominate Winfried Menrad as rapporteur of the 2000 report.
Kukin jäsenvaltio nimittää komission jäsenen vuoteen 2014 saakka.
Each Member State will nominate a member of the Commission until 2014.
Parlamentti on saanut oikeuden nimittää kaksi johtokunnan jäsentä.
Parliament has gained the right to nominate two of the members of the administrative board.
Tällaisen yhteensovittamisen edistämiseksi on ryhmäni mielestä turha nimittää erityistä työryhmää " uusiutuva energia" komissioon.
My group believes it is superfluous to create a separate working party on 'renewable energy' in the Commission for this coordination work.
Ei pidä unohtaa myöskään "vihreitä satamia", kuten osa jäsenistä ajatusta nimittää.
Finally, the concept of 'green ports', as some members have dubbed it.
Tämä on selvä ennakkotapaus siitä, miten aiotaan vapauttaa kaikki palvelut, myös julkiset palvelut, joita se nimittää julkisiksi ja yleisen edun mukaisiksi palveluiksi.
What we have here is an authentic primer laying out the road towards liberalisation of all services, including public services, which it dubs 'public and general interest needs'.
nimittää (also: kutsua)
Sitä voitaisiin nimittää myös kyynisyydeksi ja lyhytnäköiseksi omien etujen ajamiseksi.
That is another term for cynicism and short-sighted self-interest.
Sitä voidaan nimittää myös valtioliitoksi, kuten presidentti Chirac tänään sanoi.
It could even be termed confederation, as President Chirac said earlier today.
Heidät voidaan nimittää uudelleen kuudeksi vuodeksi.
The members concerned are to be reappointed for a term of six years.
nimittää (also: antaa nimi)
Siksi ryhmämme on erittäin ilahtunut siitä, että Helmut Kohl on päätetty nimittää Euroopan kunniakansalaiseksi ja myöntää hänelle samanarvoinen historiallinen rooli kuin Jean Monnet'lle.
Consequently our group is particularly pleased by the decision to confer on Helmut Kohl the title of 'Honorary Citizen of Europe' and acknowledge his place in history as equal to that of Jean Monnet.

Context sentences for "nimittää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSitä voidaan nimittää myös valtioliitoksi, kuten presidentti Chirac tänään sanoi.
It could even be termed confederation, as President Chirac said earlier today.
FinnishBrittihallituksen toimintaa voi nimittää vain ilkeämieliseksi ja tietämättömäksi.
The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
FinnishSen takia en halua nimittää tätä rauhansopimusta tuloksettomaksi ponnisteluksi.
This is why I have good reason to believe this peace accord sets the tone for the future.
FinnishOlen lukenut vetoomuksen, jonka mukaan sitä pitäisi nimittää toisin: opiskellen eläminen.
I read a plea for calling it instead 'learning as you live' . In fact I prefer that.
FinnishArvoisa puhemies, jokainen yksittäinen jäsenvaltio nimittää tänään komissaarinsa.
Madam President, at present the Commissioners are appointed by each individual Member State.
FinnishEi pidä unohtaa myöskään "vihreitä satamia", kuten osa jäsenistä ajatusta nimittää.
Finally, the concept of 'green ports', as some members have dubbed it.
FinnishTätä ei mielestäni voida nimittää eläinten suojeluksi kuljetusten aikana.
In my view, that cannot be called protection of animals during transport.
FinnishPuheenjohtaja nimittää varapuheenjohtajat kollegion hyväksynnän saatuaan.
The President appoints the Vice-Presidents after obtaining the approval of the College.
FinnishValmistelukunnan puheenjohtajan nimittää Laekenin Eurooppa-neuvosto.
The Chair of the Convention will be appointed by the Laeken European Council.
FinnishEhkä Euroopan unioni voisi esimerkiksi nimittää Valko-Venäjälle erityisedustajan.
Perhaps there is some way of establishing a European Union special representative for Belarus.
FinnishMonet hallitukset päättävät nimittää uudelleen nykyiset komissaarit käytännön syistä.
Many governments will decide to reappoint the sitting Commissioners for pragmatic reasons.
FinnishRanskan turvapaikkapolitiikkaa voi toisaalta nimittää tekopyhäksi.
On the other hand, French asylum policy can be referred to as being two-faced.
FinnishMiten EU:ta voidaan nimittää "yhtenäiseksi", kun säännöt eivät koske jokaista jäsenvaltiota?
How can the EU be called 'united' when rules are not for every Member State?
FinnishHaluaisin nimittää sitä näin: uskottava minimi, arvoisa neuvoston puheenjohtaja.
I would say that it is a valid minimum, Mr President-in-Office.
FinnishLisäksi neuvosto nimittää Roy Jenkinsin komission puheenjohtajaksi.
The Council also designates Mr. Roy Jenkins as president of the Commission.
FinnishArvoisa puhemies, voisimme nimittää tämänpäiväistä istuntoa ihmisoikeuksien juhlaistunnoksi.
Mr President, we might call today' s sitting a sitting in celebration of human rights.
FinnishOppositiojohtaja nimittää parlamenttia Kalasnikov-parlamentiksi.
There, the leader of the opposition calls the parliament a Kalashnikov parliament.
FinnishKoska häntä ei voida nimittää uudelleen, hänen ei tarvitse mielistellä ketään.
As he cannot be reappointed, he does not have to please anyone.
FinnishYhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri nimittää nämä asiantuntijat.
These experts will be appointed by the United Nations Secretary-General.
FinnishNeuvosto nimittää muut komission jäsenet yhteisymmärryksessä uuden puheenjohtajan kanssa.
The Council also appoints the other Commissioners in agreement with the nominated President.