"samoin" English translation

FI

"samoin" in English

volume_up
samoin [example]

FI samoin
volume_up
{adverb}

1. general

samoin (also: niin ikään, kuten myös)
Itävallassa tulee olemaan toimiva enemmistö samoin kuin toimiva oppositio.
There will be a functioning majority and likewise a functioning opposition.
Ja aion tehdä samoin syksyllä tavoitteen 2 mukaisten hallintaviranomaisten kanssa.
And I shall do likewise, in the autumn, with the Objective 2 management authorities.
Samoin meidän on kehitettävä rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia.
We likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
Samoin toimivaltaisia oikeusviranomaisia koskevat päätökset on pantava täytäntöön.
Similarly, the decisions of the competent judicial institutions must be enforced.
Tietyt alueet, joilla biologinen monimuotoisuus on huomattavaa, ovat rappeutumassa samoin.
Certain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
Samoin on välttämätöntä kodifioida ympäristöalaa koskeva yhteisön oikeus.
Similarly, Community legislation on the environment must be consolidated.

2. colloquial

samoin (also: samaten, niin minäkin)
volume_up
ditto {adv.} [coll.]

3. "esim. maksusta"

Vetoamme nyt, että ne tekisivät samoin.
We now call on them to respond in kind.
On selvää, että rekisteröintivero samoin kuin vuotuinen verokin on määritettävä kulutuksen perusteella.
Clearly, a registration tax of this kind, as well as an annual tax, should be established on the basis of consumption.
Toivomiamme sitoumuksia ei kuitenkaan voida tehdä, elleivät muut konferenssin osanottajat tee samoin.
It will not be possible, however, to make the kind of commitments we wish to unless the other participants at the Conference do likewise.

Context sentences for "samoin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSamoin on tehtävä selväksi, että operaatio on todella Euroopan unionin yhteinen.
Furthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
FinnishToimisiko se samoin, jos syytetyillä komissaareilla olisi muunlaisia taipumuksia?
Would it do the same if the incriminated Commissioners had different affinities?
FinnishMikäli emme toimi samoin työllisyyden osalta, saavutamme yhä huonompia tuloksia.
If we do not do the same for employment we will never achieve sufficient results.
FinnishLisäksi avoimuuden meitä kuluttajia samoin kuin tuottajia kohtaan on oltava aitoa.
There must also be genuine openness for us as consumers, and also for producers.
FinnishAivan samoin tapahtuu tänä vuonna eurooppalaisten tavaraliikennekäytävien osalta.
This year, the exact same thing is happening with the European freight corridors.
FinnishSamoin haluan tehdä selväksi, että kannatan ehdottomasti monietnistä Kosovoa.
May I also state clearly that I am absolutely in favour of a multiethnic Kosovo.
FinnishHaluan samoin sanoin vedota myös tärkeään liittolaiseemme Amerikan yhdysvaltoihin.
I would say the same thing to our important ally, the United States of America.
FinnishJäsen Schulz on samoin oikeassa todetessaan, etteivät jäsenvaltiot tee osuuttaan.
Mr Schulz is also right to say that the Member States would not pull their weight.
FinnishMyös Sian vesikulääritauti on levinnyt Euroopan unioniin, samoin Newcastlen tauti.
Swine vesicular disease came into the European Union, as did Newcastle Disease.
FinnishStrasbourgissa elänyt Gutenberg, samoin kuin Goethe, kääntyvät varmasti haudassaan.
Gutenberg, who lived in Strasbourg, and Goethe, must be turning in their graves.
FinnishVirastotkin tekevät päätöksiä samoin kuin neuvosto ja jäsenvaltioiden hallitukset.
Agencies also make decisions, as do the Council and the Member State governments.
FinnishSamoin olemme eri mieltä käsikirjoitusten jättämisestä direktiivin ulkopuolelle.
We disagree also with the exclusion of manuscripts from the scope of the directive.
FinnishMitä tulee vastaajapuolen todistustaakkaan, ehdotettu säännös on samoin epätarkka.
The rule on the respondent's burden of proof also suffers from lack of precision.
FinnishSamoin on tehty tämän alan tapauksia tutkivien rikostuomioistuinten kohdalla.
This is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.
FinnishLisäksi toivotan heille hyvää terveyttä, samoin kuin kaikille eurooppalaisille.
I should also like to wish for good health for you and all the citizens of Europe.
FinnishSamoin olisi tehtävä enemmän terveydenhuollon mukauttamiseksi potilaiden tarpeisiin.
In addition, more should be done to better adjust healthcare to patients' needs.
FinnishOikeudelliset menettelyt samoin kuin sisäiset komiteamenettelyt vaativat aikansa.
There are legal procedures, but there are also internal committee procedures.
FinnishMeillä on samoin kolme eri komission jäsentä toukokuusta marraskuuhun vuonna 2004.
We will also have three different Commissioners between May and November 2004.
FinnishEn haluaisi, että ketään kansalaista kohdeltaisiin samoin kuin näitä opiskelijoita.
I would not want to see any citizens treated in the same way as these students.
FinnishSamoin haluan nähdä käyvän myös Egyptin ja tietenkin myös Jordanian tapauksessa.
I would like to see the same thing happen with Egypt and, of course, Jordan.