"olla riippuvainen" English translation

FI

"olla riippuvainen" in English

FI olla riippuvainen
volume_up
{verb}

olla riippuvainen (also: pitää kiinni, takertua, selviytyä, roikkua)

Similar translations for "olla riippuvainen" in English

olla verb
riippuvainen noun
English
riippuvainen adjective

Context sentences for "olla riippuvainen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMaailman maatalous ei saa olla riippuvainen joistakin monikansallisista siemenviljan tuottajista.
World farming should not be dependent on a few multinational seed producers.
FinnishVähimmäistulon pitäisi olla yleinen oikeus eikä se saisi olla riippuvainen suoritettujen maksujen määrästä.
A minimum income should be a universal right, and not depend on contributions made.
FinnishSiinä asiassa EU:n kanta ei saa olla liian Nato-riippuvainen.
The EU's position must not be too NATO-dependent concerning this.
FinnishTämän vuoksi on käsittämättömän riskialtista olla sen osalta riippuvainen Yhdysvaltojen armeijan harkintakyvystä.
It is therefore unbelievably risky for this to be dependent on the discretion of the US military.
FinnishTiede ei saa olla riippuvainen suuryhtiöiden etiikasta, ja siksi sitä pitää rahoittaa julkisin varoin.
Science must not be dependent on the ethics of big corporations, and that is why it must receive public funding.
FinnishSe ei johdu siitä, että kyseinen maa on Venäjä, vaan siitä, että EU:n ei pitäisi olla riippuvainen kenestäkään.
This is not because the country in question is Russia, but because Europe should not be dependent on anyone.
FinnishSe ei saa kuitenkaan olla riippuvainen tästä seikasta.
That cannot be what it is dependent on, though.
FinnishNäiden demokraattisten välineiden käyttö ei saa olla riippuvainen käytettävissä olevista rahallisista resursseista.
Utilisation of these democratic means must not be dependent on the possession of large financial resources.
FinnishOlen tyytyväinen mietinnön toteamukseen, jonka mukaan EU:n tuki ei saa olla riippuvainen metsien omistusmuodosta.
I am pleased that the report states that EU support should not be made dependent on the form of ownership of forests.
FinnishTämä ei saa olla riippuvainen muista kansainvälisistä sopimuksista eikä missään tapauksessa WTO:n sopimuksista.
This is not to be made subject to other international agreements and under no circumstances whatever to the WTO agreements.
FinnishEuroopan unioni ei voi jatkossa olla riippuvainen järjestelmistä, jotka muut maat alun perin ovat laatineet muuta käyttöä varten.
The European Union cannot continue to depend on systems initially designed for other uses by other countries.
FinnishKaikella luonnollisesti on hintansa, mutta hinta ei saa olla riippuvainen sukupuolesta tai henkilökohtaisesta terveystarkastuksesta.
This will obviously incur a cost, which should not, however, be dependent on gender or an individual health check.
FinnishPresidentti Abbas on pyytänyt meiltä kaikkea tukeamme, koska hänen poliittinen selviytymisensä saattaa olla riippuvainen hallituksen onnistumisesta.
President Abbas has requested all our backing, as his political survival may depend on its success.
FinnishTäytyykö Kanariansaarten olla riippuvainen lähes yksinomaan matkailuun liittyvistä toiminnoista, jotta se voisi luoda työpaikkoja ja vaurautta?
Should the Canaries depend almost exclusively on tourism-related activities for job and wealth creation?
FinnishKilpailukyky ei saa olla riippuvainen vilpillisistä markkinatuista, ja energian hinnan on heijastettava sen todellisia kustannuksia.
Competitiveness cannot be a function of false market incentives, and the price of energy has to reflect its real cost.
FinnishEurooppa ei voi jatkossa olla riippuvainen energialähteistä, jotka eivät kuulu sille ja ovat kaukana, tai epävarmoista energialähteistä.
Europe cannot remain dependent on energy sources that do not belong to it and are far away, or on unsecure energy sources.
FinnishYksittäisen kansalaisen osuus on määriteltävä hänen henkilökohtaisten varojensa perusteella, eikä se saa olla riippuvainen asuinpaikasta.
A citizen's contribution should be based on his or her personal resources. It should not depend on his or her place of residence.
FinnishEuroopan unioni ei voi olla riippuvainen tiedotusvälineissä käytävästä sodasta, lausunnoista ja uhkauksista, vaan meidän on käsiteltävä sitä, mitä unioni tekee tällä hetkellä.
Europe cannot depend on the media war, on statements and threats. We must work on what Europe is doing.
Finnisholla riippuvainen jstak
FinnishSopimuksen soveltamisen, kuten erittäin vanha siviilioikeuden teoria sanoo, ei koskaan pidä olla riippuvainen yhden sopimusosapuolen vapaasta tahdosta.
The application of the contract, according to the time-honoured theory of civil law, must never be at the whim of one of the contractors.