FI

olla {verb}

volume_up
Lentolipun ostamisen pitäisi olla yksinkertaista; sen pitäisi olla suoraviivaista.
Buying an airline ticket should be simple; it should be straightforward.
Tällaisella toiminnalla täytyy olla seuraamuksia ja niiden pitää olla tuntuvia.
There must be consequences, and they must be consequences that make themselves felt.
Politiikassa sanat voivat olla yllyttäviä tai ne voivat olla sovittelevia.
Words in politics can be incendiary, can be inflammatory, or can be conciliatory.
Euroopan teknologiainstituutin pitäisi olla seuraava eurooppalainen lippulaiva.
Airbus and Galileo have shown us the importance of successful European flagships.
Eurosetelien täytyy olla aitoja ja hyväkuntoisia, jotta niihin voidaan luottaa.
Banknotes have to be genuine and of high quality if people are to have confidence in them.
Jos halutaan täydellistä personalisointia, täytyy olla täydellisen läpinäkyvä.
If you want to have total personalization, you have to be totally transparent.
Tällaisella toiminnalla täytyy olla seuraamuksia ja niiden pitää olla tuntuvia.
There must be consequences, and they must be consequences that make themselves felt.
(HU) Haluaisin tehdä poikkeuksen ja olla puhumatta Lissabonin sopimuksesta.
(HU) I would like to make an exception and not talk about the Treaty of Lisbon.
Ikään kuin tällä pienellä määrällä voisi olla jotain vaikutusta markkinavoimiin!
As if this small amount would make any difference to market forces!
Tämän kriisin täytyy myös olla haaste historiallisten uudistusten toteuttamiseksi.
And this crisis must prompt us to carry out some historic reforms.
Tällä kysymyksellä pitäisi mielestäni olla paljon painoarvoa lopullisessa päätöksessämme.
I think that this issue should carry a lot of weight in our final verdict.
Ensimmäinen askel tähän suuntaan voisi olla eläkejärjestelmien vertailevan analyysin toteuttaminen.
A first step towards this could be to carry out a comparative pension system analysis.
Vain tämä voi olla oikea keino, jos sen päämäärät eivät muutu.
But it will constitute such an instrument only if it is not deflected from its objectives.
Kyseinen henkilö ei myöskään saa olla uhkana yleiselle järjestykselle tai maan turvallisuudelle.
Furthermore, the individual must not constitute a threat to public order or domestic security.
Menettelyn tulee olla luonteeltaan poikkeuksellinen, eikä ennakkotapaus.
This procedure must be recognized as an exception and must not constitute a precedent.
Erilaisia kulttuureita voi kuitenkin olla olemassa tai olla olemassa rinnakkain.
However, different cultures can exist or co-exist.
Taloudet ovat olemassa, tai niiden pitäisi olla olemassa, kansalaisiamme varten.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Seuraamuksista pitäisi oikeastaan olla olemassa vähimmäisnormit.
Actually, in the field of penalties, minimum standards should exist.
Unionin tasolla vastuun tulee olla komissiolla ja Euroopan ympäristötoimistolla.
At Union level responsibility must lie with the Commission and the European Environment Agency.
Se saattaa hyvinkin olla Skotlannissa toteutettujen toimenpiteiden takana.
That may well lie behind the measures taken in Scotland.
Yhteisön voimana pitäisi olla myös vahvat kansalliset armeijat.
The Community's strength ought to lie in strong national armies.
kansallisten keskuspankkien pääjohtajaa voi olla äänivaltaisia
Governing Council agreed that the number of NCB Governors exercising a voting
Maanjäristyksessä kuolleiden uhrien kokonaismäärä saattaa olla jopa 200 000.
The total number of victims of the earthquake may be as high as 200 000 people.
Se on suurin huolenaiheeni, ja mielestäni sen pitäisi olla EU:n suurin huolenaihe.
This is my number one concern, and I think it should be the number one concern in Europe.
Voitte olla varmoja siitä, että hyödynnämme kaikki saatavana olevat resurssit.
You can rest assured that we shall deploy all the resources at our disposal.
Voimme olla rauhassa vasta, kun näillä teoilla on seurauksensa.
We can rest assured only when we will see the consequences of these issues.
Voitte olla aivan rauhassa, sillä direktiivi ei koske kirkkourkujen pillejä.
You can rest absolutely assured that the directive does not cover church organ pipes.
Emme saa vain tyytyä seuraamaan tämän tapahtumista ja olla tekemättä asialle mitään.
We must not sit back and watch this happen and do nothing about it.
Jos niin ei tapahdu, saattaa olla jälleen tulossa seuraava konflikti.
Otherwise, we can just sit back and wait for the next conflict.
Voimme istua täällä tänään, olla täydellisiä asiantuntijoita sekä välttää kaikki virheet.
We all can sit here today and be total experts and make no mistakes.
Jos halutaan täydellistä personalisointia, täytyy olla täydellisen läpinäkyvä.
If you want to have total personalization, you have to be totally transparent.
Maanjäristyksessä kuolleiden uhrien kokonaismäärä saattaa olla jopa 200 000.
The total number of victims of the earthquake may be as high as 200 000 people.
Tähän välineeseen Euroopan kalatalousrahastosta myönnettävä summa voisi olla 35 miljoonaa euroa.
The amount that will be contributed to this instrument under the European Fisheries Fund could total EUR 35 million.

