FI

säätää [säädän|säätänyt] {verb}

volume_up
1. general
Näppäinten taustavalaistuksen voi säätää kolmelle eri tasolle tai sammuttaa.
Adjust key-legend backlighting with three illumination levels plus “off.”
Voit säätää yksittäisen äänileikkeen äänenvoimakkuutta seuraavasti:
Adjust the volume of each audio clip individually by doing the following:
Voit säätää näytössä olevien kohteiden luettavuutta online-säätötyökalun avulla.
You can use the online tuner to further adjust the legibility of on-screen items.
Näin ollen on tarpeellista säätää nykyaikainen kehys, joka säätelee geneettisesti muunnettujen organismien kehitystä, käyttöönottoa ja hyödyntämistä.
Hence, it is essential that we introduce a modern framework governing the development, marketing and exploitation of genetically-modified organisms.
Meidän tehtävä ei ole säätää asiaa koskevia menettelytapoja.
It is not up to us to impose any conduct as far as that is concerned.
On helpompaa säätää direktiivi kuin luoda verkko, ja se tulee lisäksi edullisemmaksi.
It is easier to impose a directive than to create a network, not to mention the fact that it is also much cheaper.
EU:n pitäisi säätää Kiinaa koskeva aseidenvientikielto, kunnes Kiina on valmis lopettamaan asekaupan.
Until China is prepared to stop trading in arms, the EU should impose an arms embargo on the country.
Emme siis halua tuomita alkoholia sinänsä tai säätää uusia lakeja.
So we do not want to condemn alcohol as such or lay down new laws.
Olisi myös hyvä säätää vakaus- ja kasvusopimusta koskevista säännöistä.
We would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.
Parlamentilla ei ole pätevyyttä säätää suuntaviivoja esimerkiksi juomaveden radioaktiivisuuspitoisuudesta.
It does not lie within the competence of Parliament to lay down guidelines on such matters as the level of radioactivity in drinking water.
Sijoituspalveludirektiivissä ei pitäisi säätää tietystä markkinarakenteesta.
The ISD should not prescribe a particular market structure.
Voimme yrittää sitä ja voimme säätää lakeja muille täältä norsunluutornistamme Strasbourgista.
We can try and prescribe laws for others from our ivory towers here in Strasbourg.
Mutta meidän ei kuitenkaan ole syytä vielä säätää rajoja varisten aiheuttamalle melulle.
There is no reason for us yet, however, to prescribe limits for the noise made by crows.
Viranomaisten tehtävänä on säätää lakeja ja säädellä.
It is the duty of the public authorities to legislate and regulate.
Katson, ettei meidän tarvitse säätää asiasta tässä paketissa, joten tämä on hyvä uutinen kuluttajille.
I do not think we need to regulate that in this package, so this is good news for consumers.
Tästä kaikkia koskettavasta kysymyksestä voidaan säätää ainoastaan yhteisön tasolla.
This matter, which affects everyone, can only be regulated at Community level.
Voisiko komissaari säätää aikarajan näille maksuille?
Can the Commissioner set a fixed time limit for the payments?
Meillä on oltava valmiuksia säännösten muodossa, mutta meidän ei pidä säätää lakeja tarpeettomasti.
We need to be prepared with a set of rules, but we should not legislate unnecessarily.
Selvästi paras tapa on säätää jokainen käyttämäsi työpiste oikein ja estää näitä ongelmia syntymästä.
Obviously, the best route is to properly set up every workstation you use and avoid these problems to begin with.
Jos olet kuten minä, viimeinen asia, jonka haluat tehdä, onko säätää verkkosi asetuksia.
If you're like me, the last thing you want to do is fiddle with your network configuration.
Lisäksi vaaditaan tilaa vaihtoehtoisille yhteiselämisen muodoille, samalla kun myönteinen suhtautuminen Jumalan säätämään miehen ja naisen väliseen avioliittoon puuttuu.
Also, every attention is given to alternative forms of society, yet the report fails to make any positive statements about marriage between men and women, which is what God ordained.
säätää (also: ohjelmoida)
Olemme tietoisia siitä, että meillä on nyt Lissabonin sopimuksen ja Tukholman ohjelman antama uusi mahdollisuus säätää tällaisesta ehkäisevästä toiminnasta yhteisössä.
We are aware that today, we have a new possibility, as offered by the Treaty of Lisbon and the Stockholm Programme, to enshrine this preventive action within the Community.
Irlannin hallitus on sitoutunut tähän, se on ottanut sen ohjelmaansa, ja lakeja aiotaan säätää antamalla siten kunniapaikka tälle tärkeälle yhteiskunnalliselle tavoitteelle.
This is a commitment of the Irish Government and it is a programme for government, and legislation will be enacted, thereby giving pride of place to this important social objective.
Aikajananäkymän avulla voit leikata videoleikkeitä, säätää leikkeiden välisten siirtymien kestoa ja tarkastella ääniraitaa.
Using the timeline view you can trim video clips, adjust the duration of transitions between clips, and view the audio track.
2. "selkänojasta"

