FI seuraava
volume_up
{noun}

seuraava
Aktiivisen väestön ikääntyminen ja siitä seuraava väheneminen heikentävät sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä ja itse talouskasvua.
Ageing and the consequent reduction of the active population undermine the sustainability of social security systems and economic growth itself.
Liekö niin, että kehitysasteiden välisten erojen supistaminen ja siitä seuraava todellisen lähentymisen edistäminen ovat jo saavutettuja tavoitteita?
Are reducing the disparities between levels of development and the consequent promotion of real convergence objectives that we have already achieved?
Koska uskon vakaasti, että koulutus ja siitä seuraava urakehitys voivat murtaa romanien kokeman syrjinnän noidankehän, äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta.
Since I firmly believe that education and consequent career progression can break the vicious circle of discrimination against the Roma, I voted in favour of the motion for a resolution.

Context sentences for "seuraava" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEuroopan teknologiainstituutin pitäisi olla seuraava eurooppalainen lippulaiva.
Airbus and Galileo have shown us the importance of successful European flagships.
FinnishSeuraava kommenttini liittyy siihen, arvioimmeko direktiivin jälkivaikutuksia.
My second comment concerns whether we evaluated the repercussions of this directive.
FinnishToinen asia on seuraava: viisivuotisesta toimikaudestanne on nyt kulunut kolme.
The second thing is this: you are three years, now, into a five-year term.
FinnishTäsmällinen kysymykseni on seuraava: mitä ehdotuksia komissio aikoo antaa?
My specific question is this: which proposals will the Commission be making here?
FinnishOma taustani on seuraava: olen työskennellyt pankissa ja opiskellut lakia.
My own background is as follows: I have worked in a bank, and I have studied law.
FinnishKioton pöytäkirjan kohdalla tilanne on nähdäkseni suurin piirtein seuraava.
So far as the Kyoto Protocol is concerned, I see the situation roughly as follows.
FinnishEdellinen- ja Seuraava-painikkeet vaihtavat värinsä vastaamaan kuvakkeen väriä.
The Back and Forward buttons change color to match the color of the icon.
FinnishKysymykseni, johon pyydän saada vastauksen, on seuraava: Onko olemassa joku toimielin?
My question, to which I would appreciate an answer, is this: is there a mechanism?
FinnishSe on hieman huonompi kuin Nizzan sopimus ja hieman parempi kuin seuraava sopimus.
A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.
FinnishMuutetun otsikon muoto olisi seuraava: Tiedonvälityksen vapaus Euroopan unionissa.
The amended title would be: Freedom of information in the European Union.
FinnishKysymys silloin on seuraava: milloin teemme tämän ja miten voimme hoitaa sen?
The question then is: at what point do we do this and how do we handle it?
FinnishKolmas kysymykseni on seuraava: G20-huippukokous on myös osa Kööpenhaminan valmisteluja.
My third question is: the G20 is also part of the preparations for Copenhagen.
FinnishSeuraava asiani, rouva puhemies, on Bangladeshin Chittagong Hill Tracts.
Then there is the issue of Chittagong Hill Tracts in Bangladesh, Mr President.
FinnishValitse Levyn tallentaminen -valintaikkunaan seuraava vaihtoehto: Kuin USB-muistitikku.
Have this option name in the Burn a Disc dialog box: Like a USB flash drive.
FinnishToinen kysymys oli seuraava: olemmeko menneet liian pitkälle työjärjestyksen muutoksissa?
The second point was whether we have gone too far with these changes to the Rules.
FinnishKysymykseni on seuraava: minkä hinnan olemme valmiita maksamaan näistä päämääristä?
My question would be this: what price are we prepared to pay to achieve these objectives?
FinnishKysymys onkin seuraava: miksi pakolaiset ensinnäkään haluavat tulla tänne?
The question is this: why do the refugees want to come in the first place?
FinnishKirjoita puuttuvan kanavan fyysinen numero, jos sitä pyydetään, ja valitse sitten Seuraava.
If prompted, type the physical number of the missing channel, and then click Add.
FinnishToinen kysymykseni on seuraava: Jos sitten tuemme yhtiöitä, miksi Nabucco?
My second question is as follows. If we do support companies, why Nabucco?
FinnishNigerian kanta on ollut seuraava: Taylor ei voi nauttia rankaisemattomuuden suojaa.
Nigeria's position has been as follows, and I quote: 'There cannot be impunity for Taylor.