"osa" English translation

FI

"osa" in English

volume_up
osa {noun}
EN

FI osa
volume_up
{noun}

1. general

osa (also: suuntaus, klikki, osasto, lahko)
volume_up
part {noun}
Osa johtuu virheistä ja laiminlyönneistä, osa petoksista ja väärinkäytöksistä.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Osa vastuusta kuuluu EU:lle, mutta toinen osa kuuluu jäsenvaltioille.
Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
Vastasin: "Pieni osa Turkista sijaitsee Euroopassa ja suurempi osa Aasiassa."
I answered, ‘A small part of Turkey is in Europe, and a large part of Turkey is in Asia.’
osa (also: pala, kappale, nappula, kpl)
volume_up
piece {noun}
Yksi tällainen lainsäädännön osa koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja.
One such piece of legislation is the one on unfair terms of consumer contracts.
Tämän palapelin keskeinen osa on EU:n sisäisten energiamarkkinoiden vapauttaminen.
An essential piece in the puzzle is the liberalisation of the internal EU energy market.
Tämä on keskeinen osa pyrkimyksiämme parantaa Euroopan unionin kriisinkestävyyttä.
It is an essential piece in our efforts to make Europe more crisis-proof.
osa (also: annos, ruoka-annos, osuus)
Osa talousarviosta on määrä käyttää eurooppalaisen työllisyyspolitiikan arvioimiseen.
A portion of the budget is to be used for assessing European employment policy.
Jakakaamme osa näistä määrärahoista ensisijaisesti teollisuudelle.
Let us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
Merkittävä osa jäsenvaltioiden budjetista kuluu julkisiin hankintoihin.
A significant portion of the funds from Member States' budgets is spent on public procurement.
osa (also: suhde, osuus, mittasuhde)
Suuri osa Euroopan kotitalouksien varoista menee energialaskujen maksamiseen.
A large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.
Suurin osa oikeusasiamiehen tutkimuksista koskee avoimuuden puutetta.
The largest proportion of the Ombudsman's enquiries concern lack of transparency.
Yhä suurempi osa näistä fossiilisista polttoaineista tuodaan EU:n ulkopuolelta.
A large and growing proportion of these fossil fuels are imported from outside the EU.
osa (also: jakso, kappale, lohko, leike)
Merkittävä osa Chilen kansalaisyhteiskunnasta vastustaa tätä tilannetta.
A large section of Chilean civil society is opposed to this situation.
He hyväksyvät perustuslaillisen sopimuksen sellaisen osa, joka on selvästi hylätty.
They are simply adopting a section of the Constitution that has been expressly rejected.
Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentille on tällä kertaa varattu oma osa.
I am pleased that there is a section devoted to the European Parliament this time.
osa (also: osuus, osake)
volume_up
share {noun}
Talousarviosta on kohdennettava riittävä osa aikuisopetukseen.
An adequate share of the budget has to be allocated to adult learning.
Tiedämme, että hyvin merkittävä osa Euroopan talousarviosta menee maatalouden alalle.
We know that a very major share of the European budget goes to agriculture.
Kuten siitä käy ilmi, kehittyneiden maiden BKT:stä suurin osa muodostuu palveluista.
As it reflects, services account for the largest share of GDP in developed countries.
osa
Siksi on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla edistetään tämän osa-alueen kehitystä.
This segment therefore needs measures to encourage its development.
Kilpailua ei myöskään täysin taata kaikilla energia-alan osa-aloilla.
Similarly, competition is not fully guaranteed in every segment of the energy sector.
Markkinoistamme pieni osa on yksityisten toimijoiden hallussa.
A small segment of our market has been taken over by private operators.
Moottoripyörät ovat hyvin pieni osa liikenteen kokonaismäärästä.
Motorcycles constitute a very small percentage of traffic volume.
Ehdotuksen toinen osa koskee pientuottajille myönnettyjä poikkeuksia.
And the second part of the deal is exemptions for small-volume producers.
Tänä vuonna tämä tarkastuslausuma, todistus, on osa vuosikertomuksen II osaa.
This time, the auditor's certificate is part of our report, as Volume II.
Vuoden 1918 jaon jälkeen, jolloin siitä tuli osa Serbiaa, siitä on jatkuvasti tullut serbialaisempi ja muut ryhmät ovat muuttaneet tai ne on ajettu pois.
Since the 1918 division, when it became part of Serbia, it has continually become more Serbian and other groups have moved away or have been driven out.
Arvoisa puhemies, tämä mietintö on tekninen osa eurokraattien pitkäkestoisia pyrkimyksiä saada aikaa poliittinen, parlamentaarinen tila Euroopan unioniin.
Madam President, this report is a technical stage in the Eurocrats' protracted efforts to develop a political, parliamentary division of the European Union.
osa (also: opus, nidos)
volume_up
tome {noun}

