FI sovittaa
volume_up
[sovitan|sovittanut] {verb}

1. general

Meidän tehtävänämme on nyt sovittaa sisäiset sääntömme tähän uuteen todellisuuteen.
What we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality.
Asianmukaisilla kansalaisille suunnatuilla valistustoimilla on tarkoitus sovittaa normit toisiinsa ja yhdenmukaistaa niitä.
Through appropriate awareness-raising measures for citizens, the intention is to adapt and harmonise standards.
Siksi budjettivaliokunnan tehtäväksi jäi varsin yksinkertainen asia sovittaa talousarvio rahoitusnäkymiin.
Thus, the task of the Committee on Budgets was a very simple one: to adapt the budget to the financial perspectives.
Samanaikaisesti paljastuu selkeä halu sovittaa veropolitiikkojamme yhteen.
At the same time, there are clear signs of a wish to coordinate our fiscal policies.
Voimme sovittaa toimia yhteen ja parantaa toimintaamme yhteisön kehyksessä.
We can coordinate, and do better within our European framework.
Jäsenvaltioiden täytyy sovittaa yhteen toimiaan.
The Member States must coordinate their activities.
Lakeja ei voida säätää sen perusteella, että tiede halutaan sovittaa asetuksen mukaiseksi.
It is unacceptable to legislate on the basis of making science fit regulation.
Teille tarjoutuu uusi mahdollisuus sovittaa tämä Eurooppa-asia yhteen järkevällä tavalla.
You will have another chance to fit this European thing we have in front of us together in a meaningful way.
Nyt voimme siis miettiä, miten alamme sovittaa painopisteitä käytettävissä oleviin resursseihin.
So now we can see how we begin to fit the priorities to the resources available.
sovittaa (also: hyvittää)
sovittaa (also: sopia joukkoon, mahduttaa)
Lakeja ei voida säätää sen perusteella, että tiede halutaan sovittaa asetuksen mukaiseksi.
It is unacceptable to legislate on the basis of making science fit regulation.
Nyt voimme siis miettiä, miten alamme sovittaa painopisteitä käytettävissä oleviin resursseihin.
So now we can see how we begin to fit the priorities to the resources available.
Teille tarjoutuu uusi mahdollisuus sovittaa tämä Eurooppa-asia yhteen järkevällä tavalla.
You will have another chance to fit this European thing we have in front of us together in a meaningful way.
sovittaa (also: koettaa, kokeilla)
Yritetään siis sovittaa nämä periaatteet yhteen jollakin tavalla.
So let us try to reconcile both principles in a way.
May I try this on, please?
Ihmiset, jotka erilaisista taustoistaan käsin yrittävät kuitenkin päästä yksimielisyyteen ja mahdollisesti sovittaa mielipide-erot.
People who, despite their different backgrounds, still try to reach consensus and settle any differences of opinion.

2. music

Context sentences for "sovittaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTätä on vaikea sovittaa yhteen hallintojärjestelmän tehokkuusvaatimusten kanssa.
This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
FinnishMeidän pitää sovittaa määrärahat komission toteuttamiskapasiteetin mukaisiksi.
We must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
FinnishNäiden toimien ansiosta on mahdollista sovittaa yhteen perhe-elämä ja ammattiura.
These measures make it possible to reconcile family life with a professional career.
FinnishHaluamme sovittaa yhteen taloudellisen tehokkuuden, elämänlaadun ja sosiaaliturvan.
We wish to combine economic efficiency, quality of life and social protection.
FinnishSe on tärkeä, jotta lääkealan tutkimus voitaisiin sovittaa paremmin tarpeisiin.
This is necessary to tailor pharmaceutical research more to existing needs.
FinnishKompromissi oli mahdoton ja mielipide-erot selviä ja mahdottomat sovittaa yhteen.
The compromise was impossible, the differences of opinion obvious and irreconcilable.
FinnishJuuri tämän välineen avulla kalastushinnat ja kalavarat pitää sovittaa yhteen.
That has to be the instrument used to keep catches in line with resources.
FinnishMeidän on varmistettava, että eurooppalaisten työ- ja perhe-elämä voidaan sovittaa yhteen.
We must ensure that the professional and family lives of Europeans are reconciled.
FinnishVoiton tavoittelua ei voida kuitenkaan sovittaa yhteen kansanterveyden puolustuksen kanssa.
Yet, the quest for profits cannot be reconciled with the defence of public health.
FinnishTämän voi kuitenkin sovittaa hyvin yhteen sosiaalisen hyvinvointivaltion purkamisen kanssa.
But this can go hand in hand with the dismantling of the social welfare state.
FinnishOn jo aika sovittaa ja järjestää uudelleen eri direktiivit yhteen.
It is time that the various directives were combined, and restructured together.
FinnishMielestäni tällä alalla tarvitaan myös jonkin verran halua sovittaa yhteen erilaiset tarpeet.
I think some effort to reconcile different needs is also required in this area.
FinnishLisäksi naisille on vaikeampaa sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä.
Women also have greater difficulty in reconciling working life and family life.
FinnishKaikkia näitä etuja ja tavoitteita ei voida enää sovittaa yhteen vanhoin menetelmin.
All these many interests can no longer be reconciled along old lines.
FinnishArvoisa komission jäsen, kuinka tämä voidaan sovittaa yhteen Turkin uskonnonvapauden kanssa?
How, Commissioner, can that be reconciled with freedom of religion in Turkey?
FinnishTeille esitetään vielä, voidaanko nämä asiat sovittaa yhteen vai ei.
It will be explained to you how far these matters are or are not compatible.
FinnishMiten voitaisiin sovittaa yhteen pohjoisten ja eteläisten maiden edut?
How can we reconcile the interests of the countries of the north with those of the south?
FinnishKolmanneksi oli tärkeää sovittaa kaikki tämä talousarviokehykseen.
The third priority was to deal with all these matters within the budgetary framework.
FinnishHVK:n tarkoituksena on sovittaa yhteen laajentuminen ja syventäminen.
Mr President, the aim of the IGC is to reconcile enlargement with deepening.
FinnishOlemme mielestäni osoittaneet tämän keskustelun myötä, että nämä asiat voidaan sovittaa yhteen.
I think that with this debate, we have shown that these can be reconciled.