FI purkaa
volume_up
[puran|purkanut] {verb}

1. general

purkaa (also: vapauttaa)
Eurooppa on koneisto, joka aikoo vapauttaa julkiset palvelut ja purkaa niiden sääntelyn kansojen perustarpeiden kustannuksella.
Europe is a liberalising machine deregulating public services at the expense of the people' s basic needs.
Kaikkien asianosaisten alojen sääntelyä ei kuitenkaan pidä mielestäni purkaa yhtenäisellä tavalla alojen erityiset ominaispiirteet sivuuttaen.
In my opinion, however, it is not a question of deregulating all the sectors affected in the same way, irrespective of their different nature.
Jatkuvasti yleistyvä joustoturvapolitiikka on uusi tapa purkaa työsuhteita koskeva sääntely.
The increasingly popular flexicurity policy is a new way of deregulating employment relations resulting in less stable employment and greater insecurity job.
On laitonta rakentaa siirtokuntia miehitetyille alueille ja purkaa taloja.
It is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
Minkä takia tämä upouusi ydinvoimalaitos pitäisi purkaa?
Why should this brand new nuclear power station be demolished?
Tällaisen järjestelmän kansallisvaltiot ja unionin toimielimet aikovat järjestelmällisesti purkaa.
Such is the progress that both the nation-states and the European institutions are engaged in systematically demolishing.
Sen tavoitteena on purkaa esteet todellisilta transtlanttisilta markkinoilta.
Its goal is to dismantle barriers to a true transatlantic market.
Syyt liittyvät talousarvioon ja tavoitteena on purkaa harvat yhteisön politiikat.
The reasons for this are budgetary and the objective is to dismantle the limited common policies.
Niitä ei tarvitse purkaa, vain pysäyttää.
Not to dismantle them. To stop them.
Haluavatko jotkut palata taaksepäin, purkaa yhteisön säännöstöä?
Do some want to go backwards and unravel the acquis communautaire?
Esittelijä Gahrton on yrittänyt purkaa Kaukasian konfliktien hyvin mutkikkaita vyyhtejä.
Mr Gahrton has attempted to unravel the Caucasian knot of conflict, which is a nigh impossible task.
Arvoisa puheenjohtaja Prodi, näin käy, kun Penelope Odysseuksen neuvojen vastaisesti purkaa ommeltaan eikä kudo.
That is what happens, Mr Prodi, when Penelope goes against the teaching of the Odyssey and unravels instead of knitting.
purkaa (also: peruuttaa)
Jotkut haluaisivat jopa purkaa koko järjestelmän.
Some even go so far as to hope that it will collapse.
purkaa (also: poistaa käytöstä)
volume_up
to decommission {vb} [form.]
On siis olemassa selvä tarve poistaa voimala välittömästi käytöstä ja purkaa neljä vaarallisinta reaktoria.
There is therefore a clear need to shut the station down immediately and to decommission the more dangerous reactors 1 to 4.
Kaikkien maiden pitäisi niiden koosta, vaikutusvallasta tai hallitusmuodosta riippumatta alkaa mahdollisimman pikaisesti purkaa ydinarsenaaliaan.
All countries, regardless of their size, influence or form of government should begin a process of decommissioning their nuclear arsenals as soon as possible.
purkaa (also: tinkiä)
Tämän on vanha juttu: Eurooppa – jäsen Sandbækin Eurooppa – halusi 60 vuotta sitten, oleellisesti samoista syistä, purkaa Maginot'n linjan.
This is an old story: there is a Europe – that of Mrs Sandbæk – which 60 years ago, for substantially the same reasons, wanted to knock down the Maginot Line.
purkaa (also: repiä alas)
purkaa (also: hajottaa)
Pura reititin pakkauksesta ja liitä se virtalähteeseen.
Unpack the router and plug it into a power source.
Jos kompromissia aletaan purkaa, tulos heikkenee selvästi.
If the compromise is unpicked something distinctly sub-optimal will result.
Kaikkien hallitustenvälisen konferenssin onnistunutta lopputulosta toivovien on varottava purkamasta valmistelukunnassa tehtyjä sopimuksia.
Anyone concerned about a successful outcome from the Intergovernmental Conference should be careful not to unpick these agreements again.
Lisäksi, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tulette huomaamaan, että tarvitsette Euroopan parlamenttia, koska eräät jäsenvaltiot yrittävät purkaa asianmukaisesti laadittuja sopimuksia.
Moreover, President-in-Office, you will find you need the European Parliament because some Member States are trying to unpick properly reached agreements.
Itse asiassa tavoitteenamme on purkaa ja uudelleenkansallistaa monia niistä liiallisista toimivaltuuksista, jotka Bryssel on kahminut.
In fact, we would seek to unwind and repatriate many of the excessive powers that Brussels has accrued.
purkaa (also: avata vetoketju)
Kansalaisten on myös voitava purkaa vihansa ulos, jotta Euroopan unionin malli voi toimia.
They must even be able to vent their anger on occasion so that this European model can work.

2. "salakirjoitus, koodi"

Poliittiset ryhmät ovat jättäneet käsiteltäväksi yhteisen tarkistuksen, jonka avulla lukkiutunut tilanne voidaan purkaa.
The political groups have now tabled a joint amendment which could help us break the deadlock.
On tärkeää, että pidämme kiinni tilaisuudesta saattaa sisämarkkinat loppuun ja purkaa kaupan esteitä.
It is important that we maintain the momentum to complete the internal market and break down barriers to trade.
Tämä näkyy jäsenvaltioissa historiallisina kompromisseina, joita ei ole kovin helppo purkaa.
These all make up historical compromises struck in the Member States, which cannot easily be broken.

3. "pommista ym."

