"paeta" English translation

FI

"paeta" in English

FI paeta
volume_up
[pakenen|paennut] {verb}

1. general

Afrikka ei saa olla manner, josta vähäosaiset ymmärrettävästi haluavat paeta.
Africa must not be a continent from which the have-nots understandably want to escape.
He näkevät joskus siirtolaisuuden viimeisenä keinona paeta huonoja elinoloja.
For them, immigration is sometimes seen as a last resort to escape poor living conditions.
Niin yksinkertaisesti ei kukaan voi paeta omaa historiaansa ja omaa vastuutaan.
One cannot escape one' s own history and one' s own responsibility that easily.
paeta (also: karata)
Tamilitiikerien epäillään muun muassa ampuneen siviilejä, jotka yrittivät paeta.
The Tamil Tigers are suspected of shooting civilians trying to flee.
Monen pohjoiskorealaisen unelmana on yksinkertaisesti paeta omasta maastaan.
The dream of many North Koreans is simply to flee their own country.
On hyväksyttävää, että ihmiset haluavat paeta hirvittävistä oloista.
People are right to want to flee horrendous situations.
(RO) Sanotaan, että globalisaatiota voi paeta, mutta siltä ei voi piiloutua.
(RO) They say that you can run, but you can't hide from globalization.
Emme voi paeta sitä, joten meidän on toimittava.
We cannot run away from it, and we must therefore act.
Ei ole järkeä jatkuvasti paeta ongelmia, koska sillä tavalla emme koskaan saa niitä ratkaistua.
There is no point in continually running away from problems because, if we do so, we will never succeed in resolving them.
paeta (also: juosta karkuun)
volume_up
to skedaddle {vb} [coll.]

2. "tunteista ym."

Context sentences for "paeta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEmme saa paeta vastuutamme ihmisoikeuksien puolustamisessa ja edistämisessä.
We must not shirk our responsibilities for defending and promoting human rights.
FinnishHaluan tehdä täysin selväksi, ettei yksikään jäsenvaltio voi paeta vastuutaan.
I want to make it absolutely clear that no Member State can evade this responsibility.
Finnish(Suosionosoituksia) Neuvosto ei kuitenkaan voi paeta kritiikkiä tässä asiassa.
(Applause) However, the Council cannot hide from criticism in this affair.
FinnishLisäsin vielä, että vaikka ongelma ei ole ajankohtainen, sitä ei voida myöskään paeta.
The problem, I added, is not a current problem, but there is no escaping this question.
FinnishEsimerkiksi heroiiniriippuvainen haluaa usein paeta, koska hän ei tunne selviävänsä elämästä.
A heroin addict, for example, often seeks oblivion, being unable to cope with life.
FinnishKohdassa 9 te vaaditte kiitettävällä tavalla, ettei myötämääräämisestä paeta.
In paragraph 11 I am happy to see that you say there must be no flight from co-determination.
FinnishEuroopan unioni ei saa paeta nimikiistan taakse Makedonian jäsenyysprosessissa.
The European Union cannot hide behind the dispute over Macedonia's name in its accession process.
FinnishMeidän ei pidä paeta tosiasioita, vaan ne täytyy hyväksyä.
However, we cannot walk away from the facts; we will have to incorporate them.
FinnishTyö on teknistä ja muuttuu koko ajan teknisemmäksi, mutta me emme voi paeta sitä.
It is technical and is getting more and more technical, but we shall not be able to get out of the work.
FinnishParlamentti ei voi paeta vastuutaan tässä keskeisessä asiassa.
This Parliament cannot evade its responsibility on this crucial issue.
FinnishSe, että siviiliväestö ei voi edes paeta, on vastoin kaikkia kansainvälisiä sääntöjä.
The fact that the civilian population cannot even take refuge flies in the face of all international rules.
FinnishApu velvoittaa vastaanottajaa, mutta kaikki viittaa siihen, että presidentti yrittää paeta sitä.
The aid creates obligations but all the indications are that the president is trying to wriggle out of them.
FinnishEmme voi enää sulkea silmiämme ja paeta vastuutamme.
We can no longer avert our eyes and shirk our responsibilities.
FinnishKaikkien vaarassa olevien täytyy voida paeta Eurooppaan.
All those in danger must be able to find refuge in Europe.
FinnishKyseinen ryhmä yritti paeta Tiibetin rajan yli ja siihen kuului naisia, lapsia ja munkkeja.
The group of fugitives concerned was attempting to cross the Tibetan border and included women, children and monks.
FinnishNiin kauan kuin ihmiset elävät siellä hirvittävissä oloissa, he haluavat edelleen paeta länsimaihin.
As long as people are living there in dreadful conditions, they will want to go on fleeing to Western countries.
FinnishVastuuta ei voi paeta vetoamalla tietämättömyyteen.
Claiming ignorance is no defence against responsibility.
FinnishEi ole järkeä jatkuvasti paeta ongelmia, koska sillä tavalla emme koskaan saa niitä ratkaistua.
There is no point in continually running away from problems because, if we do so, we will never succeed in resolving them.
FinnishTähän keskittyminen on tapa paeta vastuuta.
Focussing on this is a way of escaping our responsibility.
FinnishKonferenssin aikaistaminen antaa sellaisen vaikutelman, että äänestäjiä halutaan paeta, ja äänestäjät käsittävät sen myös niin.
Bringing the meeting forward looks like evading the electorate and the electorate will see it that way.