FI pilata
volume_up
[pilaan|pilannut] {verb}

1. general

Emme saa pilata joitakin erittäin hyviä järjestelmiä.
We must not ruin some very good systems.
Parlamentti uhkaa suotta pilata maineensa.
Parliament is running the risk of needlessly ruining its reputation.
Koska neuvottelut saatetaan aloittaa uudelleen, kaikki haluavat parantaa kaikkea mutta saattavatkin pilata kaiken.
In the light of the possibility of negotiations being reopened, everyone is hoping to improve everything and running the risk of ruining everything.
Epärehellinen autokauppias voi pilata kilpailijoidensa markkinat.
A dishonest car salesman can spoil the market for his competitors.
   – Arvoisa puhemies, en millään haluaisi pilata juhlatunnelmaa.
   Mr President, the last thing I want to do is to spoil a party.
Jos asiat ovat sujuneet hyvin, miksi ne pitäisi pilata?
Things were going well, so why spoil them?
pilata (also: pilaantua)
pilata (also: rikkoa)
Se katsoo, että tarjouskilpailuttaminen on puhtaasti taloudellinen prosessi, jota ei pitäisi pilata pyrkimällä muihin tavoitteisiin.
In its opinion, putting out to tender is 'a purely economic process which should not be contaminated so as to achieve other goals'.
Vaadimme ensiksi inventaariota kaikista myrkyllisistä aineista, jotka voivat pilata ravintomme ilman, veden ja maaperän saastumisen välityksellä.
We are first of all asking for a list of all the toxic substances which can contaminate our food through pollution, be it of air, water, or soil.
Näitä ponnistuksia ei pitäisi pilata Euroopan poliisiakatemian antamalla huonolla esimerkillä.
These efforts should not be tainted by the bad example set by the European Police College (CEPOL).

2. colloquial

pilata (also: tärvellä)
volume_up
to cock up {vb} [Brit.] [coll.]

3. vulgar

volume_up
to fuck {vb} [vulg.]

Context sentences for "pilata" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEmme voi pilata mainettamme huijaamalla kansalaisia tällä tavoin.
We cannot allow ourselves to become notorious for duping citizens in this way.
FinnishOngelma uhkaa pilata talousarviomenettelyn toisensa jälkeen.
This problem threatens to tarnish budgetary procedure after budgetary procedure.
FinnishNeuvotteluja ei pidä pilata tunteiden värittämällä päätöslauselmalla.
We should not destroy this by a resolution perhaps shaped by emotions.
FinnishKukaan ei saa pilata pohjavettämme eikä makeaa vettämme nitraateilla eikä millään muullakaan.
Nobody can be allowed to pollute our groundwater or freshwater with nitrates or anything else.
FinnishTätä mahdollisuutta me emme saa antaa pilata itseltämme ja tätä mahdollisuutta me emme saa laiminlyödä!
We must not allow anyone to wreck this opportunity, nor must we waste it.
FinnishNäitä ponnistuksia ei pitäisi pilata Euroopan poliisiakatemian antamalla huonolla esimerkillä.
These efforts should not be tainted by the bad example set by the European Police College (CEPOL).
FinnishKeskeisimmässä asiassa nämä ehdotukset, joista nyt keskustelemme, uhkaavat kuitenkin pilata kaiken.
However, in key areas, the amendments that we are debating could potentially wreck everything.
FinnishEmme voi nyt 20 vuotta myöhemmin antaa jäsen Le Penille uutta mahdollisuutta pilata Euroopan mainetta.
We cannot, 20 years on, allow Mr Le Pen a second opportunity to bring Europe into disrepute.
FinnishSe ei saisi pilata mahdollisuuksiaan sillä, ettei se pysty takaamaan kansalais- ja ihmisoikeuksia.
It should not allow that potential to be stymied by its failure to guarantee civil and human rights.
FinnishParlamentti uhkaa suotta pilata maineensa.
Parliament is running the risk of needlessly ruining its reputation.
FinnishEurohanke saattaa pilata EU: n menestyksen.
The Euro project has the potential to undo the success of the EU.
FinnishMe emme saa pilata tätä historiallista mahdollisuutta.
This historic chance - we should not miss it.
FinnishOn välttämätöntä olla valmistautunut siihen ja olla päättäväinen sen suhteen, että ei anneta heidän pilata asioita.
It is necessary to be prepared for that and to have a strong determination not to let things be spoiled by them.
FinnishTämän vuoksi meillä tai erityisesti jäsenvaltioiden hallituksilla ei ole varaa pilata näiden yritysten tekemää työtä.
For that reason, we, and governments in particular, cannot afford to throw a spanner in the works of these businesses.
FinnishJos hiomme jonkin tietyn kohdan tarpeettoman tarkaksi, saatamme pilata kaiken, minkä olemme saavuttaneet.
We risk pursuing a particular point to a degree of accuracy that is unnecessary and thus cutting off one's nose to spite one's face.
FinnishEmme halua aiheuttaa haittaa EU:n ilmailualalle tai pilata kansalaisten perusteltuja odotuksia lentomatkustuksen halpenemisesta.
We do not want to damage the EU air transport industry and the public’s reasonable expectation of cheaper air travel.
FinnishTätä myönteistä ajatusta ei saisi pilata liialla sääntelyllä, joka lisää näiden ajajien velvollisuuksia ja esteitä.
This positive idea should not be spoilt by excessive regulation leading to more obligations and obstacles for the drivers concerned.
FinnishSe saattoi kuitenkin olla liikaa pyydetty sellaisilta, jotka yrittävät ilmeisesti järjestelmällisesti pilata Euroopan parlamentin jäsenten maineen.
But perhaps this is too much to ask from those who clearly still aim to discredit MEPs systematically.
FinnishAlueiden välisten erojen tasaamiseen tähtäävä politiikka toimii, joten ei pilata sen tuloksia dramaattisilla toimenpiteillä.
The policy of evening out the differences between regions is working, so let us not squander its results with drastic measures.
FinnishEpäluottamuslauseen esittäjillä on vain yksi päämäärä: pilata komission puheenjohtajan ja samalla koko EU:n maine.
The signatories of this motion of censure had but one aim, which was to discredit the President of the Commission and the entire Union with him.