FI ohittaa
volume_up
[ohitan|ohittanut] {verb}

1. general

ohittaa (also: sivuuttaa, ohitella)
Jos kuitenkin käytät Etsi-tilaa, Windows Media Center saattaa ohittaa heikon signaalin.
However, if you use Seek mode, Windows Media Center might bypass a weak signal.
Siitä syystä, että verkkojen järjestelmä voi ohittaa demokraattisen järjestelmän tai olla demokratian tavoittamattomissa.
Because the network system can bypass the democratic system or be out of reach of democracy.
We can therefore bypass the regulations.
On tilanteita, joissa ikävä kyllä emme voi ohittaa tiedettä.
There are occasions unfortunately when we cannot overtake science.
Äärioikeistolaisia nationalisteja ei voida ohittaa edes oikealta siiveltä, kuten eräät yrittävät tehdä.
You cannot overtake extremist right-wing nationalists even further to the right, which is what some people are trying to do.
Hänhän 60-luvun alussa kertoi, että Neuvostoliitto ohittaa kymmenessä vuodessa Yhdysvaltojen talousmahdin.
It was he who said at the start of the 1960s that the Soviet Union would overtake the United States in ten years in terms of economic power.
Jos haluat, että oikeinkirjoituksen tarkistus jättää sanan huomiotta vain kyseisessä viestissä, valitse Ohita.
Click Ignore to have spell check disregard the word for this email only.
Puheenjohtaja Barroso, yritätte ohittaa Euroopan parlamentin väliaikaisella Swift-sopimuksella jättäen huomiotta tietosuojaa koskevat huolet.
Mr Barroso, you are attempting to bypass Parliament with this provisional SWIFT agreement, while disregarding the concerns about data protection.
Toivomme niin, mutta haluamme kiirehtiä sitä jälleen kerran täällä parlamentissa, sillä parlamentin ääntä ei voida tuosta vain ohittaa, kuten eri puheenjohtajavaltiot ovat aiemmin tehneet.
We hope so, but we also want to push for it once again here, because one cannot simply disregard the vote of this Parliament as the various Presidencies have done previously.
ohittaa
Se ei kuitenkaan onnistu, koska me yksinkertaisesti ohitamme teidät väestönkasvun myötä."
Because we shall simply outstrip you in population growth.'
Nanoteknologian aikaansaamat muutokset ovat verrattavissa aiempiin teknisiin vallankumouksiin ja saattavat jopa ohittaa ne.
The changes brought about by nanotechnologies are comparable with the technological revolutions of the past and may perhaps even outstrip them.
TEDIndia-tapahtumassa hän havainnollistaa globaalia talouskasvua vuodesta 1858 alkaen ja ennustaa tarkan päivämäärän, jolloin Intia ja Kiina ohittavat USA:n.
At TEDIndia, he graphs global economic growth since 1858 and predicts the exact date that India and China will outstrip the US.

2. medicine

ohittaa
Aikooko komissio talousarviouudistuksen esittäessään ohittaa alue- ja paikallisviranomaiset varojen jakamisessa?
Does the Commission intend, when introducing the proposition for budget reform, to by-pass regional and local authorities in the distribution of funds?

Context sentences for "ohittaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNeuvosto halusi yksinkertaisesti ohittaa talousarviota koskevat ehdot ja sopimukset.
The Council simply wanted to slink past the budgetary conditions and agreements.
FinnishVoit valita jokaisen ohjelman kohdalla, haluatko ohittaa, eristää vai poistaa sen.
You choose if you want to ignore, quarantine, or remove each item that is detected.
FinnishJos juna ohittaa punaisen pysähtymismerkin, jarrutus käynnistyy myös automaattisesti.
If a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
FinnishJos sinua ei pyydetä asentamaan.NET 2.0:aa, voit ohittaa tämän ja jatkaa vaiheeseen 5.
If you're not asked to install .NET 2.0, you can skip this and proceed to step 5.
FinnishTällaiset näkemykset ovat yleisiä kansalaisten keskuudessa, eikä niitä siis voi ohittaa.
Such views are now widespread among the public, and cannot therefore be ignored.
FinnishTällainen puheenvuoropyyntö ohittaa järjestyksessä kaikki muut puheenvuoropyynnöt.
A request to raise such a point shall take precedence over all other requests to speak.
FinnishJos haluat ohittaa tiettyjen evästetyyppien tietosuoja-asetukset, valitse Lisäasetukset.
To override your privacy settings for certain types of cookies, tap or click Advanced.
FinnishJos tuotavilla kuvilla ei ole yhteisiä tunnusmerkkejä, voit ohittaa tämän vaiheen.
If the pictures being imported don't have any single characteristic in common, skip this step.
FinnishJos Euroopan unioni ohittaa tämän tärkeän käännekohdan, tie eteenpäin voi olla hyvin vaikea.
If the Union misses this crucial crossroads, the road forward will be very difficult.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, ettei sitä voida ohittaa ratifiointiprosessin noudattamisen vuoksi.
That means that you cannot run ahead of it, out of respect for the ratification process.
FinnishSynkronointikeskus jatkaa muiden kohteiden synkronointia mutta ohittaa tämän ristiriidan.
Sync Center will continue to sync other items, but ignore this conflict.
FinnishJos haluat ohittaa tietosuoja-asetukset tiettyjen evästetyyppien kohdalla, valitse Lisäasetukset.
To override your privacy setting for certain types of cookies, click Advanced.
FinnishOn hyvä, että väline tarjoaa mahdollisuuden ohittaa hallitukset.
It is good that the instrument provides for the possibility of bypassing governments.
FinnishHaluan tehdä vain yhden huomautuksen, se on arvostelu aiheesta, jonka hän ohittaa sitä mainitsematta.
I have but one remark to make, a critical one, on something he does not mention.
FinnishSovelletaanpa mitä ihmisoikeusnormeja tahansa, tilannetta ei voida ohittaa vaieten.
Whatever standards of human rights we apply, such a state of affairs cannot be passed over in silence.
FinnishJos et ole käyttänyt perheturvaa aiemmin, voit ohittaa tämän vaiheen.
If you haven't used Family Safety before, you can skip this step.
FinnishViime viikkojen tapahtumia ei voida ohittaa hiljaisuudella.
What has happened in the last few weeks cannot be passed over in silence.
FinnishJos verkossasi ei ole tietokoneita, joissa on Windows XP -käyttöjärjestelmä, voit ohittaa tämän vaiheen.
If you don't have any PCs running Windows XP on your network, you can skip this step.
FinnishMutta työntekijöiden myötämääräämistä ei saa ohittaa eurooppalaisen oikeusvälineen avulla.
But equally worker co-determination cannot be circumvented by means of a European legal instrument.
FinnishHallinnon uudistus ohittaa tietenkin taloudelliset näkökohdat.
Management reform clearly involves more than just financial matters.