"tähdätä" English translation

FI

"tähdätä" in English

FI tähdätä
volume_up
[tähtään|tähdännyt] {verb}

1. general

tähdätä (also: osoittaa)
Mikä on vaihtoehto, jonka avulla voidaan tähdätä korkeammalle?
What alternative does he have in mind in order to aim higher?
Tähän meidän pitäisi tähdätä, arvoisa neuvoston puheenjohtaja.
That is what we should be aiming to do, President-in-Office.
Tarvitsemme vahvaa Eurooppaa, jossa itseemme täysin luottaen uskallamme tähdätä vielä korkeammalle.
In which we dare to aim even higher, fully confident in ourselves.
tähdätä (also: nähdä, saada näkyviinsä)
tähdätä
Ukraina on potentiaalinen unionin jäsenehdokas ja etuoikeutettu kumppani, ja siihen on kohdistettava menettelyjä, joiden avulla tähdätään sen erityisongelmien ratkaisemiseen.
As a potential candidate for joining the European Union, Ukraine is a privileged partner and must be the target of specific policies aimed at resolving its particular problems.

2. "isku tms."

Context sentences for "tähdätä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKaikkien esitettyjen ehdotusten pitäisi tähdätä huomattavaan edistykseen.
All the proposals put forward should make for considerable achievements.
FinnishMutta olemme tehneet jotain, mihin muiden täytyy nyt tähdätä.
But what we have done is something which the others now have to match.
FinnishTähän meidän pitäisi tähdätä, arvoisa neuvoston puheenjohtaja.
That is what we should be aiming to do, President-in-Office.
FinnishTätä asiaa olisi syytä tuoda korostetummin esille ja tähdätä siihen, että kaikki tapahtuu vapaan markkinatalouden puitteissa.
This must be made much more of in our efforts to reach a stage where everything will happen within the framework of a free market.
FinnishSokrates-ohjelman ja Nuorten Eurooppa -ohjelman pitäisi sen vuoksi tähdätä lasten tulevaisuudennäkymien ja elämänlaadun parantamiseen.
Socrates and Youth for Europe should therefore be used very specifically to improve the prospects and quality of life of children.
FinnishTyöohjelman kannalta tämä tarkoittaa, että ohjelman olisi pitänyt olla alkusoittoa viimeiselle rutistukselle, tähdätä korkealle ja kovaa.
What that means in terms of the work programme is that it ought to have been the prelude to a final spurt, aiming high and promising speed.
FinnishMeidän pitäisi kuitenkin tähdätä näiden oikeudellisten sääntöjen johdonmukaiseen, syrjimättömään ja yhtenäiseen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen.
Nevertheless, we should strive for the coherent, non-discriminatory and consistent implementation and application of those juridical regulations.
FinnishTämän politiikan pitäisi tähdätä aitoon yhteistyöhön ja yhteisvastuuseen ja sen pitäisi edistää riippumatonta ja suvereenia kehitystä AKT-valtioissa.
This policy should be aimed at genuine cooperation and solidarity, and should help to promote autonomous and sovereign development in ACP countries.
FinnishPolitiikan tulisi tähdätä siihen, että ihmisillä on ruokaa pöydässä, kaikilla on työtä, työntekijöiden sosiaaliset olot kohenevat ja yrityksistä saadaan kestäviä.
The policy should be aimed at feeding the people, full employment, improving the social conditions of the workers, and ensuring the sustainability of companies.
FinnishUskomme, että Burman-suurlähettilään nimittäminen laajentaa sitä pohjaa, jolta voimme tähdätä näihin Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön tavoitteisiin.
It is our belief that the appointment of an ambassador to Burma expands the platforms from which we can promote these goals of the European Union and the international community.