FI pettää
volume_up
[petän|pettänyt] {verb}

1. general

Siitä huolimatta emme saa pettää itseämme edessä olevien ongelmien suhteen.
Nevertheless, we must not deceive ourselves about the problems that confront us.
Tästä lähtien heitä ei enää voida pettää väärillä merkinnöillä.
From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
Emme saa pettää itseämme; Venäjä ei välitä muutamasta dollarista.
Let us not deceive ourselves - Russia is not concerned with a few dollars.
Kuten sanoin, moni nainen odottaa sitoutumistamme, emmekä saa pettää heitä.
As I have said, many women await our commitment and we cannot disappoint them.
Nyt olisi erittäin vahingollista pettää nämä odotukset.
It would be extremely damaging now to disappoint these expectations.
En haluaisi lannistaa tai pettää kenenkään odotuksia, mutta kyllä siihen menee erinäisiä vuosia.
I don't want to discourage or disappoint anyone, but it will take several years.
pettää
Näitä odotuksia ei saa pettää, kun neuvosto tekee lopulliset päätöksensä.
They cannot be let down when the Council comes to its final decisions.
We cannot let down our citizens.
pettää (also: huijata)
volume_up
to double-cross {vb} [coll.]
Emme saa pettää lupauksia, jotka olemme niin selvästi ja usein antaneet.
We must not renege on the promises that we have made so clearly and so often.
pettää (also: lavastaa syylliseksi)
volume_up
to stitch up {vb} [Brit.] [coll.]
pettää

2. colloquial

pettää
volume_up
to cheat on {vb} [coll.]

Context sentences for "pettää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEnsinnäkin muut Mercosurin jäsenvaltiot tuntevat, että Euroopan unioni pettää ne.
Firstly, the other Mercosur countries feel cheated by the European Union.
FinnishPitäisikö meidän pettää heidät myymällä aseita heitä sortavalle hallinnolle?
Are we to betray them by selling weapons to the regime that oppresses them?
FinnishSen enempää parlamentti kuin Euroopan unionikaan ei saa pettää tuota luottamusta.
Neither we nor the European Union should fail to live up to that trust.
FinnishMielestäni komissio pettää meidät jättäessään panematta säädökset täytäntöön.
I think the Commission is failing us. It fails to enforce regulations.
FinnishMeidän ei pidä herättää odotuksia ja pettää niitä siksi, ettemme onnistu toteuttamisessa.
We should not raise expectations and then fail to deliver on the policies.
FinnishSe ei ole - eikä meidän pidä pettää tässä asiassa itseämme - mikään ihmelääke.
It is not - and let us not delude ourselves about this - a panacea.
FinnishTämä on varma tapa pettää kansalaisten odotukset; kriisi syvenee kuin luonnostaan.
That is a recipe for disappointed public expectations; the worsening of the crisis is built in.
FinnishKomissio on vakuuttunut siitä, ettei näitä odotuksia saa pettää.
The Commission is convinced that those expectations should not be disappointed.
FinnishSen osalta poliittinen tahto, määrätietoisuus ja rohkeus eivät saa pettää meitä; päinvastoin.
For that, political will, decisiveness and courage must not fail us; on the contrary.
FinnishOlen hyvin huolissani siitä, että komissio pettää meidän tässä suhteessa.
I am very concerned that the Commission will fail us in this respect.
FinnishJos lakia ei muuteta, niin minusta neuvoston puheenjohtaja pettää minua.
If this law is not amended, I will feel deceived by the President-in-Office of the Council.
FinnishMeidän ei kuitenkaan pitäisi pettää itseämme ja uskoa, että olemme päässeet tavoitteeseemme.
However, we should not delude ourselves that we are where we need to be.
FinnishKäynnissä on elämänvastainen salaliitto, joka yrittää pettää meitä tutkituin ja testatuin keinoin.
An anti-life conspiracy is at work, which uses tried and tested ways of deceiving us.
FinnishOn tärkeää huomata, että puhemiehen arviointikyky voi pettää.
It is always important that the President can be mistaken in his judgments.
FinnishEmme saa pettää näitä maita sulkemalla ne toimeenpanovallan ulkopuolelle.
We must not let them down by keeping them out of the Executive.
FinnishMe emme ehkä pidä siitä, mitä näemme sen alla, mutta me emme voi pettää lastemme luottamusta.
We may not like what is underneath but we cannot fail our children.
FinnishArvoisa puhemies, emme saa pettää niitä zimbabwelaisia, jotka taistelevat demokratian puolesta.
We must not betray those who are fighting for democracy in Zimbabwe.
FinnishKoska ehdot eivät täyty, on syytä epäillä, että Italia tavallaan pettää EU:ta.
Since these two conditions have not been met, the suspicion is that Italy is, in a way, defrauding Europe.
FinnishEmme saa pettää itseämme: tämä on ainoastaan alku taistelussa vaikutusvallasta Ukrainassa.
So we should not delude ourselves - this is only the start of the struggle for influence in Ukraine.
FinnishUskallamme sanoa ei myös Hamasille, jos se pettää meidät."
We will be able to say no to Hamas if it subsequently lets us down’.