FI tapahtua
volume_up
[tapahdun|tapahtunut] {verb}

tapahtua (also: voida, olla, tulla, käydä)
Muutosten eurooppalaisten toimielinten kokoonpanossa täytyy tapahtua ajoissa.
The composition of the European institutions must be changed in good time.
On vielä ällistyttävämpää, että neuvosto antoi sen tapahtua, sanoisinko ohimennen.
And let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to.
Vienti ei myöskään saa tapahtua paikallismarkkinoiden kustannuksella.
Also, exports should not be at the expense of the local market.
Mitä sitten tulevaisuudessa voi tapahtua, ja mitä tulevaisuudessa pitää tapahtua?
What might happen and what should happen in the future?
Tuolloin oli siis lähestulkoon selvää, että jotain tällaista saattaisi tapahtua.
So it was almost certain by then that something of this nature might happen.
Jotta näin voisi tapahtua, vaalien on oltava demokraattiset ja avoimet.
For this to happen, the elections will have to be democratic and transparent.
Elpyminen alkaa: se voi tapahtua tämän vuoden lopulla tai ensi vuonna, mutta se alkaa.
Recovery is coming: it may be at the end of this year or it may be next year, but it will come.
EU:n toimielimet eivät saa antaa sen koskaan tapahtua.
The European institutions must never let it come to this.
Europolin varsinainen kehittäminen voi tapahtua vasta kun sopimus on vahvistettu ja se on astunut voimaan.
Europol can only really take off when the Convention has been ratified and has come into force.
tapahtua (also: sattua)
Arvoisa puheenjohtaja, lisäksi on vielä eräs kysymys: minkä lain nojalla tämän on määrä tapahtua?
In addition, there is this wonderful question, Mr President-in-Office: by virtue of which law is this to come about?
Haluan todeta, että näin voi tapahtua ainoastaan neuvoston kanssa tehtävän kokonaisvaltaisen sopimuksen yhteydessä.
I should state that it could only come about in the context of a global agreement with the Council.
Tämän pitäisi tapahtua mahdollisimman pian, ja kehotan komissiota todella tarkastelemaan asiaa lähitulevaisuudessa.
This should come about as soon as possible and I urge the Commission to really look at this at an early date.
Kaikista teknisistä toimenpiteistä huolimatta suuronnettomuuksia voi kuitenkin tapahtua.
However, despite all technical measures, large-scale accidents can occur.
Tiedemiehet ennustavat, että sama voisi tapahtua Euroopan unionissa.
Scientists are forecasting that a similar scenario could occur in the European Union.
Me kaikki kuitenkin tiedämme, että tämä prosessi ei voi tapahtua hakijamaissa hetkessä.
But we all know that this process cannot occur overnight in the applicant countries.
Omasta ja ryhmäni puolesta voin kertoa teille, että emme anna sen tapahtua.
For my part, and on behalf of my group, I can tell you that we will not let this pass.
On vielä ällistyttävämpää, että neuvosto antoi sen tapahtua, sanoisinko ohimennen.
And let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to.
Tällöin kysyttiin toistuvasti, miten tällainen tragedia saattoi tapahtua ja miksi maailma pysyi vaiti.
The following question was frequently asked: how could this tragedy have come to pass?
Mielestämme nykyisessä poliittisessa tilanteessa tällaista ei pitäisi tapahtua.
We do not believe that such incidents should take place in the current climate.
Käsitykseni mukaan käsittelyn pitäisi tapahtua myönteisessä hengessä.
As I see it, the discussions should take place in a positive spirit.
Sen pitäisi kuitenkin tapahtua normaalien hallinnollisten toimivaltojen puitteissa.
However, this should take place in conjunction with the usual administrative authorities.
tapahtua
volume_up
to bechance {vb} [arch.]
tapahtua (also: sattua)
Jos Nord Streamin kaasuputki toteutuu, sama saattaa tapahtua kotimaassani Puolassa.
If Nord Stream is implemented, the same fate may befall my country, Poland.
Kysyn tosiaankin itseltäni, mitä valtiossa täytyy vielä tapahtua, jotta neuvosto kiinnittäisi taas hiukan enemmän huomiota omaan vastuuseensa.
