"sija" English translation

FI

"sija" in English

FI sija
volume_up
{noun}

sija (also: asia, tehtävä, aukio, kämppä)
volume_up
place {noun}
Pidämme hyvänä sitä, että ihmisoikeuskysymyksillä on mietinnössä keskeinen sija.
We are pleased that human rights issues have a central place in the report.
Tästä syystä ihmisoikeuksilla on erityinen sija unionin ja parlamentin työssä.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Eettisillä kysymyksillä on keskeinen sija tiedettä ja yhteiskuntaa koskevassa toimintaohjelmassa.
Ethical questions occupy an important place in the science/society action plan.
sija (also: arvo, taso, asema, sijoitus)
volume_up
rank {noun}
sija (also: tuki, tyyneys, kannatin, tauko)
volume_up
rest {noun}
sija (also: tila)
volume_up
stead {noun}

Context sentences for "sija" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMyös kollega Färmin mietinnössä laajentumisella on perustellusti tärkeä sija.
Mr Färm, too, is right to accord enlargement the prominence that it deserves.
FinnishKampanjamme ansiosta tällä kysymyksellä on nyt vakaa sija valtiomme poliittisella asialistalla.
Our campaign has placed this question firmly on our nation' s political agenda.
FinnishEuroopan unionilla on luonnollisesti keskeinen sija arktisia alueita koskevassa politiikassa.
The European Union, of course, has a central role to play in Arctic policy.
FinnishTästä käsitteestä on tullut entistä tarpeellisempi, ja sillä on tärkeä sija politiikassamme.
This is a concept which we increasingly draw upon and which is important in our policy.
Finnish(NL) Kaupalla ja keskittämisellä on keskeinen sija Euroopan unionin tämänhetkisessä politiikassa.
Commerce and centralism are the backbone of the European Union' s current policy.
FinnishJos matkailulle halutaan antaa sille kuuluva arvo, sen on myös saatava näkyvä sija talousarviossa.
If tourism is to acquire some dignity, it must be given a higher budgetary profile.
FinnishTämä ei ole vähäpätöinen seikka, ja opetuksella on siinä tärkeä sija.
This is no small matter and the educational issue is very important.
FinnishNiillä onkin yhä tärkeämpi sija maailmassa, joka perustuu talouden periaatteisiin.
Increasingly, therefore, they are the main players in a world based essentially on economic principles.
FinnishTässäkin konferenssissa Euroopan unionilla on tärkeä sija.
The European Union will again be an important participant in the conference.
FinnishTämän päivän teatterissa uudella tekniikalla on yhä tärkeämpi sija taiteellisissa esityksissä.
Modern theatre productions increasingly incorporate modern technology in their performances.
FinnishSyrjäisimmille alueille olisi annettava keskeinen sija unionin meripolitiikassa.
placing ORs at the heart of EU maritime policy;
FinnishMinusta Euroopan meriturvallisuusvirastolla pitäisi olla merkittävä sija tässä prosessissa.
It seems to me that there is an important role for the European Maritime Safety Agency in this process.
Finnish   Arvoisa puhemies, rahoituksella on keskeinen sija monissa kehitysyhteistyöpolitiikasta käytävissä keskusteluissa.
   Mr President, finance is at the heart of many debates on development policy.
FinnishEU 2020 -strategiassa on annettava keskeinen sija kestävän kehityksen varmistavalle politiikalle.
In devising the EU 2020 strategy, policies that guarantee sustainable development must be given a major role.
FinnishToinen ehdotus koskee epäsuotuisassa asemassa olevia alueita, joilla on keskeinen sija Pomés Ruizin mietinnössä.
The second concerns the disadvantaged regions, which take centre stage in Mr Pomés Ruiz's report.
FinnishKulttuurilla on siinä varmasti erittäin merkittävä sija.
Culture surely has a huge role to play in this respect.
FinnishKun otetaan huomioon kiistan monipolvinen historia, on sitkeydellä ja kärsivällisyydellä erityisen tärkeä sija.
In view of the complex history of the conflict, tenacity and patience are of particular importance.
FinnishTämän tyyppisillä kokeilla on aina ollut tärkeä sija unionin lääketieteellistä tutkimusta koskevissa ohjelmissa.
Such trials have, therefore, always played a major role in the Union's medical research programmes.
FinnishOlen juuri palannut tuosta maasta ja naisiin kohdistuvalla väkivallalla on hyvin korkea sija asialistalla.
I have just returned from that country and the issue of violence against women is very high on the agenda.
FinnishKoordinointikysymyksillä on siinä keskeinen sija.
Issues of harmonisation are being given prominence.