2. "tv, radio"

Suurin osa näistä tapauksista tapahtuu Etelä-Italiassa. Niissä on kyse varkauksista tai näiden alueiden kehittämiseen tarkoitettuihin varoihin liittyvistä väärinkäytöksistä.
The vast majority of these episodes takes place in Southern Italy and relate to the theft or misuse of funds intended for development in these areas.

Context sentences for "osa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEurooppa ei voi menestyä, jos se puuttuu ihmisten elämän kaikkiin osa-alueisiin.
Europe will not be successful if it interferes in every area of people's lives.
FinnishNe ovat tietyssä mielessä yksi osa sitä triptyykkiä, josta demokratia muodostuu.
They are, in a sense, the other element of the triptych which makes up democracy.
FinnishHuomattava osa nykyajan ihmisistä on univajeisia, vilkaistaanpa unimittariamme.
Huge sectors of society are sleep-deprived, and let's look at our sleep-o-meter.
FinnishSe riittää kuumatkaan, ja nyt suurin osa ihmisistä toivoisi teidän jäävän tänne.
That would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
Finnish. - (PT) Tämä on keskeinen osa talouden ohjauspaketin lainsäädäntöä.
This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
FinnishIhmettelenkin, kuinka suuri osa tästä summasta voidaan saada moottoritiemaksuin.
I cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
FinnishInvestoinneilla kehitysmaihin saattaa muuten olla tässä asiassa merkittävä osa.
In addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
FinnishSilti se on onnistunut antamaan uuden suunnan joillekin dynamiikan osa-alueille.
Nonetheless, it has succeeded in giving a new direction to some of these dynamics.
FinnishNiinpä osa toiseen pilariin tarkoitetuista varoista saadaan mukauttamistoimista.
So it is that modulation is the source of some of the money for the second pillar.
Finnishosa, Euroopan keskuspankin asetus EKP/2001/13 rahalaitossektorin konsolidoidusta
this package, Regulation ECB/2001/13 concerning the consolidated balance sheet
FinnishYleiseurooppalainen liikenneverkko tarjoaa huomattavia etuja eri osa-alueilla.
A European transport network offers enormous advantages in very different areas.
FinnishSuuri osa muusta moottoritiestä rakennetaan yhteisrahoituksessa komission kanssa.
Large parts of the rest of the motorway are being cofinanced with the Commission.
FinnishHaluaisin ottaa esiin kolme keskeistä seikkaa, jotka osa teistä on jo maininnut.
I would like to address three key points which some of you have already mentioned.
FinnishSuurin osa tutkijoista hyväksyi asiakirjan, IPCC:n neljännen arviointiraportin.
Most researchers accepted this document, namely the IPCC Fourth Assessment Report.
FinnishOpiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus on tärkeä osa ammatillista liikkuvuutta.
Mobility of students and teachers is a fundamental aspect of professional mobility.
FinnishYhtenäisvaluutta, kuten suurin osa sen tukijoista myöntää, on poliittinen hanke.
The single currency, as most of its supporters acknowledge, is a political project.
FinnishTyöllisyyspolitiikasta on nyt tullut kiinteä osa eurooppalaista talouspolitiikkaa.
Employment policy has now become a fixed component of European economic policy.
FinnishSuurin osa niistä on suuria kodinkoneita sekä tieto- ja teleteknisiä laitteita.
Most of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
FinnishSuurin osa maastamuuttajista löytyy yhteisön alueelta, ja tulee Välimeren maista.
Most of the immigrants are in the Community and come from Mediterranean countries.
FinnishOsa erityisen heikossa asemassa olevista pakolaisista on siirrettävä länsimaihin.
Some particularly vulnerable refugees need to be transferred to Western countries.