Voimme purkaa tämän aikapommin lopullisesti huomisessa äänestyksessä.
We can defuse this time bomb in tomorrow’s vote once and for all.
Tämä malli ei selvästikään ole meidän mallimme, ja nyt on äärimmäisen tärkeää purkaa tämä tikittävä aikapommi.
That model is clearly not ours, and it is crucial today to defuse that ticking timebomb.
Esittelijä katsoo kuitenkin edelleen hyvin tärkeäksi, että keskitymme käytännön tapoihin purkaa ruuhkia erityisesti satamissa.
He still feels it imperative that we concentrate on practical ways to defuse these bottlenecks, especially at ports.

4. IT

purkaa
Pakkauksenhallinta pakkaa tai purkaa mediatiedostoja, kuten kappaleita tai videoita.
A codec compresses or decompresses media files like songs or videos.
Pakkauksenhallintamenetelmä eli koodekki on ohjelmisto, jolla voi pakata tai purkaa digitaalisen mediatiedoston, kuten kappaleen tai videon.
A codec is software that is used to compress or decompress a digital media file, such as a song or video.
Pakkauksenhallinnassa voi olla kaksi osaa: pakkaustoiminto, joka pakkaa mediatiedoston (koodaus), ja purkutoiminto, joka purkaa tiedoston pakkauksen (dekoodaus).
A codec can consist of two parts: an encoder that compresses the media file (encoding) and a decoder that decompresses the file (decoding).
purkaa
Jos haluat poistaa BitLockerin käytöstä ja purkaa aseman salauksen, valitse Poista BitLocker käytöstä -linkki.
To turn off BitLocker and decrypt the drive, tap or click the Turn off BitLocker link.
Viestin vastaanottaja saa yksityisen avaimen käyttöönsä, kun hän purkaa viestin salauksen.
The private key is made available to the message recipient when the recipient decrypts the message.
Kun vastaanottaja on todentanut itsensä ja määrittänyt salasanan, hän voi purkaa viestin salauksen ja lukea sen Voltage Zero Download Messenger -ohjelmalla.
After completing the authentication and password setup process, the recipient decrypts and views the message using the Voltage Zero Download Messenger.

5. "käsityötä"

6. technology

purkaa (also: purkaa osiksi)
perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin
* reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;

Context sentences for "purkaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSiksi on niin tärkeää purkaa heidän liikkuvuuttaan haittaavat erilaiset esteet.
That is why it is crucial to combat the various obstacles to their mobility.
FinnishOn myös selvää, että puolueeni ja minä haluamme purkaa Schengenin sopimuksen.
It is also obvious that my party and I would like to revoke the Schengen Agreement.
FinnishViranomaisten pitää nyt toimia, eikä purkaa kiukkuaan syyttömiin osapuoliin.
The authorities need to take action and not take it out on other innocent parties.
FinnishEikä kukaan ole vielä uskaltanut purkaa voimalaa, koska se on niin vaikeaa.
No-one has dared actually to carry out that dismantling, not even in America.
FinnishLisäksi suuri osa yhteisön laivastosta purkaa lastinsa Senegalin satamissa.
Furthermore, many of the landings of the Community fleet take place in Senegalese ports.
FinnishKomission puheenjohtaja ei voi yksipuolisesti purkaa voimassa olevia sopimuksia.
The President of the Commission cannot unilaterally take existing agreements and tear them up.
FinnishPaikanna pakattu kansio, josta haluat purkaa tiedostoja tai kansioita.
Locate the compressed folder that you want to extract files or folders from.
FinnishPohjois-Irlannin naudanlihakielto on epäoikeudenmukainen ja se pitäisi purkaa välittömästi.
The beef ban for Northern Ireland is unjust and should be lifted immediately.
FinnishElleivät nämä aineosat ole EU:n hyväksymää lajiketta, kuormaa ei saa purkaa.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
FinnishMyös kuluttajat huomioon ottaen tulee tuonnin säännöstely purkaa.
Imports should therefore be deregulated also out of consideration for consumers.
FinnishSiinä tapauksessa pakotteet voitaisiin purkaa välittömästi kokonaan.
In that case, the sanctions could be lifted wholesale with immediate effect.
FinnishPakkauksenhallinta pakkaa tai purkaa mediatiedostoja, kuten kappaleita tai videoita.
A codec compresses or decompresses media files like songs or videos.
FinnishJos haluat purkaa yksittäisen tiedoston tai kansion, avaa pakattu kansio kaksoisnapsautuksella.
To extract a single file or folder, double-click the compressed folder to open it.
FinnishEU ei voi kopioida tapaa, jolla Yhdysvallat purkaa rahoitusalan sääntelyä.
That Europe cannot copy the United States in financial deregulation.
FinnishKansanedustajilla on valta purkaa se, minkä he ovat itse tehneet.
The people' s representatives have the power to undo anything they have done.
FinnishParlamentissa olemme sitä mieltä, että kielto voidaan purkaa kolmella ehdolla.
We in this House insist on three things before this can happen.
FinnishLisäksi olen sitä mieltä, että Itävallan vastaiset pakotteet pitää purkaa.
I also think that the sanctions against Austria ought to be lifted.
FinnishTällä hetkellä yritämme neuvostossa purkaa tätä aihetta koskevia, käsittelyä odottavia ehdotuksia.
Today we are trying to unblock the outstanding proposals about this in Council.
FinnishOlen sitä mieltä, että valmistelukunta voi purkaa sen, mitä Nizzan sopimuksella saatiin aikaan.
Essentially, I believe that the Convention can undo what the Treaty of Nice has done.
FinnishHeidän on löydettävä keinot purkaa Maailmanpankin rahaston maksujen peruuttamispäätökset.
They have to find a possibility of lifting the suspension on World Bank Trust Fund payments.