FI

selvitä [selviän|selvinnyt] {verb}

volume_up
Kun tämä kysymys on selvinnyt, kerromme vastauksen.
As soon as this becomes clear, we will announce this.
Ne ovat osoittaneet, että kilpailu ei sinällään voi aina selvitä ilman tukea, jos taustalla on suurempia kysymyksiä.
They make it clear that competition per se cannot always manage without subsidies when there are higher objectives at stake.
Selviä mielipide-eroja tuli kuitenkin esiin päämäärien suhteen.
At the same time, there were some clear differences regarding the level of ambition.
Me emme voi selvitä tämänkaltaisesta katastrofista päivittäin tapahtuvien onnettomuuksien lisäksi.
We cannot cope with this sort of catastrophe on top of our everyday disasters.
Tällä tavoin voimme mielestäni selvitä tästä kysymyksestä.
In my opinion, that is how we can cope with this issue.
Mikä pieni yritys, johon myös oma yritykseni lukeutuu, voi selvitä Euroopan 55 säännöstä?
What small businessman - myself included - can cope with 55 sets of European rules?
Näen ihmisiä, jotka yrittävät selvitä sisällissodan julmuuksien seurauksista.
I see people struggling to emerge from the aftermath of the civil war atrocities.
He eivät voi selvitä kriisistä pelkästään säästäväisyydellä.
They cannot emerge from the crisis based only on austerity.
Tulevina pimeinä päivinä voimme selvitä voittajina vain kristittyjen ristin valon ansiosta.
In the dark days ahead, we will come through and emerge victorious only in the light of the Christian cross.
Unohdatte ohjelmassanne alueet, ettekä selvitä sitä miten toissijaisuuspöytäkirjaa sovelletaan.
Your programme forgets the regions and does not clarify how the subsidiarity protocol will be applied.
Kaikkia sitä koskevia projekteja tosiasiallisesti lykätään, kunnes tilanne on selvinnyt.
All the projects concerned are suspended until the situation is clarified.
Tulevina pimeinä päivinä voimme selvitä voittajina vain kristittyjen ristin valon ansiosta.
In the dark days ahead, we will come through and emerge victorious only in the light of the Christian cross.
Jos haluamme selvitä kriisistä niin, että unioni on koskematon, vahingoittumaton ja elpynyt, meidän on noudatettava omia sääntöjämme.
If we want to come through this crisis with a Union that is intact, undamaged and reinvigorated then we must respect our own rules.
Tästä tilanteesta ei ole mahdollista selvitä pelkällä tahdonvoimalla tai omin päätöksin.
It is not possible to escape from this situation by willpower alone, or through one's own decisions.
Ecofin-neuvoston tärkeimpien päätelmien mukaan se näyttää nyt olevan tapa selvitä kriisistä tai ainakin asia, joka pitäisi ottaa kiireellisenä uudelleen käsiteltäväksi.
It seems today from the main conclusions of the Ecofin Council to be a way of escaping the crisis, or in any case, a matter that should be reopened as a matter of urgency.
Maa kärsii vakavista ongelmista, mutta sen asukkaat tietävät, miten elää epätoivoisissa taloudellisissa oloissa ja selvitä niistä, koska heidän on pakko pystyä siihen.
The country has serious problems, but its people know how to live and survive in desperate economic circumstances as this is what they have to do.
Se muodostuu ihmisistä, joilla on vaikeuksia selvitä jokapäiväisen elämän normaaleista tehtävistä ja jotka eivät voi osallistua normaalisti yhteiskuntaan.
It will be composed of people who have difficulty undertaking the normal tasks involved in day-to-day living and cannot play a normal part in society.
Edessämme nyt olevista vaikeuksista ei ole kovin helppo selvitä.
The difficulties that we are now facing will not be so easy to overcome.
Seurauksista on vaikea selvitä, ja tilanne jatkuu vaikeana vielä pitkään.
The consequences are difficult to overcome, and will continue to be so for a long time to come.
Arvoisa puhemies, me voimme selvitä kriisistä ja päästä eteenpäin, jos toimimme demokraattisesti.
Mr President, we can overcome the crisis and move forward if we act democratically.
selvitä (also: toipua, selviytyä)
selvitä (also: ilmetä)
Uskon todella, että nyt voimme selvitä myrskystä.
I firmly believe that we will weather the storm today.

