FI poistaa
volume_up
[poistan|poistanut] {verb}

1. general

poistaa (also: tuhhota)
Voit poistaa tekstiä valitsemalla poistettavan tekstin ja painamalla DEL-näppäintä.
To delete text, select the text that you want to delete, and then press DELETE.
Jos haluat poistaa kommentin, valitse poistettavan kommentin vieressä Poista.
To delete a comment, click Delete next to the comment you'd like to delete.
Tämän vuoksi ei ehkä olisi sopivaa poistaa tällaista symbolista menettelyä.
It would perhaps therefore not be appropriate to delete such a symbolic procedure.
Voit poistaa kohteita napsauttamalla niitä luetteloruudussa ja valitsemalla Poista luettelosta.
To remove items, click the item in the List pane, and then click Remove from List.
Valitse salasana, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.
Click the password that you want to remove, and then click Remove.
Jos haluat poistaa Kielipalkin käytöstä ja poistaa sen työpöydältäsi, valitse Sulje.
Click Close to turn off the Language bar and remove it from your desktop.
Tällä ajattelulla ei kuitenkaan voida poistaa vielä olemassa olevia puutteita.
But that is not the sort of thinking that can eliminate remaining deficits.
Se poistaa oikeudellisen epävarmuuden ja ratkaisee useita puutteita ja ongelmia.
This will eliminate legal uncertainty and resolve many shortcomings and difficulties.
(SK) Aluepolitiikan tavoitteena on poistaa taloudelliset ja sosiaaliset erot.
(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
Meistä olisi parempi poistaa johdanto-osan 5 kappale, ja aiomme äänestää sen mukaisesti.
We would prefer to strike out recital 5 and we shall so vote.
Konservatiiviryhmä haluaa nyt ilmeisesti poistaa yhteisestä päätöslauselmasta kaikki viittaukset asevoimien osallisuuteen näissä murhissa.
Now, the Conservative group obviously wishes to strike any reference 'to the role played by the armed forces in these murders' from the joint resolution.
Kriisi osoittaa, että meidän pitäisi poistaa pohjoinen kaasuputki komission ensisijaisten toimien luettelosta, jotta Venäjän monopoliasema Euroopassa vältetään.
The crisis shows that we should strike the northern gas pipeline off the list of European Commission priorities in order to avoid a Russian monopoly in Europe.
poistaa
Jos haluat poistaa ohjelman, lue ohjelman mukana tulleet tiedot.
To uninstall the program, check the information that came with the program.
Valitse ohjelma, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.
Click the program you want to delete, and then click Uninstall.
Kannattaa poistaa kaikkien niiden ohjelmien asennus, joita et aio käyttää.
It's a good idea to uninstall all the programs you don't plan to use.
poistaa (also: koristaa, kaunistaa)
poistaa (also: leikata pois)
Perustuslaissa oli kyse toisiinsa sidottujen hyvien ja huonojen puolien myymisestä ilman mahdollisuutta poistaa huonoja, talouteen ja aseistukseen liittyviä kohtia.
The Constitution was a case of tied selling of good and bad things, without the opportunity to edit out the bad points in the fields of the economy and armament.
Asema kannattaa ehkä myös poistaa ja varmistaa näin, että kaikki sen toimet ovat valmiit.
You might also want to eject the drive to make sure all activity on the drive is finished.
Poista levy asemasta automaattisesti tallennuksen jälkeen.
Automatically eject the disc after burning.
Poista tietokoneesta Windows Vistan asennuslevy.
Eject the Windows Vista installation disc.
Saattakaa parlamentin jäsen ovelle ja poistakaa hänet istuntosalista!
Accompany the Member to the door, expel him from the Chamber!
Emme voi poistaa jotain henkilöä salista ja sallia hänen sen jälkeen osallistuvan äänestyksiin ja käyttävän puheenvuoroja.
We cannot expel a person from the Chamber and subsequently allow him to take part in votes and make use of his speaking time.
Juan José Markuartu Ibarretxen johtama baskihallitus haluaa syrjiä näitä baskiopettajia, syrjäyttää heidät ja poistaa heidät julkiselta sektorilta.
The Basque Government, headed by Mr Ibarretxe, wishes to discriminate against, to marginalise and to expel these Basque teachers from the administration.
poistaa (also: karsia)
volume_up
to lop [lopped|lopped] {vb} [coll.]
poistaa (also: karsia)

