FI ottaa huomioon
volume_up
[tttn|otnut] {verb}

Nyt hänen on aika perääntyä nykyisestä kannastaan, ottaa huomioon meidän keskeiset arvomme ja tehdä niistä yhteisiä arvoja.
It is now time for him to roll back from his current position, to acknowledge our core values, to make them shared values.
Toiseksi PHAREn osalta totean, että tilintarkastustuomioistuimen kuvaamat ja Wynnin mietinnössä korostetut hankaluudet on pakko ottaa huomioon.
Secondly, on PHARE, the difficulties described by the Court and underlined by the Wynn report can only be acknowledged.
Minun on kuitenkin todettava olevani iloinen, että parlamentti ottaa huomioon asian, jota komissio ei ole edes myöntänyt, nimittäin historialliset ajoneuvot.
However, I have to say I am pleased to see that Parliament is addressing an issue which the Commission has failed even to acknowledge: that of vintage vehicles.
ottaa huomioon
Tällöin myös jostain jäsenvaltiosta saatu työkokemus voitaisiin ottaa huomioon.
It would also allow experience gained whilst working in a Member State to be taken into account.
Kaikkien pitäisi kuitenkin ottaa huomioon toisten mielipide ja sallia äänestyksen pitäminen.
However, everyone should also take note of others' opinions and allow a vote to take place.
Tällainen lähestymistapa ei mahdollista riittävää joustavuutta ottaa huomioon markkinoilla olevat uudet tuotteet.
Such an approach does not allow enough flexibility to take account of new products placed on the market.
ottaa huomioon
Olen vakuuttunut siitä, että nykyisellä lainsäädännöllä voidaan ottaa huomioon suurin osa tilanteista.
I am convinced that the current legislation can cater for a vast majority of the situations.
Voimme tämän uuden välineen vuoksi ottaa huomioon monen sellaisen alueen, jota ei ole köyhä eikä rikas, erityispiirteet.
This new instrument will enable us to better cater for the specific characteristics of many regions that are neither poor nor rich.
Panin lisäksi merkille, että te ette maininnut myöskään tiedotuspolitiikkaa ja viestintää, joissa on määrä ottaa huomioon kansalaisten tarpeet.
Nor was any mention made of information policy and communications catering to the needs of our citizens.
Hänen mietinnössään on paljon asioita, jotka komissio haluaa ottaa huomioon.
Her report contains much that the Commission is anxious to consider and act on.
Useita muuttujia täytyy ottaa huomioon verkkoliikenteen määrää arvioitaessa.
There are many variables to consider when estimating network traffic.
Nykyään tarvitsemme parempaa laatua, ja meidän täytyy ottaa huomioon ympäristöasiat.
Today we need more quality and we need to consider the environment.
ottaa huomioon
Tämä surullinen esimerkki muiden Euroopan maiden olisi syytä ottaa huomioon.
That is a tragic lesson for other European countries to take into account.
Toivon, että Euroopan unioni ottaa huomioon tämän kysymyksen monimutkaisuuden.
I hope that the European Union will take into account how complex this issue is.
Joka tapauksessa kyse on tärkeästä ulottuvuudesta, jonka haluamme ottaa huomioon.
In any case, this is an important dimension that we would like to take into account.
ottaa huomioon (also: huomata)
Puheenjohtaja Barroson kannattaisi ottaa huomioon, mitä tämä parlamentti sanoo.
Mr Barroso would be well advised to heed what this House is saying.
Olen varma, että neuvosto voi ottaa huomioon myönteiset ponnistukset.
I am confident that the Council can heed positive efforts.
Toivottavasti komissio ottaa huomioon tämän toimielimen tänään tekemän kehotuksen.
It is to be hoped that the Commission takes heed of today's call from this institution.
Nämä ovat peittelemättömiä tilastotietoja, jotka meidän on syytä ottaa huomioon.
These are stark, statistical facts that we have to take into consideration.
Meidän pitäisi kuitenkin ottaa huomioon näiden ehdotusten rahoitukselliset ja taloudelliset tekijät.
However, we should take into consideration the financial and economic aspects entailed by these proposals.
Tärkeää on ottaa huomioon sekä itäisten että eteläisten kumppanuusmaiden erityispiirteet.
What is important is to take into consideration the specific nature of both the eastern and the southern partner countries.

