FI

tarjota [tarjoan|tarjonnut] {verb}

volume_up
1. general
Sen sijaan meidän pitäisi tarjota sympatiaa ja tarjota tukeamme.
Instead, we should offer sympathy and offer our support.
Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole tarjota maanviljelijöille erityistä palvelua.
The purpose of this regulation is not to offer farmers any special services.
Olennaista on tarjota Ukrainalle vaiheittainen mahdollisuus yhdentyä Eurooppaan.
It is essential to offer Ukraine a European perspective in several steps.
Niillä on varaa tarjota kouluille vapaata tai rajoitettua pääsyä teleliikennepalveluihin.
They can well afford to provide low-level or free access to schools.
Meillä ei nimittäin ole varaa hylätä ratkaisuja, ellei meillä ole tarjota niille vaihtoehtoja.
After all, we cannot afford to reject solutions without replacing them with alternatives.
Tällä parlamentilla ei esimerkiksi ollut mahdollisuutta tarjota yhdelle komission jäsenehdokkaista reilua tilaisuutta tulla kuulluksi.
For instance, this Parliament did not afford one of the Commissioners-designate a fair opportunity to be heard.
Periaatteellisen esikuvan voisi ehkä tarjota se ratkaisu, johon Kosovossa on päädytty.
The solution arrived at in Kosovo might perhaps serve as a model in principle.
Mietin mahtavatko isäntämme tarjota meille sinievätonnikalaa tai valasta.
I wonder whether bluefin tuna or whale will be on the menu served up by our hosts.
Puolan armeija on päättänyt tarjota upseerien tilaisuuksissa vain georgialaista viiniä, mistä olemme hyvin kiitollisia.
The Polish army has decreed that at officers' receptions it will only serve Georgian wine, which is something we are very grateful for.
YK:n on annettava oikeutus ja maailman suurimmilla vakautta luovilla tekijöillä on yritettävä tarjota välineet.
The UN must provide legitimacy and the world's major stabilising factors must attempt to supply the instruments.
Objektiivista tietoa ei myöskään tarjota mainostaulun kuvaamalla tavalla.
Objective information should also not be supplied in the manner depicted on the billboard.
On hyvin tärkeää tarjota tietoja ja varmistaa, että ihmiset saavat nämä tiedot.
Supplying information, ensuring that information reaches people, is very important.
You can bid from 0 to 13 tricks.
Yhteisön alueella toimii 18 miljoonaa yritystä, jotka voivat kilpailla oikeudesta tarjota julkisia palveluja kuluttajien etujen mukaisesti.
There are 18 million businesses here that can bid for a franchise to provide public services for the benefit of consumers.
Jos tarjoat nolla tai tuplanolla ja otat yhden tai useamman tikin, saat joko 100 tai 200 pisteen rangaistuksen.
If you bid Nil or Double Nil and take one or more overtricks, you'll be assessed a 100- or 200-point penalty, respectively.
Ehdotetussa direktiivissä halutaan tarjota ratkaisu tällaisiin ongelmiin.
The proposed directive is designed to provide a solution to these sorts of problems.
Kannatan päätöstä tarjota Ukrainalle poikkeuksellista makrotaloudellista apua.
I agree with this decision to provide Ukraine with exceptional MFA.
Tietokoneen valmistaja voi myös tarjota lisää virrankäyttösuunnitelmia.
Also, your computer manufacturer might provide additional power plans.
Olemme samaa mieltä Brokin kanssa siitä, että laajentuminen voi tarjota ?
We agree with Mr Brok that enlargement can help to build, I quote, 'an ever-closer union among the states and peoples of Europe'.
2. "ruokaa tai juomaa"

Context sentences for "tarjota" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä on pikkuraha verrattuna 30-35 miljardiin euroon, jota EU:n pitäisi tarjota.
This is peanuts compared to the EUR 30-35 billion Europe ought to be providing.
FinnishToivon, että voimme tarjota heille tulevaisuudessa jotain pysyvää ja myönteistä.
I hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.
FinnishTarkoituksenamme oli lisätä sen avulla kilpailua ja tarjota kuluttajille enemmän.
Our intention was that it should increase competition and give consumers more.
FinnishLissabonin sopimuksessa itsessään ei tarjota mitään takeita, vain mahdollisuus.
The Treaty of Lisbon in itself offers absolutely no guarantee, just an opportunity.
FinnishOn hyvin tärkeää tarjota tietoja ja varmistaa, että ihmiset saavat nämä tiedot.
Supplying information, ensuring that information reaches people, is very important.
FinnishEnsiksikään mahdollisuus tarjota kirjastopalveluja ei ole vain taloudellinen kysymys.
First, the possibility of providing libraries is not just a matter of economics.
FinnishJäsenvaltiot voivat tarjota kansallista tukea järjestelmiensä asettamissa rajoissa.
Within that framework, national support may be provided by the Member States.
FinnishEU voi tarjota voimakkaan panoksensa planeettamme rauhan ja vaurauden edistämiseksi.
The EU can make a powerful contribution to the peace and prosperity of our planet.
FinnishHallitusten pitäisi tarjota ihmisille mahdollisuuksia ja edistää aloitteellisuutta.
Government ought to be about enabling people and their initiative to thrive.
FinnishMinulla ei ole tarjota yhtä ainoaa totuutta, ja mielestäni meidän kuuluu olla nöyriä.
I have no monopoly on truth and I believe that it behoves us to show humility.
FinnishToivon, että kun pääsemme täältä, meillä on tarjota käyttäjille järkeviä säännöksiä.
I hope that light represents a good system which will benefit telephone subscribers.
FinnishOn ihan hyvä tarjota verkkoja, mutta ne vaikuttavat kilpailupolitiikkaan.
It is all very well providing the networks, but they affect competition policy.
FinnishUhrien on saatava kaikki tuki, joka heille voidaan tarjota tilanteen kehittyessä.
The victims must be given all the support that can be offered to them as events unfold.
FinnishOn selvää, että tämä saattaa tarjota Yhdysvalloille pätevän syyn tai verukkeen.
It is clear that, for the United States, this may represent a valid reason or an excuse.
FinnishAnnetaan niiden tarjota vapaasti ratkaisuja, kunhan ratkaisut ovat tehokkaita.
They should be free to decide what to do - as long as they are efficient.
FinnishSaudi-Arabian suunnitelma voi tarjota tässä mielessä tärkeän käännekohdan.
The Saudi peace plan represents a considerable opportunity from this point of view.
FinnishNaisille ei saa tarjota huonompaa sopimusta kuin miehille ilman hyvää ja järkevää syytä.
Women should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
FinnishMietin mahtavatko isäntämme tarjota meille sinievätonnikalaa tai valasta.
I wonder whether bluefin tuna or whale will be on the menu served up by our hosts.
FinnishTarkistuksilla ei tarjota mitään etua, ne vain vaikeuttavat sopimukseen pääsemistä.
There is no benefit in the amendments, which only weaken the conclusions.
FinnishMeidän on myös pohdittava, millaisia resursseja voimme Euroopan unionille tarjota.
We also need to consider what resources we can make available to Europe.