FI päättää
volume_up
[päätän|päättänyt] {verb}

1. general

päättää (also: ratkaista, valita)
Tästä asiasta päättää puhemieskonferenssi, ja se päättää siitä huomenna.
It is a matter for the Conference of Presidents, and they will decide on it tomorrow.
On jälleen kerran hyvin vaikeaa päättää monenvälisyyden ja kahdenvälisyyden välillä.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
Neuvosto päättää myös laajentaa Euroopan parlamentin budjettivaltaa.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
päättää (also: valita, haluta, valikoida)
Kuluttajien ainoa vaihtoehto on päättää olla käyttämättä matkapuhelinta.
The only option for consumers is to choose not to communicate by mobile phone.
Annamme naisille mahdollisuuden valita ja päättää äitiydestä.
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
Seuraavien tietojen avulla voit päättää, mitkä asetukset kannattaa valita.
The following information will help you decide which setting to choose.
Haluaisin päättää puheenvuoroni kysymyksellä teille, arvoisa varapuheenjohtaja.
Allow me to close with a question to you, Mr Vice-President.
Arvoisa puhemies, haluaisin päättää tämän keskustelun kahteen lyhyeen huomautukseen.
Madam President, I would like to close this debate with two short remarks.
Haluan päättää puheenvuoroni edesmenneen maanmieheni Justice Aspreyn sanoihin: "Uudistus?
I will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Nämä asiat on selvitettävä, ennen kuin voimme päättää laajentumisen onnistuneesti.
These issues must be clarified before we can actually complete enlargement successfully.
Voitte päättää toimikautenne kahden viikon kuluttua täysin tyytyväisenä.
You will be able to end your mission in two weeks' time with complete satisfaction.
Olemme mielestäni edistyneet erittäin hyvin Kroatian kanssa ja voimme päättää prosessin nopeasti.
In my opinion, we have made very good progress with Croatia and we can complete the process quickly.
On valitettavaa, että emme voi päättää keskusteluja päätöslauselmaan.
It is regrettable that we are not able to conclude our debates with a resolution.
Saanen päättää ajatukseen, jonka pyydän parlamentin jäsenten ottavan huomioon.
Let me conclude with a thought that I ask Members of this House to take on board.
Haluan päättää puheenvuoroni huomauttamalla Israelin tulevista vaaleista.
I should like to conclude with a comment about the forthcoming elections.
Komissio on oikeutetusti ottanut alun perin itselleen oikeuden päättää vaarallisten tuotteiden täydellisestä vientikiellosta.
Initially the Commission quite rightly claimed the right to decree a complete export ban on dangerous products.
Growth cannot be decreed.
Toiseksi kasvu ei voi olla edellytys perustamissopimuksen mielessä, koska vielä kerran kasvusta ei voi päättää: se on seurausta hyvästä talouspolitiikasta.
Secondly, growth cannot be a criterion in the meaning of the Treaty, because once again growth cannot be imposed by decree.
Minua tärkeämmät henkilöt saavat päättää sen, miten asiat tulevaisuudessa ovat.
What will happen in the future is for other people greater than me to determine.
Poliitikkojen tehtävänä ei ole päättää teknisistä ratkaisuista.
It is not the job of politicians to determine technological solutions.
Antaa jäsenvaltioiden itse päättää, kuinka ne haluavat täyttää opetusohjelmansa.
Let the Member States determine for themselves how they wish to fill their syllabuses.
päättää (also: lopettaa, loppua, päättyä)
Teillä on hieno etuoikeus päättää puheenjohtajakautenne tällaiseen sitoumukseen.
It is a great privilege for you to end your presidency on such a commitment.
Haluaisin päättää puheenvuoroni puhumalla kalastusalan rakenteellisista näkökohdista.
I would like to end by mentioning the structural aspects of fisheries.
Olemme huolestuneita PKK:n ilmoituksesta, että se haluaa päättää tulitauon.
We are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
päättää (also: valita)
Olen varma, että oma valtioni päättää piakkoin jäädä sen ulkopuolelle.
I am sure that in the short term my own State will decide to opt out.
Teillä - Britannian hallituksella - on oikeus päättää olla siirtymättä siihen.
As for the single currency, you - the British Government - have the right to opt out.
Lisäksi jäsenvaltiot voivat päättää, maksavatko niiden Euroopan parlamentissa istuvat edustajat veroa jäsenvaltioihinsa.
In addition, it will be possible for the Member States to opt for their MEPs’ paying tax to the Member State.
Miten voimme päättää 25 valtion kesken asioista, joista emme kykene päättämään edes 15 valtion kesken?
How can we resolve amongst 25 something which we have not able to decide amongst 15?
Sillä, mitä tämä parlamentti nyt päättää Amsterdamin sopimuksesta, ei oikeudellisesti ole mitään merkitystä.
What this House will resolve today about the Treaty of Amsterdam is legally of no consequence.
Eikö olisi järkevää päättää säännellä perustuslaissa uskonnonvapautta paremmin ja kumota valtionuskonto?
Would it not be a sound resolve to better regulate the freedom of religion in the constitution and abolish state religion?
päättää (also: hallita, johtaa, vallita, rulettaa)
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päättää tämän jälkeen, mikä on laillista.
The European Court of Justice will then rule on what is lawful.
Asiasta päättää, kuten aina, valiokuntamme työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
It will be decided by our committee as usual, pursuant to Rule 6(3).
Sotilastuomarin on määrä päättää hänen vangitsemisestaan tiistaina 20. lokakuuta, toisin sanoen huomenna.
A military judge is due to rule on his detention on Tuesday 20 October - i.e. tomorrow.
Vastaavasti unioni voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Vastaavasti unionin voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Microsoft pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan estää osallistuminen tai päättää palveluiden käyttö.
Microsoft reserves the right, at its sole discretion, to ban participants or terminate access to services.
On täysin järkevää päättää, että kaikki EU: n tuki tupakanviljelylle lopetetaan asteittain seuraavan ohjelmakauden aikana tai lopetetaan kokonaan vuoteen 2005 mennessä.
It is perfectly sensible to make a decision that all EU aid for tobacco growing should be phased out during the next programme period and will cease completely by the year 2005.
Tästä asiasta päättää puhemieskonferenssi, ja se päättää siitä huomenna.
It is a matter for the Conference of Presidents, and they will decide on it tomorrow.
Se päättää pääministeristä ja se päättää varmasti knessetin kokoonpanosta.
They will decide who should be prime minister and they will no doubt decide on the composition of the Knesset.
Neuvosto päättää myös laajentaa Euroopan parlamentin budjettivaltaa.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
päättää
Arvoisa puhemies, haluaisin nyt päättää tämän puheenvuoron sekä työni tässä parlamentissa.
Mr President, I would now like to round off both this speech and my work in this Parliament.
Viimeiseksi haluaisimme päättää esityslistan ensimmäisestä kohdasta käytävän keskustelun päätöslauselman antamiseen.
Thirdly and lastly, we would like to round off the first item on the order of business with a resolution.
Arvoisa puhemies, ei ole helppoa päättää tätä keskustelua, koska tärkeimmät asiat on todellakin jo sanottu ja toistettu.
Mr President, it is not easy to round off this debate as the most important issues have already been discussed repeatedly.