Similar translations for "ottaa huomioon" in English

ottaa verb

Context sentences for "ottaa huomioon" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTietenkin sen, että Euroopan parlamentin mielipidettä ei tarvitse ottaa huomioon.
Why, that the opinion of the European Parliament need not be taken into account.
FinnishArvoisa komission jäsen, teidän pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden perinteet.
Commissioner, you should not be impervious to the traditions of the Member States.
FinnishOn tärkeää, että komissio ottaa nämä suuntaviivat huomioon vuosikertomuksessaan.
It is important that the Commission acknowledges these guidelines in reports.
FinnishOn syytä ottaa huomioon, että otsakkeen 4 liikkumavara on vain 875 530 euroa.
It is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.
FinnishNäiden kriteerien täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden alueelliset prioriteetit.
These criteria should take account of the regional priorities of the Member States.
FinnishToivon silti, että neuvosto ottaa esittelijä Rodin mietinnön huomioon toiminnassaan.
Despite this, I hope that the Council will take the report by Mr Rod seriously.
FinnishHenkilökohtaisesti halusin korostaa tarvetta ottaa huomioon alueellinen koheesio.
I personally wanted to emphasise the need to take territorial cohesion into account.
FinnishKun ottaa huomioon siviiliväestön laajat karkotukset, päätös on aivan liian heikko.
Given the massive expulsion of the civil population, it is far too weak a measure.
FinnishEn aio ottaa huomioon kysymystä, sillä nyt ei ole oikea aika esittää kysymyksiä.
I am not going to deal with the question, because this is not the time for questions.
FinnishTämä tosiseikka on tärkeää ottaa huomioon terveysstrategiaa käsiteltäessä.
It is essential to take this fact into account when considering health strategy.
FinnishTässä on tärkeää ottaa huomioon myös kuljettajien ja toimeksiantajien näkökulma.
It is also important here to take the position of drivers and consignors into account.
FinnishHalusimme ottaa tämän huomioon, kuten ensi viikon Eurooppa-neuvoston kokouksenkin.
We wanted to take account of this, and also of next week's European Council meeting.
FinnishKomissio aikoo tutkia sitä, kuinka nämä tarkistukset voidaan ottaa huomioon.
The Commission is going to look at how these amendments can be taken into account.
FinnishMitä tahansa päätättekin, komissio ottaa sen huomioon ja kunnioittaa päätöstänne.
Whatever you decide, the Commission will take account of it and respect it.
FinnishMe äänestämme huomenna tekstistä, jossa yritetään ottaa kaikki virtaukset huomioon.
Tomorrow we shall be voting on a text which tries to reflect all strands of opinion.
FinnishTällaisia perusteluja ei mielestäni pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon.
I take the view that such arguments should not play a role in the decision-making.
FinnishTällä tavoin syövän seurantasovellukset voidaan ottaa täysimääräisesti huomioon.
This will enable cancer surveillance applications to be fully considered.
FinnishEuroopan unionin neuvosto ottaa huomioon Euroopan parlamentin ilmaisemat kannat.
The views of Parliament shall be taken into consideration by the Council.
FinnishParlamentin täytyy ottaa tämä huomioon, kun se äänestää tästä tärkeästä direktiivistä.
Parliament must take this into account when voting on this important directive.
FinnishJopa uusia tekniikoita hyödynnettäessä on tärkeää ottaa nämä seikat huomioon.
These aspects must be borne in mind even when the new technologies are used.