"sopeuttaa" English translation

FI

"sopeuttaa" in English

FI sopeuttaa
volume_up
{verb}

sopeuttaa (also: mukauttaa, soveltaa, sovittaa, tottua)
Puuttuminen on näin ollen mahdollista sopeuttaa paremmin kunkin jäsenvaltion tarpeisiin.
There will thus be more opportunity to adapt interventions according to the demands of each Member State.
Siinä korostetaan oikeutetusti, että on välttämätöntä sopeuttaa aloitetut politiikat saarten erityislaatuisuuteen.
He quite rightly emphasizes the need to adapt corporate policies to their special needs.
Koulutusjärjestelmiämme ei pitäisi sopeuttaa muiden kansojen kulttuureihin.
Our education systems should not have to be adapted to the cultures of other peoples.
sopeuttaa (also: totuttaa)

Context sentences for "sopeuttaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTiedämme myös, että vanhusten- ja terveydenhuoltojärjestelmät täytyy sopeuttaa muutoksiin.
We also know that the pension and health systems need to be adapted accordingly.
FinnishKoulutusjärjestelmiämme ei pitäisi sopeuttaa muiden kansojen kulttuureihin.
Our education systems should not have to be adapted to the cultures of other peoples.
FinnishSiksi meidän on pakko sopeuttaa kapasiteettia ja siksi pienentää laivastoa.
That is why we are obliged to adjust capacity and hence reduce the fleet.
FinnishMielestäni on tärkeää sopeuttaa EU: n hintataso maailmamarkkinahintoihin.
It is in my opinion important to adjust EU price levels to those of the world market.
FinnishSuunnitelmassa olisi voitu ottaa huomioon myös tarve sopeuttaa maahanmuuttajat ja pakolaiset.
The plan could have faced the need to integrate immigrants and refugees also.
FinnishKyseisiä maita ei pidä sopeuttaa EU:n kalliiseen ja vahingolliseen maatalouspolitiikkaan.
The countries concerned must not be acclimatised to the EU’s costly and damaging agricultural policy.
FinnishKansalliset lainsäädännöt täytyy sopeuttaa uuteen tilanteeseen.
National legislation must be adapted to meet the new situation.
FinnishMeriliikenne on mahdollista sopeuttaa ympäristöön muita liikennemuotoja helpommin ja paremmin.
Maritime transport also has a less damaging impact on the environment than other forms of transport.
FinnishRahoitusnäkymiä pitäisi tämän vuoksi sopeuttaa vastaavasti.
The financial plan should therefore be adjusted accordingly.
FinnishJos haluamme jättää sen heille kestävässä kunnossa, on jo aika sopeuttaa elämäntapamme sen mukaan.
If we are to be able to hand it over in good condition, it is high time that we modified our way of life.
FinnishMeidän täytyy sopeuttaa kirjoitettu teksti käyttäjän mukaan.
The written language should be made more user-friendly.
FinnishOn myös nähtävä näiden maiden historia, menneisyys, niiden opetusjärjestelmä, jotta ohjelma voidaan sopeuttaa niihin.
The history, the past of each country and its education system all form part of the full picture.
FinnishTämä koskee tosin yhtä hyvin kaikkia muita ammattialoja ja kaikkia muita sektoreita, joissa on ollut tarpeen sopeuttaa lainsäädäntöä.
But it will also benefit other professions and sectors in which legislative assimilation has become necessary.
FinnishOn siis aika sopeuttaa yhteen Euroopan eri kannat WCR: ää varten.
There is an obvious need to establish common European positions in this situation, and it is therefore time to harmonize European positions for the WRC.
FinnishTiedonannossaan komissio torjuu tämän hyökkäyksen haluten sopeuttaa sosiaalisen suojelun eurooppalaiseen kilpailuun.
In its communication, the Commission relays this offensive, wishing to place social protection in the context of European competition.
FinnishNämä normit on määrä saattaa osaksi EU:n oikeuskehystä ja sopeuttaa siihen vakavaraisuusdirektiivin tarkistamisen avulla.
These standards are supposed to be transposed and adapted to the EU legal framework through a revision of the Capital Requirements Directive (CRD).
FinnishTarkoitus ei kuitenkaan ole aliarvioida sosiaalista perintöä, vaan se pitää sopeuttaa, siitä pitää luoda nykyaikaisempi ja myös pysyvämpi.
This is not about devaluing or getting rid of our social heritage: it is about adapting it and modernising it so as to ensure that it lasts.
FinnishEnnen sitä, yhteisön säännöstö on voitava sopeuttaa sopimuksen määräyksiin, mikä on niin ikään yksi ehdotuksen päätarkoituksista.
Before this can be done, however, Community law must be adapted to the provisions of the convention, and that is also one of the main purposes of this proposal.
FinnishEuroopan sosiaalirahasto, joka on yksi lempiaiheistamme, täytyy sopeuttaa uusiin haasteisiin, jotta voimme olla tällä alalla vieläkin tehokkaampia.
The European Social Fund - one of your hobby horses - must be adapted to the new challenges, so that we can be even more efficient on the ground.
FinnishTämä on kuitenkin liian yksinkertainen ratkaisu, jota voidaan soveltaa vain osaan tapauksista ja jota ei voida sopeuttaa kaikkiin käytännön tosiasioihin.
This, however, is a simplistic solution, which can only be partial, and which does not allow for adaptation to all the realities in the field.