"samalla tasolla" English translation

FI

"samalla tasolla" in English

FI samalla tasolla
volume_up
{adjective}

samalla tasolla (also: tasainen, vakaa, vaakasuora, samassa linjassa)
volume_up
level {adj.}
Virheaste on kuitenkin pysynyt samalla tasolla viiden vuoden ajan.
Nonetheless, the error rate has remained at the same high level for the last five years.
Jos hyväksytte tämän myös omalla kohdallanne, olemme jo samalla tasolla.
If you accept that that is true even for you, then we are on the same level.
Kuten huomaatte, rahoitus on lähes samalla tasolla.
So, as you can see, we are nearly at the same level.
samalla tasolla
volume_up
flush {adj.}

Similar translations for "samalla tasolla" in English

samalla noun

Context sentences for "samalla tasolla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMielestämme palkkojemme on oltava samalla tasolla Ruotsin eduskunnan palkkojen kanssa.
We think we should receive the same salary as Members of the Swedish Parliament.
FinnishNyt annettu mielikuva, jonka mukaan tekstit olisivat samalla tasolla, on väärä.
The suggestion made to the effect that the texts are on the same footing is incorrect.
FinnishTutkijoiden liikkuvuus on samalla tasolla kuin muidenkin työntekijöiden.
The mobility of researchers presupposes the mobility of workers in general.
FinnishJos pidämme pyöränkorjaajan hinnat kohtuullisella tasolla, edistämme samalla pyöräilyä.
If we keep the bicycle repairman affordable, this will promote cycling.
FinnishItse asiassa hinnat ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana pysyneet samalla tasolla.
In fact, over the last ten years the price has remained the same.
FinnishKansallisen itsemääräämisen on oltava samalla tasolla uusissa jäsenvaltioissa kuin vanhoissakin.
National self-determination must be the same in the new Member States as in the old.
FinnishEi ole hyväksyttävää, että EU:n ja Japanin välillä hyödykkeiden liikevaihto ei ole samalla tasolla.
It is unacceptable to have unequal commodity turnover between the EU and Japan.
FinnishPalkkaerot ovat päinvastoin pysyneet suhteellisen samalla tasolla viime vuosien aikana.
On the contrary, remuneration discrepancies have remained relatively constant in recent years.
FinnishPidän olennaisena sitä, että koheesiopolitiikan rahoitus säilytetään ainakin samalla tasolla.
I consider it essential that funding for cohesion policy be at least maintained at the same levels.
FinnishHänen hyvän työn ansiosta naisten oikeuksia tarkastellaan samalla tasolla muun politiikan kanssa.
Thanks to her good work, the issue of women's rights is being treated on a par with other policies.
FinnishMaat, jotka olivat jo ylittäneet nämä tavoitearvot, lupasivat säilyttää kehitysapunsa samalla tasolla.
The countries that had already achieved aid levels higher than these targets promised to maintain.
FinnishSitten olisimme samalla tasolla kuin millä komissio nyt on.
Then we would be at the same stage as the Commission is now.
FinnishOn tärkeää, että kaksoisrunkoa koskevat säännöt ovat täällä samalla tasolla kuin Yhdysvalloissa.
It is important that the rules governing double hulls should be as stringent here as in the United States.
FinnishEn puhu ainoastaan ylärajoista, joiden pitää mielestäni olla samalla tasolla kuin Yhdysvalloissa.
Not only in terms of maximum sums insured, which I believe should be similar to those in the United States.
FinnishItalia on silloin suunnilleen samalla tasolla kuin aikaisemmin.
That then leaves Italy roughly where it was before.
FinnishEU:n vienneistä puhuttaessa se on samalla tasolla Intian kanssa ja edellä Kanadan tai Korean kaltaisia maita.
In terms of EU exports, it ranks on a par with India and ahead of countries such as Canada or Korea.
FinnishTavoitteiden ja rahoituksen on oltava samalla tasolla.
Ambitions and funding should tally with each other.
FinnishMerimiesten palkan ja etujen on oltava samalla tasolla kuin kyseisissä jäsenvaltioissa yleensä.
The wage rates and secondary benefits afforded to seafarers must be in line with those applicable in the relevant Member States.
FinnishNäin taataan, että kaikki jäsenvaltiot pysyvät samalla tasolla. Lopuksi, komissiolle vuonna 2001 annettu mandaatti päättyy tämän vuoden lopussa.
Lastly, the mandate given to the Commission in 2001 expires at the end of this year.
FinnishTältä osin aluepolitiikassa on säilytettävä taloudelliset resurssit vähintään samalla tasolla kuin tällä hetkellä.
In this regard, regional policy must retain financial resources at least equivalent to those of the current period.