"poissa" English translation

FI

"poissa" in English

EN
FI

poissa {adjective}

volume_up
poissa (also: pois päältä)
Verkon etsiminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä julkisissa verkoissa.
Network discovery is off by default for Public networks.
Valitse välimuistiasetus, jonka haluat kullekin testille: Oletus, Käytössä tai Poissa.
Choose the cache setting you want for each test: Default, On, or Off.
Automaattinen yhdistäminen on poissa käytöstä tässä verkossa.
Autoconnect is turned off for this network.
Kun oikeus pysyvään oleskeluun on saatu, se voidaan menettää ainoastaan olemalla vastaanottavan jäsenvaltion alueelta poissa yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.
The right of permanent residence is lost only in the event of more than two successive years' absence from the host Member State.
Eurooppalainen pidätysmääräys ja syytetyn poissa ollessa annetut tuomiot merkitsevät, että olemme menettäneet perusturvamme epäoikeudenmukaisten pidätysten ja vangitsemisten osalta.
The European arrest warrant and trials in absentia mean that we have lost our most basic protections from unjust arrest and imprisonment.

Context sentences for "poissa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHän ilmoittaa olevansa tänään poissa, koska joutui lähtemään kiireesti Itävaltaan.
He sends his apologies for today as he has to go to Austria on urgent business.
FinnishPaitsi, että neuvosto on poissa, se tekee myös päätöksiä parlamenttia kuulematta.
In addition to being absent, the Council takes decisions without consulting Parliament.
FinnishTyydyn siihen, että olette ollut poissa Euroopan parlamentista vuosina 1996-1999.
I am satisfied that between 1996 and 1999 you were absent from the European Parliament.
FinnishArvoisa puhemies, haluan kiittää poissa olevaa Ettliä hyvästä mietinnöstä.
Mr President, I would like to thank Mr Ettl in his absence for a good report.
FinnishHeidän todistuksensa on olennaisen tärkeä, koska pian he ovat kaikki poissa.
Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone.
Finnish(FR) Rui Tavaresin poissa ollessa annan puheenvuoron komission jäsen Malmströmille.
In the absence of Mr Tavares, I give the floor to Commissioner Malmström.
FinnishKoska olin poissa edellisen keskustelun aikana, palaan kuitenkin vielä siihen keskusteluun.
But since I was absent during the last debate, I would like to come back to it.
FinnishArvoisa puhemies, kiitän poissa olevaa esittelijää ja Langenhagenia hänen puheestaan.
Mr President, I thank the rapporteur in his absence and Mrs Langenhagen for her speech.
FinnishRouva Randzio-Plath on poissa, mutta niin on ryhmämme koordinaattorikin.
Mrs Randzio-Plath is absent and the coordinator of our group is also absent.
FinnishTämän kohdan osalta haluaisin esittää tänään poissa olevan Elisabeth Jegglen näkemyksen.
On this point, I should like to voice the opinion of Mr Jeggle, who is absent today.
FinnishVain suurimmilla ryhmillä on väliä: vastalauseet ja vaihtoehdot on pidettävä poissa pelistä.
Only the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
FinnishTarkoituksena on pitää vakavat eläintaudit English poissa EU:n alueelta.
This is to prevent serious animal diseases from being brought into the EU.
FinnishIntranet-asetukset ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä Internet Explorerissa.
Intranet settings are now disabled in Internet Explorer by default.
FinnishTämä pätee kaikkiin niihin, jotka olivat poissa istuntosalista, kun kuulutin heidän nimensä.
That applies to everyone who was absent from the Chamber when I called their names.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, Mubarak on kenties poissa pelistä, mutta se voi olla vain välivaihe.
(NL) Mr President, Mubarak may have gone, but that can only be an intermediate step.
FinnishMeidät on asetettu sitä varten virkaan, että teemme täällä töitä emmekä ole poissa.
That is what we are employed for, to work here and not to be absent.
FinnishJoskus on turvallisempaa, että laivat ovat huonolla säällä poissa satamista.
Sometimes, in bad weather it is safer for ships to be outside, rather than inside, the port.
FinnishJoka kerta, kun tilanne on huolestuttava ja vakava, Eurooppa näyttää olevan poissa.
Every time there is a serious situation, Europe seems to be absent.
FinnishVaikka esittelijä on poissa, herra Hughes on tehnyt erinomaisen esittelyn hänen puolestaan.
Even though he is absent, Mr Hughes has done an excellent presentation on his behalf.
FinnishKiitän teitä kaikkia naisia, niin tässä istunnossa läsnä olevia kuin tänään poissa olevia.
Thank you ladies, all of you, both present and absent from this meeting.