2. "jäästä"

poistaa (also: sulaa, sulattaa)

4. medicine

poistaa (also: leikata)
Mitenköhän kauan menee siihen, että parlamentin puhemies poistaa meiltä oikeuden äänestää täysistunnossa?
How long before the President of Parliament excises our right to vote in the plenary session?
Valmisteverojen käyttöönoton tavoitteen mukaisesti pitäisi vastaavasti poistaa myös tupakkatuotteiden ja polttoaineiden valmisteverot.
Following the aim of the introduction of excise duties, analogically one ought also to abolish tobacco and fuel excise duties.
En ole lainkaan vakuuttunut myöskään siitä, että on edes toivottavaa poistaa jäsenvaltioiden valmisteverotuksen väliset erot.
Neither am I at all convinced that it is even desirable to eliminate differences in excise duty between Member States.

5. "mielestään, tekstistä"

Se on kauneusvirhe, joka tulisi poistaa.
This is a blemish which ought to be expunged.

6. medicine: "esim. hammas"

Context sentences for "poistaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSiirrytään äänestykseen pyynnöstä poistaa Van Lanckerin mietintö esityslistalta.
We will now vote on the request to take Mrs Van Lancker's report off the agenda.
FinnishJos rajat halutaan pois, ei niitä tule pelkästään poistaa. Ne tulee kuluttaa pois.
If borders go, they will not simply be removed - they will have to be torn away.
FinnishKun levy alkaa täyttyä, Windows poistaa vanhimpia järjestelmän näköistiedostoja.
Once the disk starts running out of room, Windows deletes older system images.
FinnishOhjelman asennuksen poistaminen poistaa myös ohjelman pysyvästi tietokoneesta.
Uninstalling the program also permanently removes the program from your computer.
FinnishErityisesti ulkoisten toimien otsakkeesta voitaisiin poistaa monia budjettikohtia.
Particularly in the field of external operations many lines could be scrapped.
FinnishJos joku on kirjattu luetteloon vääristä syistä, kuinka hänet voidaan poistaa siitä?
If someone is on a list for the wrong reasons, how can he be taken off the list?
FinnishEsittelijä Maaten olisi halunnut ja haluaa edelleen poistaa tämän direktiivin.
Mr Maaten, the rapporteur, wanted, and still wants, to abolish this directive.
FinnishKuormaus-stressi voidaan poistaa yksinkertaisilla hisseillä Niin kuin on todettu.
Loading stress can be avoided with simple lifting equipment, as has been mentioned.
FinnishHaluamme poistaa myrkyllisen maan tältä alueelta ja perustaa oman puutarhan.
We want to clear away the toxic soil from this area and have an organic garden.
Finnish   Arvoisa pääministeri, sanotte haluavanne poistaa poikkeavuudet Euroopasta.
   Prime Minister, you say that you want to level out the anomalies in Europe.
FinnishSinua pyydetään valitsemaan, haluatko poistaa tiedot nopeasti vai perusteellisesti.
You'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
FinnishTämän vuoksi Euroopan unionin ei pidä poistaa Kiinaa koskevaa aseidenvientikieltoa.
That is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
FinnishTämä tekee siitä huomattavasti vaikeampaa, ja tällainen ristiriita tulee poistaa.
This makes things considerably more difficult and conflict must be removed.
FinnishTärkeintä on poistaa esteet tuotteiden tuonnilta alhaisen tulotason maista.
The key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
FinnishNämä haluavat jopa poistaa kokonaan ekopistejärjestelmän pitkällä aikavälillä.
They even want to completely abolish distribution through ecopoints in the long run.
FinnishHyvät kollegat, kehotan teitä miettimään, miten tämä epäkohta voitaisiin poistaa.
Ladies and gentlemen, I urge you to consider how to overcome that obstacle.
FinnishEuroopan komissio - ja me täällä parlamentissa - haluamme poistaa eristyksen.
The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.
FinnishÄänestin aloitteen puolesta, koska velvollisuutemme on poistaa naisten köyhyys.
I voted for this initiative as it is our obligation to eradicate poverty among women.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että se on voitava poistaa pinosta siirtämättä muita laattoja.
That is, it must be capable of coming off the pile without moving other tiles.
FinnishArvoisa puhemies, pahoittelen Lannoyen päätöstä poistaa nimensä mietinnöstä.
Mr President, I regret Mr Lannoye's decision to withdraw his name from the report.