"siirtyä" English translation

FI

"siirtyä" in English

FI siirtyä
volume_up
[siirryn|siirtynyt] {verb}

Liikenneverkoillemme tuottaa suuria vaikeuksia siirtyä eurooppalaiselle tasolle.
Our networks are finding it very difficult to move to a European scale.
Seuraavaksi haluaisin siirtyä esityslistalla olevaan Irakin tilanteeseen.
Allow me now to move on to the item on the agenda relating to Iraq.
Vastatkaa, kuten parhaaksi katsotte, jotta voimme siirtyä seuraavaan kysymykseen.
Please reply as you feel appropriate and we shall move on to another question.
siirtyä
Nyt jäsen Roth-Behrendtin toiseen kysymykseen, joka koski sitä, pitäisikö kiintiöistä siirtyä suoriin tukiin.
Now to Mrs Roth-Behrendt's question as to whether we should change over from quotas to direct payments.
Aloitan parlamentin jäsen Harbourista, joka omaan kaunopuheiseen tapaansa tähdensi komissiolle, että on välttämätöntä siirtyä kansainväliseen tunnustamiseen.
I shall start with Mr Harbour, who has in his usual eloquent manner impressed the Commission with the need to change over to international recognition.
On hyvä ajatus siirtyä käyttämään led-valoja mahdollisimman pian, mutta tämä direktiivi koskee elohopean käyttöä mittalaitteissa eikä energiansäästölamppuja.
It is a good idea to change over to LED lights as soon as possible, but this Directive is about mercury in measuring devices and not about low-energy light bulbs.
siirtyä (also: mennä johonkin)
siirtyä johonkin usein käyttämääsi sivustoon napsauttamalla sivulla olevaa linkkiä.
Go to one of your frequently visited sites by clicking a link on the page.
Napsauttamalla Siirry-painiketta tai painamalla ENTER-näppäintä voit siirtyä WWW-sivustoon.
Click the Go button or press ENTER to go to the website.
Hakutulosta napsauttamalla voit siirtyä sitä vastaavaan WWW-sivustoon.
Click one of the results to go to that website.
siirtyä (also: jatkaa matkaa)
Liikenneverkoillemme tuottaa suuria vaikeuksia siirtyä eurooppalaiselle tasolle.
Our networks are finding it very difficult to move to a European scale.
Samalla emme kuitenkaan voi vain siirtyä käsittelemään jokapäiväisiä asioita.
At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.
Seuraavaksi haluaisin siirtyä esityslistalla olevaan Irakin tilanteeseen.
Allow me now to move on to the item on the agenda relating to Iraq.
Haluaisin nyt siirtyä käsittelemään sisäisiä markkinamekanismeja.
Let me now pass to the internal-market mechanisms.
Saanen tässä yhteydessä siirtyä minulle usein esitettyyn kysymykseen.
In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.
Elohopea kerääntyy ravintoketjuihin, josta se voi siirtyä ihmisen kehoon merkittävinä pitoisuuksina.
Mercury accumulates in trophic chains that can pass into the human body in significant concentrations.
Se on minusta todellakin otollinen ajankohta siirtyä viiden vuoden jaksoihin.
I take the view that this is in fact a propitious time to shift to a five-year cycle.
Nyt on mielestäni aika siirtyä hyvistä aikeista tekoihin.
I think that the time has come for us to shift from good intentions to deeds.
Voit siirtyä edelliseen visualisointiin painamalla VAIHTO-näppäintä ja napsauttamalla ikkunaa.
To scroll to the previous visualization, press SHIFT and click the window.
Meidän on siksi tarvittaessa uskallettava siirtyä kohti enemmistöpäätöksiä.
Where necessary, we must, therefore, dare take the step towards majority decision-making.
Eurooppalaista ilmatilaa koskevasta keskustelusta on luontevaa siirtyä käsittelemään melua.
The step from the European airspace to noise is naturally a simple one.
Ja että he voivat tietoisesti tehdä valinnan ja siirtyä vasemmalta aivopuoliskolta oikealle ja löytää tämän rauhan.
And that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace.
Tästä on haittana, että ongelma saattaa siirtyä muualle.
The disadvantage in this respect is that the problem could be transferred elsewhere.
Siirtyminen sähköiseen laskutukseen on monesti suositeltavaa.
A transfer to electronic billing can largely be recommended.
Tämän vuoksi päätimme siirtyä asteittain järjestelmästä toiseen, mikä tietysti edellyttää siirtymäjärjestelmän luomista.
That is why we decided on a gradual transfer from one system to the other, which, of course, entails development of the converter.
siirtyä (also: vaihtaa)
Vuosi sitten pyysin matkapuhelinoperaattoreita tekemään jotain sen varmistamiseksi, että Internetiin liittyvät ongelmat eivät siirry suoraan kolmannen sukupolven matkapuhelimiin.
A year ago, I asked mobile phone operators to do something to ensure that, in the third generation of mobile phones, problems with the internet will not directly cross over to mobile phones.