Context sentences for "olla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn suuri kunnia olla täällä tänään teidän seurassanne Saharov-palkinnon saajana.
It is a great honour to be here today with you, as winner of the Sakharov Prize.
FinnishLopulta ryhmämme päätti kuitenkin olla kannattamatta kompromissipäätöslauselmaa.
Ultimately, however, our group decided not to endorse the compromise resolution.
FinnishTämä on naapurivaltiomme äänestäjien mustamaalaamista, jossa en voi olla mukana.
This is a smear on the voters in my neighbouring country which I cannot condone.
FinnishRoomalaiskatolisen kirkon tehtävänä on johtaa uskovaisia, ei olla johdettavissa.
It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
FinnishMielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
I consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
FinnishNäiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
FinnishYksi ratkaisu voisi olla kokousten välittäminen parlamentin verkkosivujen kautta.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
FinnishKuluttajapolitiikka ei voi olla tekosyy kaupankäynnin esteiden pystyttämiseksi.
Consumer policy must not be allowed to be an excuse for erecting trade barriers.
FinnishTäysipainoisessa EU:n kehityspolitiikassa lapsella pitäisi olla keskeinen asema.
In a fully-fledged EU development policy, the child should occupy centre stage.
FinnishVastuun määritteleminen voi olla epämiellyttävä prosessi, mutta se on oleellinen.
Assigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
FinnishSen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.
It follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
FinnishVelallisen luottokelpoisuus: Hyväksyttävien velallisten tulee olla vakavaraisia.
Creditworthiness of the debtor: Debtors must be financially sound to be eligible.
FinnishTietokoneessa tai palvelimessa voi olla väliaikainen ongelma verkkoyhteyksissä.
You or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
FinnishTässä istuntosalissa pitäisi olla varovainen siinä, miten kohtelee muita ihmisiä.
People need to be extremely careful how they treat other people in this Chamber.
FinnishUskon, että meidän täytyy myös olla vaikuttamassa siihen, että se on mahdollista.
I believe that we should also be instrumental in ensuring that this is possible.
FinnishEnsimmäisen kerran historiansa aikana Euroopalla saattaa olla edessään vesipula.
For the first time in its history, Europe is facing a potential water shortage.
FinnishKeskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
The Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.
FinnishValitan tätä syvästi, ehkä meidän pitää olla seuraavalla kerralla kielteisempiä.
I very much regret this, perhaps next time we should be somewhat more negative.
FinnishLuulen että "uppfödning och avel " tilalla tulisi olla "uppfödning och gödning" .
I think it should be "rearing and breeding' instead of "rearing and fattening' .
FinnishNyt on syytä olla mukana auttamassa Yhdysvaltoja puolustaaksemme ihmisoikeuksia.
Now we need to be involved in helping the United States to defend human rights.