FI pohtia
volume_up
[pohdin|pohtinut] {verb}

Mielestäni on tärkeää pohtia lain näkökulmasta kyseisen artiklan tarkoitusta.
I think it is important legally to consider the intention of this rule.
On kuitenkin tärkeää pohtia, miten alijäämiä ja velan määrää supistetaan.
However, it is important to consider how the deficits and debt are reduced.
Aiomme pohtia kumppanuusjärjestelmien toteuttamista tälläkin alalla yhä useammin.
Yes, we intend to consider twinning also in this field more and more in the future.
Komissaari Boninon ja hänen tuoreimman pääjohtajansa olisi hyvä pohtia, kuinka he käyttävät laajennettua toimivaltaansa.
Commissioner Bonino and her newest Director-General would do well to ponder on how they use their extended power.
On turhaa pohtia yritysmyönteistä ilmapiiriä tai elinikäistä oppimista, ellemme onnistu toteuttamaan niitä.
There is no point in pondering an entrepreneur-friendly climate or lifelong learning, if we fail to deliver.
EU:n alhaisen syntyvyyden ja pahaenteisten väestötilastojen takia meidän olisi syytä pohtia hetki sitä, miksi nuoret perheet eivät halua saada lapsia.
Facing decreasing birth rates in Europe and ominous demographic statistics, we should take a moment to ponder why young families are not motivated to have children.
Tästä syystä saattaisi olla aiheellista pohtia myös kansainvälisten instituutioiden rakennetta.
That may also be a reason to reflect on the architecture of the global institutions.
Tämä on yksi syy lisää siihen, miksi ydinteollisuutta täytyy pohtia perusteellisesti.
That is another reason to look closely at the nuclear industry as such.
Siksi esityksen hyviä ja huonoja puolia on syytä pohtia tarkoin.
For that reason, we should consider at greater length the good and bad aspects of the proposal.
Tästä syystä saattaisi olla aiheellista pohtia myös kansainvälisten instituutioiden rakennetta.
That may also be a reason to reflect on the architecture of the global institutions.
Tässä mietinnössä on siitä huolimatta paljon asioita, joita komission pitäisi pohtia.
Nevertheless, there is much in this report on which the Commission should reflect.
Olisi hienoa, jos puheenjohtajavaltio Yhdistynyt kuningaskunta voisi pohtia asiaa.
It would be great if the UK Presidency could reflect on this.
pohtia (also: ajatella)
Se on huomattavasti parempi foorumi, jolla voidaan pohtia jätehierarkian hienosäätöä.
That will be a much better forum in which to think about fine-tuning the waste hierarchy.
Tämä on aihe, arvoisa puhemies, jota komission ja neuvoston pitäisi pohtia.
That, Madam President, is something the Commission and the Council should think about.
Ehkäpä voimme pohtia tätä kysymystä tulevaisuuden varalta.
Maybe we can think about this question for the future.
On syytä pohtia, mihin tämä johtaa ei niin kaukaisessa tulevaisuudessa.
What this could mean in the not too distant future is a theme worth contemplating.
Jäsen Walter, teidän kannattaisi pohtia tätä yksinkertaista neuvoa, ennen kuin annatte taas yhtä naurettavia lausuntoja.
You might like to mull over this simple piece of advice, Mr Walter, before you make such ridiculous statements again.
pohtia
Jäsen Walter, teidän kannattaisi pohtia tätä yksinkertaista neuvoa, ennen kuin annatte taas yhtä naurettavia lausuntoja.
You might like to mull over this simple piece of advice, Mr Walter, before you make such ridiculous statements again.

Context sentences for "pohtia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNyt on siis aika pohtia vakavasti kesannoinnin pudottamista nollaan prosenttiin.
Now is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
FinnishOlisiko näitä molempia seikkoja kuitenkin syytä pohtia sekä erikseen että yhdessä?
Nonetheless, each should retain its particular approach whilst working together.
FinnishVoimme jälleen todeta, että lapsityövoimaan liittyviä ongelmia olisi syytä pohtia.
Again, the problems relating to child labour might also be cause for reflection.
FinnishNäin ollen on aivan oikeutettua pohtia, oliko hän puolialasti vai puolipukeissa.
So one would be justified in asking whether he was half-naked or half-dressed.
FinnishOn totta, että meidän pitäisi sen vuoksi pohtia tarkkaan sääntelyä ja valvontaa.
It is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
FinnishUnionin pitää lisätä humanitaarista apua ja pohtia välittömästi NATOn strategiaa.
The Union must increase humanitarian aid and immediately review the NATO strategy.
FinnishKaikki nämä ovat vakavia, perusteltuja kysymyksiä, joita meidän on syytä pohtia.
These are all serious, well-founded questions that we need to ask ourselves.
FinnishMeidän pitäisi pohtia, miksi Sierra Leonen erityistuomioistuin on niin tärkeä.
We might well ask ourselves why the Special Court for Sierra Leone is so important.
FinnishSaatamme pohtia, johtaako tämä jo suunniteltujen hankkeiden peruuntumiseen.
We may ask whether this will lead to a cancellation of projects already planned.
Finnish. - (DE) On korkea aika pohtia uudelleen ydinvoiman käyttöä Euroopassa.
It is high time for a rethink as regards the use of nuclear energy in Europe.
FinnishMitä hienosäätöä sitten tarvitaankin jatkossa, sitä voidaan pohtia ajallaan.
Whatever refinement may be necessary in the future can be dealt with at that time.
FinnishVoisimme jopa pohtia, tarvitsemmeko lainkaan yhteisön direktiiviä tällä alalla.
We could even ask ourselves whether we need a European directive in this field at all.
FinnishKoska resurssit ovat rajalliset, meidän pitää pohtia tarkkaan, kuinka edetä jatkossa.
As our resources are limited, we need to examine carefully how to proceed further.
FinnishMeidän pitäisi pohtia hyvin tarkasti, miten me menettelemme tässä asiassa.
We need to think very carefully about how we are going to proceed in this matter.
FinnishSitä kysymystä kannattaa pohtia, ja omasta puolestani olen siihen valmis.
And that is a question worth raising, and I shall always be willing to raise it.
FinnishMeidän olisi syytä pohtia, kuinka voimme kehittää tiedotustoimintaamme paremmaksi.
We have to give some thought to how we can make our public relations work even better.
FinnishOn välttämätöntä pohtia syvällisesti yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta.
Clearly, a far-reaching appraisal of the future of the CAP is essential.
FinnishMeidän täytyy siis pohtia kunnollisten analyyttisten valvontamenettelyjen tarvetta.
Thus, a need for appropriate analytical methods of control will have to be considered.
FinnishTässä mietinnössä on kuitenkin kolmaskin osatekijä, jota haluaisin pohtia hetken.
But there is a third element in this report on which I should like to dwell for a moment.
FinnishLopetan toteamalla, että tätä alaa on todellakin tarpeen pohtia yhdessä.
To conclude, there really is a need for some joined-up thinking in this area.