"sääntö" English translation

FI

"sääntö" in English

FI sääntö
volume_up
{noun}

sääntö (also: ohje, viivain, viivoitin, pelisääntö)
volume_up
rule {noun}
Niiden soveltamisesta pitäisi tulla sääntö, ei poliittisten kauppojen kohde.
Their application should become a rule, not an object of political bargaining.
Kiitos, mutta kyseessä ei ole minun vaan puhemiehistön antama sääntö.
Thank you, but it is not my rule, it is the rule of the Bureau.
Se ei tietenkään ole absoluuttinen sääntö mutta koskee erityisjärjestelyjä.
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
sääntö (also: laki)
volume_up
law {noun}
Arvoisa puheenjohtaja Ahmed Qurie, koska kansainvälinen sääntö on erittäin tärkeä.
Because Abu Ala yes, international law is very important.
Tahaton seuraus on ainoa pysyvä sääntö EU:n alueella.
In the land of the EU, the only continuing law is that of the unintended consequence.
Tiedämme yhtä kaikki, ettei tämä itse määrittelemämme enimmäismäärä ole kiveen kirjoitettu pysyvä sääntö.
Having said that, however, we know that the self-imposed ceiling is not an irrefutable and fixed law.
sääntö (also: normi)
volume_up
norm {noun}
Uskon, että tästä tulee lopulta sääntö jokaisessa jäsenvaltiossa.
I trust that this will eventually become the norm in every Member State.
"Selittämättömästä" on kuitenkin tulossa yhä enemmän sääntö tässä parlamentissa.
However, ' inexplicable' is becoming more and more the norm in this House.
Se on valitettavasti pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
This is, unfortunately, more the norm than the exception.
sääntö (also: asetus, sääntely, säännös)
Onko kukin yksittäinen sääntö todellakin hyödyllinen tai välttämätön EU: n tasolla?
Is this particular regulation really useful or necessary at EU level?
Jos tästä tulee EU-sääntö, häviäisi ruotsalaisen urheilutoiminnan perusta.
If this became an EU regulation this would remove the foundation stone of Swedish sporting activity.
Sääntö on laadittu tällaisen välttämiseksi.
It is in order to avoid that that the regulation was devised in such a way.
sääntö (also: järjestyssääntö)
volume_up
bylaw {noun} [Brit.]
sääntö (also: ohjenuora, ohje)

Context sentences for "sääntö" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKolmanneksi de minimis -sääntö olisi nostettava esimerkiksi 50 000 hehtolitraan.
Thirdly, the de minimis level should be increased to 50 000 hectolitres, for example.
FinnishTakautuva sääntö ja sen soveltaminen menneisiin tapahtumiin ei ole hyvä asia.
To make something retrospective and apply to what has happened in the past is bad.
FinnishPakkotyö on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, ja lapsia värvätään armeijaan.
Forced labour is the order of the day, and children are conscripted into the army.
FinnishJos tämä on siis sääntö ja meillä taas ei ole yhtenäisiä tilastoja, ongelma pahenee.
If this is the case, then inconsistent statistics will only exacerbate the problem.
FinnishIhmettelen nimenomaan sitä, onko oikein, että sisäinen sääntö voi muuttaa työjärjestystä.
Firstly, I wonder whether it is correct that a form can amend a ruling.
FinnishTämän toimintatavan on oltava sääntö, yleinen sääntö tässä parlamentissa.
This should be the normal approach - this House's standard method.
FinnishOmat kasvatit; FIFAn 6+5-sääntö: miten nämä kaksi kohtaa selitetään?
Home-grown players; 'six plus five' with FIFA: what is the clarification of those two points?
FinnishHyvä jäsen Hatzidakis, tähän kauteen ei päde n+2 -sääntö vaan, kuten voitaisiin todeta, n+11 -sääntö.
Mr Hatzidakis, what applies to this period is not n+2 but, you might as well say, n+11.
FinnishMyös tässä pätee sääntö, jonka mukaan yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan tuloksia kuin vastakkainasettelulla.
Here, too, the principle holds that cooperation is more productive than confrontation.
Finnish6+5-sääntö nykymuodossaan ei ole EU:n lainsäädännön mukainen, kuten tutkimuksessa on osoitettu.
'Six plus five', as it stands now, is simply non-compatible with EU laws, as has been shown in a study.
FinnishViiveet ovat yleisiä ja riittämätön täytäntöönpano jäsenvaltioissa pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
Delays and inadequate enforcement are common in Member States.
FinnishOn vain yksi ehdoton sääntö – kansalaisten yhteinen etu ja kaikkien sosiaalinen menestyminen.
There is but one valid imperative – that of the general public interest and social progress for everyone.
FinnishNiitä koskee toinen sääntö.
The second question concerns accompanying measures and rural development, where different rules apply.
FinnishSama sääntö pätee tiivisteestä valmistettuihin nektareihin.
This measure also applies to nectars made from concentrate.
FinnishSen täytyy olla mahdollista ja meidän mielestämme sääntö, joka koskee kahdeksan päivän jaksoa, on siis poistettava.
This should be possible, so in our opinion the eight day restriction should be removed.
FinnishEmme voi nähtävästi sopia siitä, että suuntaviivojen vapaaehtoisuutta koskeva sääntö muutettaisiin pakolliseksi.
We apparently cannot agree to change the voluntary code of guidelines into a compulsory one.
Finnish1, 27 % ei voi olla ikuisesti sovellettava sääntö.
The figure of 1.27 % cannot, however, be a definitive standard.
FinnishSen lisäksi mielestäni on erittäin valitettavaa, että komission ehdotuksessa vahvistetaan sääntö 50 %: n tuesta.
Apart from that I think it extremely regrettable that the Commission proposal limits support to 50 %.
FinnishSuurimman kannatuksen saa vapaaehtoisuutta koskeva sääntö.
The main support comes for the voluntary code.
FinnishOlette aivan oikeassa, mutta yhtä lailla meillä on erillisiä äänestyksiä koskevat säännöt, joissa pätee sama sääntö.
You are absolutely right but equally we have rules about separate votes and the same ruling applies.