"sijoitus" English translation

FI

"sijoitus" in English

FI sijoitus
volume_up
{noun}

sijoitus (also: investointi, panostus)
(SK) Ihmisten terveyteen investoidut varat ovat todistettavasti paras sijoitus.
(SK) It is a proven fact that money invested in human health makes the best investment.
Sokrates-ohjelma on esimerkillisen järkevä ja varma sijoitus tulevaisuuteen.
Socrates is an exemplary, sensible and verifiable investment in the future.
Lasten mielenterveyden tukeminen on siten sijoitus tulevaisuuteen.
So promoting mental health in children is an investment for the future.
sijoitus (also: asetelma, pohja, suunnittelu, asettelu)
volume_up
layout {noun}
sijoitus (also: arvo, taso, asema, sija)
volume_up
rank {noun}
Valitettavasti ne eivät pärjää tällä hetkellä hyvin eikä niiden sijoitus ole korkea, toisin kuin vain pari vuosikymmentä sitten.
Unfortunately they are not faring too well at present and are not highly ranked, in contrast with the situation just a few decades ago.
sijoitus (also: sija, paremmuusjärjestys)

Context sentences for "sijoitus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOnko lasten asianmukainen sijoitus varmistettu ja onko joitakin adoptiotapauksia vielä ratkaisematta?
Is there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
FinnishTämä ei ole sijoitus ihmiseen, niin kuin huippukokouksessa väitetään.
That is not 'investing in people' as the Summit meeting would have it.
Finnishvoi nopeuttaa rahapolitiikan välittymistä sijoitus- ja kulutuspäätöksiin.
and consumption decisions. It can accelerate any necessary
FinnishAjan myötä sijoitus maksaa itsensä takaisin eurooppalaisten tuotteiden lisääntyneenä kulutuksena.
This, in the long term, will have a pay-back value through increased consumption of European produce.
FinnishEBWO: n johto tietää sen: on huono sijoitus saattaa kahden olemassaolevan voimalan rakennustyö loppuun.
The EBRD panel is well aware that dismantling the two existing nuclear power plants is a poor use of funds.
FinnishMietinnössä kehotetaan komissiota arvioimaan sijoitus- ja pääomarahastojen valvonnan ja offshore-keskusten laatua.
The report urges the Commission to assess the quality of supervision and offshore location of hedge funds.
FinnishValitettavasti ne eivät pärjää tällä hetkellä hyvin eikä niiden sijoitus ole korkea, toisin kuin vain pari vuosikymmentä sitten.
Unfortunately they are not faring too well at present and are not highly ranked, in contrast with the situation just a few decades ago.
FinnishOn syytä tunnustaa sijoitus- ja pääomarahastojen tärkeä asema rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden ja likviditeetin lisäämisessä.
We would acknowledge the positive role that hedge funds play by contributing to enhancing the efficiency and liquidity of financial markets.
FinnishMeidän olisi kuitenkin myös tiedostettava, että sijoitus- ja pääomarahastot voivat muodostaa myös riskin rahoitusjärjestelmän vakaudelle.
We should also be aware, however, that hedge funds can represent also a source of risk to the stability of the financial system.
FinnishEikö auto olekin, kodin jälkeen, tärkein ja kallein sijoitus useimmille eurooppalaisille kuluttajille?
This focus on the motor industry is hardly surprising.
FinnishKannatamme tiettyjä sijoitus- ja tulostavoitteita, mutta vastustamme sitä, että jokin tietty kohde saisi tietyn osuuden koulutusalan määrärahoista.
We can see a place for a mix of input and output targets, but we do not support a specific target as a percentage for the education sector.
FinnishGeorgia siirtyikin Transparency Internationalin listalla ylöspäin 70 sijan verran, ja sattumoisin Venäjän sijoitus laski samaan aikaan noin 70 sijan verran.
Indeed, on the TI listing, Georgia went up about 70 places and, by coincidence, around that time, Russia went down about 70 places.
FinnishToinen asia, jonka haluan tuoda esiin, koskee paitsi sijoitus- ja pääomarahastoja myös Mitchellin mietinnön 19 kohtaa, jossa käsitellään yritysten velkojen velkajärjestelyjä.
The other issue I want to raise is not only hedge funds but also paragraph 19 of the Mitchell report on corporate debt restructuring.
FinnishHaluammeko ottaa käyttöön euro-obligaatiot, eurooppalaiset sijoitus- ja valtionobligaatiot, jotta voimme poliittisesti kohentaa yhteisön tilaa, mitä ilman meistä ei ole mihinkään?
Do we want to bring into play Eurobonds, European investments and treasury bonds so that we can politically enhance this Europe, without which we will go nowhere?
FinnishKertomus sisältää useita suosituksia valvojille, sijoitus- ja pääomarahastojen osakkaille ja sijoittajille sekä sijoitus- ja pääomarahastoalalle.
The report contains a number of recommendations addressed to supervisors, hedge-fund counterparties and investors, and the hedge-fund industry itself, which I fully share.
FinnishJokainen siihen sijoitettu ecu on todella paras mahdollinen sijoitus jäsenvaltioidemme poliittiseen ja taloudelliseen vakauteen.
More intensive language training is absolutely essential here, of course, and every ECU is money well spent on the future political and economic stability of the Member States.