2. "kirje"

päättää (also: lopettaa)
volume_up
to sign off {vb} (letter)
Parlamentti ei myöskään anna valtioiden ja hallitusten päämiesten päättää yksin.
And Parliament is not leaving it up to the Heads of State and Government to 'sign off'.

Context sentences for "päättää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJokainen jäsenvaltio voi päättää itse, myöntävätkö ne verohelpotuksia vai eivät.
Whether or not there are fiscal advantages is to be decided by the Member States.
FinnishLisäksi jokainen jäsenvaltio voi päättää itse, käyttääkö se ydinenergiaa vai ei.
At the same time, each Member State decides whether or not to use nuclear energy.
FinnishParlamentaarinen edustajakokous päättää muuttaa nimensä Euroopan parlamentiksi.
The Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
FinnishLopuksi teidän olisi myös pitänyt päättää ottaa käyttöön pankkitalletusten takuut.
Finally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
FinnishOlisin kiitollinen, jos voisimme päättää siitä myös suhteellisen yksimielisesti.
I would be grateful if we could show a relatively united front in deciding on this.
FinnishVaadin vastausta siihen, kuka päättää siitä, saako kysymyksiäni esittää vai ei.
I demand an answer as to who decides whether my questions may be asked or not.
FinnishPuhemieskonferenssi päättää tällä alalla ilman minkään valiokunnan väliintuloa.
The Conference of Presidents takes these decisions without involving any committee.
FinnishAnnan asialle hyväksyntäni, ja sen ohella haluaisin päättää puheeni ehdotukseen.
As well as giving my approval, I would like to finish by putting forward a proposal.
FinnishJokainen, joka päättää lähettää vanhan autonsa romuttamolle, saa 2 500 euroa.
Anyone who decides to send their old car to the scrap yard will receive EUR 2500.
FinnishEn ymmärrä, kuinka voimme päättää asiasta ilman komission jäsenen vastausta.
I fail to understand how we can take a decision without the Commissioner's reply.
FinnishMe emme voi päättää vaihtokurssipolitiikasta, sillä siitä päätetään muualla.
We cannot establish exchange rate policies because these are decided elsewhere.
FinnishHaagin kansainvälinen tuomioistuin päättää valtioiden välisistä kiistoista.
The International Court of Justice in The Hague rules on international disputes.
FinnishSe on taas eri asia, ja ne voivat päättää uudelleen, mitä ne haluavat tehdä.
That is something else again, and they can always reconsider what they want to do.
FinnishWienissä on määrä päättää siitä, miten tätä tärkeää prosessia aiotaan jatkaa.
At Vienna, it will have to be decided how to pursue this important process further.
FinnishVäliaikaisesta soveltamisesta päättää neuvosto komission ehdotuksen perusteella.
The provisional application is decided by the Council on a proposal by the Commission.
FinnishEuroopan komissio päättää sitten tältä pohjalta lopullisesta avustusohjelmastaan.
The European Commission will then base its definitive aid programme on these figures.
FinnishTämänpäiväinen äänestys päättää lainsäädäntötyön ja avaa uusia mahdollisuuksia.
Today’s vote concludes the legislative work and creates new opportunities.
FinnishOlemme ainoa parlamentti maailmassa, joka ei itse saa päättää, missä se kokoontuu.
We are the only parliament in the world that has no say over where it sits.
Finnish" Näitä havaintoja silmällä pitäen päättää myöntää vastuuvapauden komissiolle..."
'In the light of these considerations, decides to give a discharge to the Commission'.
FinnishMinusta naisilla on myös oikeus päättää omasta kehostaan ja terveydestään.
I am also of the opinion that women have rights over their own bodies and health.