Context sentences for "siirtyä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish15:03 Haluan nyt siirtyä puhumaan -- lyhyesti -- tuosta lukemastani kirjasta.
15:03 And I want to turn now, briefly, to talk about that book, which I've read.
FinnishSiirtymisruudun avulla voit nopeasti siirtyä mihin tahansa tietokoneen kansioon.
Using the Navigation pane, you can quickly navigate to any folder on your computer.
FinnishTiedostosta voi siirtyä toiseen osoiterivin lisäksi myös siirtymisruudun avulla.
Like the Address bar, the Navigation pane lets you change the view to other folders.
FinnishSiinä suhtaudutaan oikeutetun varovaisesti ajatukseen siirtyä yhteen järjestelmään.
It is consequently rightly cautious about the idea of moving to any single system.
FinnishEnimmäisveromääristä tulisi luopua ja tulisi siirtyä käyttämään vain vähimmäisveroja.
This should involve abandoning maximum rates and introducing only minimum rates.
FinnishJäsen Paasilinna kysyi, aiommeko palata menneisyyteen vai siirtyä tulevaisuuteen.
Mr Paasilinna asked whether we are going back to the past or forward into the future.
FinnishVoit siirtyä kuvien ottamisesta videon tallentamiseen valitsemalla Videotila.
To switch from taking pictures to recording a video, tap or click Video mode.
FinnishJos se hylätään, voimme siirtyä niihin sääntöihin, joita jäsen Corbett ehdotti.
If it is rejected, we can then switch to the rules suggested by Mr Corbett.
FinnishEi ole mikään ratkaisu siirtyä Yhdysvalloista tuotuihin muuntogeenisiin rehuihin.
It is surely no solution to switch to genetically modified feeds imported from the US.
Finnishsiirtyä uudelle WWW-sivulla kirjoittamalla tai liittämällä osoitteen osoiteriville
Type or paste an address into the Address bar to navigate to a new webpage.
FinnishMeidän pitää ryhtyä konkreettisiin toimiin ja siirtyä teoriasta käytäntöön.
The time has come for concrete measures and for putting theory into practice.
FinnishNäin voitaisiin uskottavasti siirtyä osallistavampaan hallitusjärjestelmään.
This would allow for a credible transition to a more inclusive system of government.
FinnishTämä on joka tapauksessa ainoa tapa siirtyä juhlapuheista käytännön tekoihin.
However, that is the only way to turn our many fine words into real action.
FinnishVoit siirtyä kuvien ottamisesta videon tallentamiseen valitsemalla Videotila.
To switch from taking pictures to taking a video, tap or click Video mode.
FinnishVoit myös siirtyä toiseen käyttäjätiliin kirjautumatta ulos Windowsista.
You can also switch to a different user account without signing out of Windows.
FinnishHaaste on selvästikin siirtyä puheista tavoitteiden todelliseen saavuttamiseen.
Clearly the challenge will be to follow the rhetoric with actual delivery of objectives.
FinnishHaluaisin seuraavaksi siirtyä kysymykseen EU:n ympäristötarkastusvirastosta.
Let me then turn to the question of an EU environmental inspection force.
Finnish   – Äänestykset ovat nyt päättyneet, ja seuraavaksi voimme siirtyä äänestysselityksiin.
   That concludes the voting, and we shall now proceed to the explanations of vote.
FinnishNe vahingoittavat alkuperäiskansojen maita niin, että heidän täytyy siirtyä muualle.
They damage the land of indigenous peoples, with the result that they have to relocate.
FinnishSäästöistä puheen ollen haluaisin siirtyä seuraavaan aiheeseen, eli kiinteistöpolitiikkaan.
Speaking of savings, I would like to come to my next topic, our building policy.