"sähköisesti" English translation

FI

"sähköisesti" in English

FI sähköisesti
volume_up
{adverb}

sähköisesti
Ilmoitukset annetaan pääosin sähköisesti joko sanoma- tai web-ilmoituksina.
Details are declared mainly electronically either as notifications, or directly on the website.
Lisäksi kaksi kyseessä olevaa tarkistusehdotusta on tarkistettu sähköisesti eikä nimenhuutoäänestyksellä.
Moreover, the two amendments involved were checked electronically and not by roll call.
Jos pidämme kolmannen äänestyskierroksen, voimme tehdä sen sähköisesti, kuten äänestimmekin.
If we hold a third ballot, we can do so electronically, as we decided.

Context sentences for "sähköisesti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKäytännössä kaikkiin Euroopan parlamentin asiakirjoihin voi tutustua sähköisesti.
In practice, all European Parliament documents are accessible in electronic form.
FinnishTämän jälkeen voidaan alkaa kerätä allekirjoituksia paperilla tai sähköisesti.
After this, the process to gather signatures on paper or online can begin.
FinnishMatkustajien on saatava reaaliaikaista, ajantasaista tietoa sähköisesti.
Passengers must receive updated information in real time by electronic means.
Finnish4:42 Nämä kaksi ydintä, ollessaan kaukana toisistaan, ovat sähköisesti varattuja.
4:42 These two nuclei, when they're far apart, are charged.
FinnishOlemme myös esittäneet innovaatiota siten, että tuenilmauksia on mahdollista antaa myös sähköisesti.
We have also brought in an innovation in the form of the option to submit statements of support online.
FinnishJos kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2009 olisi äänestetty sähköisesti, olisin äänestänyt tyhjää.
Had there been an electronic vote on the Report on Competition Policy 2009, I would have abstained.
FinnishNe ovat EUGO-verkoston jäseniä, ja niiden kautta voit hoitaa vaadittavat hallinnolliset muodollisuudet sähköisesti.
Get the information you need and submit your applications to the responsible authorities online.
FinnishSinulta saatetaan kuitenkin vaatia kohdemaassasi kirjallinen ilmoitus (paperilla tai sähköisesti), jos
You may, however, need to make a written declaration (paper or electronic) in the country you're going to if:
FinnishJos haluamme lääketieteellisiä palveluja sähköisesti, meidän on tunnustettava pätevyyttä osoittavat asiakirjat.
In particular, if we aim to have medical e-services, we must establish this recognition of qualifications.
FinnishOn myös tärkeää, että kansalaiset voisivat lähettää viisumihakemuksensa ja henkilötietonsa sähköisesti.
Also it is important that electronic means could be used by citizens to forward their visa applications and personal data.
FinnishTuomalla Euroopan tieteellisen ja kulttuuriperinnön sähköisesti saatavaksi voimme levittää sitä eri kulttuureihin.
By bringing Europe's cultural and scientific heritage online, we can disseminate it through into different cultures.
FinnishInternetiä käyttävät kuluttajat joutuvat myös usein petoksen uhreiksi: heiltä saatetaan esimerkiksi varastaa sähköisesti rahaa.
Consumers who use the Internet are also often the victims of fraud, such as the theft of money by electronic means.
FinnishKuudennen tutkimuksen puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaosuudesta yhteisrahoitettiin sähköisesti saatavia ja apuvälineratkaisuja.
The ICT part of the sixth Framework Research Programme co-financed projects on e-accessible and assistive solutions.
FinnishSähköisesti välitettävät rahapelit (
FinnishAsetuksessa vaadittiin toimielimiä avaamaan viimeistään 3. kesäkuuta 2002 asiakirjarekisteri, joka on kansalaisten käytettävissä sähköisesti.
The regulation required the institutions to open not later than 3 June 2002 a register to which citizens have electronic access.
FinnishOlen kerta toisensa jälkeen tiedustellut, eikö nykyään ole teknisesti mahdollista käyttää vain yhtä ainoaa sähköisesti toimivaa korttia, jolla kaikki hoituu.
I have kept asking, whether it is not technically possible these days to have a single electronic card for everything.
FinnishPalveludirektiivi takaa sen, että kaikki eurooppalaiset yritykset voivat tarjota palvelujaan toisissa jäsenvaltioissa muun muassa sähköisesti.
The Services Directive guarantees that any European company can provide services in any other Member State, including via electronic means.
FinnishVoit hakea työpaikkaa sähköisesti, hyödyntää vihjeitä, kokeilla kykyjen testausta tai hakea tietoa lainsäädännöstä ja ulkomailla työskentelyn mahdollisuuksista.
You can find a job online, use tips, test your talents, learn more about legislation and uncover opportunities for working abroad.
FinnishLisäksi luettelo julkistetaan, ja siitä tiedotetaan laajasti ja tehokkaasti matkustajille varsinkin sähköisesti ja ilmoituksin.
Furthermore, this list will be made public and will be communicated effectively and widely to passengers, in particular by electronic means and by means of posters.
FinnishTarkistukset 15 ja 16 eivät ole siten välttämättömiä, sillä kyseinen määritelmä kattaa kaikki edustustoimet, sähköisesti tehdyt toimet mukaan luettuina.
Amendment Nos 15 and 16 are therefore not necessary since the definition covers all intermediation activities, including those carried out by electronic means.