Context sentences for "säätää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEi ole mitään järkeä säätää, miten eurooppalaisten sallitaan kiipeävän tikkaita.
It can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
FinnishPäätimme huolehtia siitä, että moottoreita ei ole mahdollista säätää elektronisesti.
We agreed to take care to ensure that engines cannot be electronically adjusted.
FinnishToiminto säätää vain parhaillaan käytössä olevan virrankäyttösuunnitelman asetuksia.
Doing this adjusts settings only for the power plan that you're currently using.
FinnishKannettavien tietokoneiden näytöissä ei yleensä voi säätää kontrastiasetuksia.
There are usually no controls for adjusting the contrast on a laptop display.
FinnishOn todella ongelmallista säätää lakeja siitä, mitä jossakin toisessa maassa tapahtuu.
It is a real problem to legislate here for what is going on in another country.
FinnishTästä kaikkia koskettavasta kysymyksestä voidaan säätää ainoastaan yhteisön tasolla.
This matter, which affects everyone, can only be regulated at Community level.
FinnishToivon, että parlamentilla on pian mahdollisuus säätää eläkeasioita koskevia lakeja.
I hope that Parliament will soon have the authority to legislate on pensions.
FinnishTeknologia edistyy nopeammin kuin yksittäiset hallitukset voivat säätää lakeja.
Technology is proceeding faster than individual governments can legislate.
FinnishPalapelistä puuttuva pala on se, joka säätää maaleissa käytetyistä liuottimista.
What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.
FinnishOlisi korkea aika säätää vihdoinkin myös kiellosta, kuten Kanada on jo tehnyt.
Here too it would be high time to issue a ban, as Canada has already done.
FinnishAsian taustalta löytyy yksinkertainen ajatus: lakeja pitäisi säätää avoimesti.
There is a simple principle behind this: laws should be made in the open.
FinnishAsianmukainen lähestymistapa on säätää kaksi vuotta hyväksymisen jälkeen, kuten yleensä.
The appropriate approach is to stipulate, as is normal, two years after adoption.
FinnishKansallisilta parlamenteilta otetaan pois niiden oikeudet säätää lakeja.
National parliaments are having their capacity to make laws removed from them.
FinnishMielestäni ääni pitäisi säätää kovemmalle, että voisimme ainakin kuulla teidän äänenne.
My feeling is that the volume needs to be a bit higher if we are to hear you.
FinnishTehtävämme lainsäätäjinä on säätää lakeja, mikä edellyttää tiukkoja päätöksiä.
Our role as legislators is to legislate. That requires tough decisions.
FinnishMeidän tehtävänämme on säätää lakeja ja valvoa, että niitä noudatetaan.
Our task is to draft legislation and to monitor to ensure that it is observed.
FinnishEn kannata lainkaan sitä, että EU säätää lakeja jäsenvaltioiden puolesta.
I am not in favour of the EU passing laws on behalf of Member States at all.
FinnishLakeja ei voida säätää sen perusteella, että tiede halutaan sovittaa asetuksen mukaiseksi.
It is unacceptable to legislate on the basis of making science fit regulation.
FinnishUseimpien kannettavien tietokoneiden näyttöjen kirkkauden voi säätää Windowsissa.
The brightness of most laptop screens can be adjusted within Windows.
FinnishEU säätää lakeja liikkuvuuden ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi.
The EU is at present adopting legislation to promote mobility and road safety.