I really do ask myself what else has to befall the country to raise the Council's awareness of its responsibilities in this context once more.
tapahtua (also: sattua)
tapahtua (also: syttyä, jatkaa, jatkua, käynnistyä)
Edetessämme on olemassa vakava uhka, että näin voi tapahtua.
There is a grave danger as we go forward that is what will happen.
Käsityksemme mukaan näin on jo alkanut tapahtua, mutta vielä on paljon tehtävää.
We understand that has already commenced, but there is a long way to go.
Voitte luottaa siihen, että parlamentti ei salli sen tapahtua.
You may be sure that Parliament will not let that go through.
tapahtua

Context sentences for "tapahtua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishToiseksi tämä voisi tietysti tapahtua myös rautateiden ja televiestinnän avulla.
Secondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
FinnishTällaista ei tarvitsisi välttämättä tapahtua Euroopan parlamentin mietinnössä.
This is not what should necessarily be happening in a European Parliament report.
FinnishTämän ei pidä tapahtua Euroopan parlamentista huolimatta, vaan sovussa sen kanssa.
Not to the detriment of the role of the European Parliament, but to complement it.
FinnishSäätelyn tulee jatkossakin tapahtua pikemmin direktiivillä kuin asetuksella.
This area must continue to be regulated by a directive rather than a regulation.
FinnishVastustaminen ei voi tapahtua otollisempana ajankohtana kuin vaalikampanjan aikana.
There can be no more important time to oppose than during an election campaign.
FinnishOn käsittämätöntä, että tällainen onnettomuus voi ylipäänsä tapahtua nykyaikana.
It is incomprehensible that an accident of this kind could have happened at all today.
FinnishNäin saattaa tapahtua, mutta se ei ole riittävä syy ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin.
This may be a fact, but it is not sufficient to make us resort to such measures.
FinnishSuurilla Euroopan markkinoilla täytyy tapahtua vapauttamista ja olla kilpailua.
Liberalisation and competition should be introduced within this large European market.
FinnishDemokraattista väittelyä ei tietenkään voi tapahtua pelon ja uhkailun ilmapiirissä.
Clearly, there cannot be any democratic debate in a climate of fear and intimidation.
FinnishOn vielä ällistyttävämpää, että neuvosto antoi sen tapahtua, sanoisinko ohimennen.
And let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to.
FinnishEurooppalainen maantieverkosto olisi liitettävä siihen, mitä alueella voi tapahtua.
The European road network will need to link up with whatever happens there.
FinnishToisin sanoen, pitääkö aina tapahtua onnettomuus ennen kuin opimme mitään?
In other words, does there always have to be an accident before we learn anything?
FinnishTietenkin ymmärrän teollisuuden kannan, ettei korvaaminen voi tapahtua hetkessä.
Of course, I have sympathy for industry's view that replacement cannot be done overnight.
FinnishTämä ei luonnollisesti saisi tapahtua tuottajien tai loppukuluttajien kustannuksella.
This, of course, should not be at the cost of producers or the end consumer.
FinnishSe toimii ainoastaan siksi, että meille on vaarassa tapahtua sotaakin pahempia asioita.
It acts only because we are exposed to the threat of a development worse than war.
FinnishNe ovat syntyneet luonnollisissa prosesseissa, jollaisia ei oikeastaan pitäisi tapahtua.
They have arisen in natural processes which really should not have taken place.
FinnishEurooppalaisten poliittisten puolueiden peiteltyä tukemista ei saa tapahtua.
We must avoid hidden subsidies for European political parties at all costs.
FinnishHän on nöyryyttänyt heitä antamalla surmatöiden ja raiskauksien tapahtua.
He has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
FinnishMuutosten eurooppalaisten toimielinten kokoonpanossa täytyy tapahtua ajoissa.
The composition of the European institutions must be changed in good time.
FinnishSen olisi pitänyt tapahtua jo aiemmin, mutta on hienoa, että se on nyt toteutunut.
It was long overdue, but now that it has happened, it is hugely welcome.