"pärjätä" English translation


Did you mean: parjata
FI

"pärjätä" in English

FI

pärjätä [pärjään|pärjännyt] {verb}

volume_up
1. general
Voimmeko todella pärjätä paremmin kuin primitiiviset, pieniaivoiset esi-isämme?
And can we really do better than these primitive, small-brained ancestors?
Miten voimme pärjätä, jos euron kurssi on niin korkealla?
How can we do anything with the euro so high?
Silloin voimme pärjätä myös ilman yksityisen sektorin vapaaehtoista osallistumista, näin meille kerrotaan.
In this regard, we can also do without the voluntary participation of the private sector, so we are told.
Toivon, että komissio toimii yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa varmistaakseen, että he tulevaisuudessa voivat pärjätä työssään.
I hope the Commission will liaise with the appropriate authorities to ensure that in the future, they are allowed to get on with their job.
2. "saatavilla keinoilla"

Context sentences for "pärjätä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos Brysselissä ei pärjätä saatavilla rahoilla, on kiristettävä vyötä.
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
FinnishJos haluaa pärjätä markkinoilla, on tuotettava voittoa, muuten putoaa kelkasta.
Those who want to maintain their hold on the market have to make a profit or else they go under.
FinnishKöyhyys vaikeuttaa perhe-elämää niin suuresti, että naiset haluavat ennemmin pärjätä omillaan.
Family life is so disrupted by poverty that they say: we would rather try on our own.
FinnishMe tarvitsemme yhdenmukaisen standardin, jotta meillä olisi mahdollisuudet pärjätä koko unionissa.
We need a single standard to have the same kind of opportunities throughout the Union.
FinnishBritanniassa meidän täytyi pärjätä IRAn kanssa kolmen vuosikymmenen ajan.
In Britain we had the IRA to deal with for three decades.
FinnishSe on 1960-luvun YK:n Hruštšovin jäänne, jolla yritetään pärjätä kapitalistiselle järjestelmälle.
It is reminiscent of Khrushchev at the UN in the 1960s, trying to catch up with the capitalist system.
FinnishAivan kuten Ranska, valtionne ei voi pärjätä yksinään.
Just like France, the United Kingdom cannot manage alone.
FinnishMaatalouspolitiikan on autettava osaltaan, jotta suorituskykyiset maatalousyritykset voivat pärjätä kilpailussa.
Agricultural policy must make its contribution to enabling efficient farms to stand up to competition.
FinnishMutta sillä ei pärjätä 2000-luvulla.
But that is no way to approach the twenty-first century.
FinnishMillä muulla tavalla voisi pärjätä paremmin?
What other way would there be to be better off?
FinnishMiten pienet vähittäiskaupat voivat pärjätä?
FinnishUusiutuvien energialähteiden tai hiilidioksidipolitiikan kohdalla ei pärjätä pitkällä aikavälillä myöskään ilman pakotteita.
In the case of renewable sources of energy or the CO2 policy, nothing will be achieved in the long run without sanctions.
FinnishMiten muuten aiomme pärjätä kilpailussa?
FinnishKannatan ajatusta tuottajaryhmittymistä, mutten ole lainkaan vakuuttunut siitä, että voisimme koskaan pärjätä ketjukaupalle.
I support the idea of producer groups but I am not at all convinced that we will ever have the matching power of the retail sector.
FinnishTyövoimaa varten ei sen sijaan ole syntynyt sen enempää eurooppalaisia kuin kansainvälisiäkään markkinoita, ja työvoima saa pärjätä edelleenkin omin neuvoin.
Meanwhile, there is no European or world market for labour, which continues to rely on its strength alone.
FinnishMeidän pitäisi oikeastaan pärjätä paremmin tässä toimivallan jaossa se on erityisen tärkeää juuri meidän toimielimellemme.
We need to come off better out of the dividing-up of these competences, as this is a matter of particular importance to this institution of ours.
FinnishEuroopan unionin kyky pärjätä tulevaisuudessa edellyttää suurempaa legitimiteettiä ja uskottavuutta kansalaisten silmissä.
The future viability of the European Union depends on its being strengthened in terms of its legitimacy and credibility in the eyes of the citizens.
FinnishToimikaamme neuvotteluissakin tehokkaasti, sillä siinä ei pärjätä pelkällä tekniikalla, vaan tarvitaan ihmisiä, johtajia ja poliitikkoja.
May we work effectively in negotiations, as they will not succeed just with the help of technology: people, leaders and politicians will also be needed.
FinnishIlman massiivisia investointeja innovointiin, ilman aitoa eurooppalaista suunnitelmaa me kiistämme itseltämme kyvyn pärjätä kilpailijoidemme kanssa.
Without massive investment in innovation, without a genuine European plan, we are denying ourselves the ability to keep up with our competitors.
FinnishKyseiset henkilöt saavat ei-yksilöllisiä palveluja todellisen avun sijasta, vaikka he voisivat pärjätä työmarkkinoilla ja tehdä työtä.
These people are receiving non-personalised services instead of real assistance, while they could hold their own in the labour market and would be capable of working.