"riippuvuus" English translation

FI

"riippuvuus" in English

FI riippuvuus
volume_up
{noun}

riippuvuus
Toinen tärkeä valintaperuste on riippuvuus unikon tuotannosta.
Another important selection criterion is dependence on poppy production.
Euroopan läheisyys ja Ruotsin riippuvuus siitä alettiin hitaasti ymmärtää.
Slowly the realisation of Sweden's closeness to and dependence on Europe grew.
Kuten tiedämme, EU:n riippuvuus öljyn ja kaasun tuottajamaista lisääntyy.
As we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.
riippuvuus (also: luottamus, alusmaa)
Riippuvuus vain yhdestä energialähteestä johtaa markkinoiden haavoittuvuuteen.
Dependency on any single resource leads to market vulnerability.
Euroopan riippuvuus energiasta kasvaa suhteessa sen väestönkasvuun.
Europe's dependency on energy increases proportionally with the increase in its population.
South Stream merkitsee varmasti, että riippuvuus Venäjän kaasusta lisääntyy.
South Stream definitely means increasing dependency on Russian gas.
riippuvuus (also: himo, addiktio)
Todellisuudessa riippuvuus on helvettiä, se tuhoaa.
The reality is that addiction is hell, addiction destroys.
Tiedämme, että kaikenlainen riippuvuus on epätoivottu ilmiö, joka on kitkettävä pois.
In fact, we know that any form of addiction is an unwelcome phenomenon that must be eradicated.
Euroopan unionissa taloudellamme on riippuvuus, ja tätä riippuvuutta pitävät yllä tuontiöljy ja -kaasu.
In the European Union, our economy is addicted, and this addiction is fuelled by imported oil and gas.
riippuvuus (also: lisävaruste, kiintymys, lisälaite)
riippuvuus (also: pakkomielle)

Context sentences for "riippuvuus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishÖljyn hinta pysyy korkealla, Euroopan riippuvuus ja kriisialttius lisääntyvät.
The price of oil remains high, while Europe grows increasingly dependent and crisis-prone.
FinnishTalouksien välinen vastavuoroinen riippuvuus osoittaa koheesion tarpeen ja tarpeen varmistaa[...]
Interdependence among economies shows the need for cohesion and ensuring [...]
FinnishKeskinäinen riippuvuus voi hyödyttää kumpaakin osapuolta, mutta asia ei välttämättä ole näin.
Interdependence may be mutually beneficial but it does not have to be so.
FinnishEllei uusiin toimiin ryhdytä, riippuvuus kuitenkin kasvaa 70 prosenttiin noin vuoteen 2020 mennessä.
However, unless we introduce new measures, we will reach more or less 70% by 2020.
FinnishEsimerkiksi Unkarin riippuvuus yhdestä ainoasta toimittajasta, Venäjästä, on 80 prosenttia.
For example, Hungary depends on a single supplier, Russia, for 80%.
FinnishTällainen toisistaan riippuvuus on voimakas tekijä alueen poliittisessa vakaudessa.
This kind of interdependence is a powerful motivating factor towards political stability in the region.
FinnishKeskinäinen riippuvuus kansainvälisessä kaupassa ja markkinoiden yhdentyminen yleistyvät.
We are witnessing increased international commercial interdependence and integration of the markets.
FinnishTämä keskinäinen riippuvuus merkitsee, että meidän on mentävä vielä pidemmälle.
This interdependence means that we must go further.
FinnishUseiden eri lajien keskinäinen riippuvuus on yhä hämärän peitossa.
Multi-species interdependency is still a great unknown.
FinnishEnsimmäinen oli globalisaatio: talousalueiden keskinäinen riippuvuus kasvoi kaikkialla maailmassa.
One was the emergence of a globalised economy as economies everywhere became increasingly interdependent.
FinnishNyt meidän on siis pyrittävä luomaan tämä keskinäinen riippuvuus uudelleen toimiemme uudessa vaiheessa.
Well, now we must try to reproduce that interdependence in the proposed second stage of our intervention.
FinnishNiiden viljelylle on yhteistä myös työvoimavaltaisuus ja riippuvuus muusta taloudellisesta toiminnasta.
They also have in common that they are labour-intensive and dependent on other associated economic activities.
FinnishMietintö on erityisen tärkeä Liettualle, jonka riippuvuus Venäjän tuottamasta energiasta on kasvussa.
The report is particularly relevant for Lithuania, which is becoming increasingly dependent on energy from Russia.
FinnishToistamme taas sanoja "keskinäinen riippuvuus".
We continue to quote the word 'interdependence'.
FinnishJoillekin saarille tämä toiminta oli välttämätöntä, jotta oli mahdollistaa estää asukkaiden yksinomainen riippuvuus matkailusta.
On some islands this activity was essential in order to prevent them from being solely dependent on tourism.
FinnishJäsenvaltioiden yhä suurempi keskinäinen riippuvuus ja EMU edellyttävät entistä voimakkaampaa talouksien yhteensovittamista.
The increased interdependence between the Member States and EMU demands the strengthening of economic co-ordination.
FinnishToivon, että riippuvuus keskinäisestä luottamuksesta toisen osapuolen järjestelmiin edistää tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.
I hope that the reliance on mutual trust of the other party's systems will favour the implementation of this agreement.
FinnishUseiden maiden painostaminen ja riippuvuus ovat kuitenkin edelleen todellisuutta, ja pakolaispolitiikat ovat huolestuttavia.
However, many countries continue to be pressurised and remain dependent and immigration policies give cause for concern.
FinnishKyseessä on uuden talouden kannalta ratkaiseva ala, ja riippuvuus olisi huomattava riski talouden ja työllisyyden kasvulle.
This is a key sector for the new economy and would entail considerable risks for the sake of economic and employment growth.
FinnishKeskinäinen riippuvuus ei liity ainoastaan energiaan ja kauppaan, vaan se koskee myös arvoja, oikeutta, ihmisarvoa ja totuutta.
That interdependence does not only relate to energy and trade. It also concerns values, justice, human dignity and truth.