Context sentences for "selvitä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTodennäköistä on, että paljon tuota halvemmalla ei selvitä myöskään seuraavassa.
It is unlikely that we shall be able to spend anything less the next time round either.
FinnishMinusta tämä on ainoa tapa, jolla Eurooppa voi selvitä nykyisestä kriisistä.
I believe this is the only way that Europe can get out of the crisis it is in today.
FinnishHyvällä työllä ja yhteistyöllä voimme selvitä näistä menneisyyden haamuista.
With good work and good cooperation, we can tackle these ghosts of the past.
FinnishMillaisten päätösten avulla EU yritti selvitä rahoitus- ja talouskriisistä?
Which decisions the EU took to counteract the financial and economic crisis?
FinnishLajien elinympäristö on muuttunut rajusti, eivätkä ne voi selvitä siitä.
They are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
FinnishMielestäni emme voi aloittaa puhtaalta pöydältä, jos emme selvitä asioita kunnolla.
I do not, however, think we can make a fresh start if we do not tidy things up properly.
FinnishMeillä on kuitenkin entistä paremmat mahdollisuudet selvitä tällaisista ongelmista.
But we are now better equipped to deal with such problems than we have been in the past.
FinnishMeidän tehtävämme parlamentin jäseninä on varmistaa, että demokratia voi selvitä.
Our job as parliamentarians is to ensure that democracy can survive.
FinnishKunnioitan syvästi pienyrityksiä, jotka yrittävät selvitä kaikista vaikeuksista huolimatta.
I have deep respect for small enterprises which, against all odds, try to survive.
FinnishJonkin aikaa myöhemmin EU:n piti selvitä ylijäämäelintarvikkeista.
Sometime later, Europe was in the position of having to deal with food surpluses.
FinnishNiistä voidaan kuitenkin selvitä poliittisella tahdolla eikä niihin tarvita perustamissopimusta.
However, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
FinnishUskon, että voisimme nyt poikkeuksellisesti selvitä yhdellä käsittelyllä.
I believe that we can now, exceptionally, get by with a single reading.
FinnishVoivatko viljelijät selvitä tästä toimenpiteestä tietyillä alueilla ja seuduilla?
Can farmers survive this measure in certain regions and suchlike?
FinnishSelvitä kohdemaasi nopeusrajoitukset ja muut mahdolliset erityismääräykset.
Make sure of the exact limits and any special conditions that apply.
Finnish3:55 Meille alkaa selvitä yhä kirkkaammin, että varikset ovat todella älykkäitä.
3:55 So, it turns out we've been finding more and more that crows are really, really intelligent.
FinnishSelvitä, kuinka voit etsiä ja asentaa sovelluksia PC:hen Windows-kaupasta.
Learn how to find and install apps for your PC at the Windows Store.
FinnishSelvitä etätietokoneen koko nimi suorittamalla seuraavat vaiheet etätietokoneessa:
To find the full computer name of the remote computer, follow these steps on the remote computer:
FinnishMahdollisuudet selvitä hengissä esimerkiksi virtsarakon syövästä vaihtelevat järkyttävässä määrin.
The varying chances of survival for, for example, bladder cancer are shocking.
FinnishTukholmassa on keskityttävä tiettyihin asioihin, sillä emme voi selvitä kaikesta kerralla.
In Stockholm we need to focus, as we cannot manage everything at once.
FinnishSe tarkoittaa että olen huijari, ja te olette idiootteja kun annatte minun selvitä siitä.
That would mean that I was a chancer and you were an idiot for letting me get away with it.