FI selviytyminen
volume_up
{noun}

selviytyminen (also: eloonjääminen)
Meidän on otettava tavoitteeksi viljelijöiden selviytyminen maatiloillaan.
We must set as our objective the survival of our farmers on their farms.
(DE) Arvoisa puhemies, monien maatilojen selviytyminen on vakavasti uhattuna.
(DE) Mr President, the survival of many farms is in serious jeopardy.
Kalakantojen kohtalona on kadota niiden mukana, joiden selviytyminen riippuu niistä.
Fish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.
selviytyminen (also: nousu, ilmaantuminen, toipuminen, kehittyminen)
selviytyminen (also: pako, vuoto, pelastuminen)
volume_up
escape {noun}

Context sentences for "selviytyminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishUsein yksin selviytyminen ei ole mahdollista, ja siksi nämä välineet ovat hyödyllisiä.
Often people simply cannot get by on their own; hence the need for these measures.
FinnishNiistä selviytyminen edellyttää vaikeuksien ennakointia ja ripeitä toimia.
The key to overcoming them is to anticipate them and act quickly.
FinnishNiistä selviytyminen vaatii voimakasta ja toimintakykyistä komissiota.
They can only be mastered by a strong Commission that is able to act.
FinnishSelviytyminen tulee kuitenkin olemaan erittäin vaikeaa tulevina vuosina.
However, this will be extremely difficult in the coming years.
FinnishIlman euroalueen toimintaa kriisistä selviytyminen olisi ollut paljon hitaampaa ja epätasaisempaa.
Without the functioning eurozone, overcoming the crisis would have been much slower and uneven.
FinnishIlmastonmuutos ja siitä selviytyminen ovat nykymaailman tärkeimpiä haasteita.
in writing. One of the most important issues facing the world today is the issue of climate change and how to tackle it.
Finnish(LT) Selviytyminen monimutkaisesta talous- ja rahoituskriisistä ei ole ollut niin tehokasta kuin olimme toivoneet.
(LT) The way out of the complicated economic and financial crisis was not as effective as we had hoped.
FinnishTässä mietinnössä on esitetty toimenpiteitä, joiden tarkoitus on edelleen Prestigen katastrofin seurauksista selviytyminen.
This report contains measures still aimed at dealing with the consequences of the Prestige disaster.
FinnishNäistä ongelmista selviytyminen vaatii laaja-alaista lähestymistapaa ja vapaan liikkuvuuden periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa.
Tackling these problems calls for a broad approach, combined with effective implementation of the principle of free movement.
FinnishHyvät ystävät, euroalueeseen liittyminen ei saa olla kuin urheilutapahtuma, jossa karsinnoista selviytyminen voi olla kiinni yhdestä kymmenesosasta.
My friends, joining the euro zone should not be like an athletics event, where a one-tenth measure decides on whether you qualify or not.
FinnishTalouskriisistä selviytyminen on yksi suurimmista haasteistamme, johon voidaan antaa vain eurooppalainen vastaus kansallisen sijaan.
Overcoming the economic crisis is one of the greatest challenges we have faced and one to which there can only be a European answer, not a national answer.
FinnishSen sijaan suuryritysten johtajien palkkoja korotetaan, vaikka tavallisille työntekijöille kuukauden loppuun asti selviytyminen on yhä hankalampaa.
Instead, the wages of large company executives continue to go up, while ordinary workers find surviving until the end of the month increasingly difficult.
FinnishTeidän täytyy siis olla hyvin tietoisia siitä, että ongelmanamme ei ole pelkästään kriisistä selviytyminen, vaan myös kriisin poliittisten ja sosiaalisten seurausten kohtaaminen.
Therefore, you must be very well aware that our problem is not simply to face up to the crisis, but to face up to the political and social consequences of that crisis.
FinnishJoskus on tietenkin tapauksia, joihin liittyy lisäongelmia, joista selviytyminen vaatii enemmän energiaa, ja tämä pätee selvästi siihen tapaukseen, jonka useimmat teistä ovat maininneet.
Of course, sometimes you have cases with which there are additional problems which need more energy to tackle, and this was clearly true of the case to which most of you have referred.