"satamat" English translation

FI

"satamat" in English

EN

FI satamat
volume_up
{plural}

satamat (also: satama-alueet, portviinit)
Nämä satamat ovat suuressa vaarassa muuttua mukavuuslippusatamiksi.
There is a considerable risk of these ports turning into ports of convenience.
Mietinnössä korostetaan, että satamat ovat olennaista infrastruktuuria.
The report emphasizes that ports are an essential infrastructure.
Satamat ovat strategisesti merkittäviä talouskehityksessä ja kansallisessa puolustuksessa.
Ports are of strategic importance to economic development and national defence.

Context sentences for "satamat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish2000-luvun satamat eivät voi välttyä tämän uuden liikkuvuuden vaikutuksilta.
The 21st century port is not escaping the impact of this new mobility.
FinnishRautatiet ja satamat on myös liitettävä maantieverkostoihin tehokkailla liikennekeskuksilla.
These must also be linked to road networks in effective transport hubs.
FinnishTällaisten alusten käyttämät satamat kuuluvat myös asetuksen soveltamisalaan.
The port facilities used by these ships are also covered.
FinnishMolemmat on torjuttava, ja olen valmis torjumaan myös ne satamat, joista tulee pelkkiä veroparatiiseja.
We must combat both types and I am also prepared to combat those which simply become tax havens.
FinnishSatamat ovat keskeinen solmukohta ja niiden tulee toimia hyvin.
They are significant junctions, and they must work well.
FinnishMillä aikataululla Turkin lentokentät ja satamat avataan? Ihmiset ovat ehdottaneet, että neuvottelujen aikana.
What is the timetable for opening the Turkish airports and seaports?
FinnishOn olemassa riski, että harvat käytössä olevat satamat ja lentokentät tukkeutuvat kuin pullonkaula.
There is a risk of bottlenecks developing and of the limited port and airport facilities getting clogged up.
FinnishSairaalat, sähköverkko, viestintäyhteydet, vesihuolto, satamat ja lentoasemat ovat kärsineet pahoja vahinkoja.
Hospitals, electricity, communications, water supply, seaports and airports have been badly damaged.
FinnishJos haluamme säilyttää satamat kilpailukykyisinä, meidän on uudistettava nykyistä satamainfrastruktuuria ja vähennettävä byrokratiaa.
If we want the port to remain competitive we need to modernise its current infrastructure and remove red tape.
FinnishTiedämme, kuinka satamat toimivat.
Finnish(GA) Arvoisa puhemies, on kulunut lähes kolme viikkoa siitä, kun hirmumyrsky Nargis iski Burmaan tuhoten Ayeyarwadyn satamat ja suistot.
Mr President, nearly three weeks have passed since cyclone Nagris hit Burma destroying the harbours and the deltas of the Ayeyarwady.
FinnishKalastajia kuoli ja laivoja ja varusteita menetettiin, mutta lisäksi satamat ja jalostus- sekä pakastuslaitokset kärsivät mittavia tuhoja.
As well as the loss of fishermen's lives and boats and gear, harbours, production plants and freezing plants all suffered extensive damage.
FinnishSatamatyöntekijät ovat osa tiettyä kulttuuria, mutta nykyaikaiset satamat tarjoavat myös erittäin erikoistuneita työtehtäviä, jotka on hoidettava vaarallisella työpaikalla.
To be a port worker is to be a part of a culture, but at a modern port it is also a highly specialised job that is performed in a dangerous workplace.
FinnishAluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta on ottanut tyytyväisenä vastaan näiden määräysten laajentamisen Euroopan tasolle kattamaan kotimaiset reitit ja niiden varrella olevat satamat.
The RETT Committee welcomed the extension of these measures at European level, to cover domestic routes and the relevant port facilities.
FinnishSatamapalveludirektiivillä yritetään pakottaa satamat hyväksymään tilanne, jossa muut yhtiöt pystyvät ottamaan itselleen osan niiden liiketoiminnasta vastoin niiden tahtoa.
The Port Services Directive is an attempt to force them to accept a situation in which other companies are able to take over parts of their business against their will.
FinnishSatamat ovat usein keskeisessä asemassa kuljetettaessa vaarallista rahtia tärkeisiin kemiallisiin ja petrokemiallisiin tuotantokeskuksiin, ja ne sijaitsevat usein kaupunkien läheisyydessä.
In many cases, they are also the nerve centres for the transhipment of dangerous freight for important chemical and petrochemical production centres and are located near cities.