"tarkentaa" English translation

FI

"tarkentaa" in English

FI tarkentaa
volume_up
[tarkennan|tarkentanut] {verb}

Minä haluaisin sen sijaan tarkentaa urakkasopimusta.
However, I would like to add a detail regarding the specification.
(FI) Arvoisa puhemies, annoin ääneni Járókan mietinnölle, mutta haluan tarkentaa vielä kantaani.
(FI) Mr President, I gave my vote to Mrs Járóka's report, but I want to explain my position in a little more detail.
Haluaisin siitä huolimatta tarkentaa kolmea kysymystä.
I would however like to provide some additional details on three issues.
Haluaisin kuitenkin tarkentaa yhteisön passitusjärjestelmän puutteita koskevia huomautuksiani.
However, I want to focus my comments on the flaws in our Community Transit System.
Kilpailulaki tarkentaa osaltaan edellä mainittuja määräyksiä.
The Competition Act focuses on the rules mentioned above.
Haluan tässä vaiheessa tarkentaa hieman keskustelun polttopistettä ja esittää haasteen parlamentin johdolle.
I should like at this point to restrict the focus somewhat and also issue a challenge to Parliament’s leadership.
Voitteko tarkentaa, mitä toimenpiteitä komissio toteutti ja miksi ne epäonnistuivat?
Can you specify what measures the Commission took and can you tell me why these measures failed?
Haluaisin tarkentaa, että tämä johtui pääasiassa asiakirjan jyrkästä sanamuodosta.
I would like to specify that it was chiefly the radical nature of the wording which was behind this.
On ollut hyvä tarkentaa, etteivät nämä ole tässä direktiivissä tarkoitettuja henkivakuutuksia.
It has been very beneficial to specify that these are not life insurances referred to in this directive.
Voisitteko hieman tarkentaa asiaa ettekä vaan jättää sitä roikkumaan ilmaan?
Could you please expand on that and not leave it in suspended animation?
Arvoisa komission jäsen, voisitteko hieman tarkentaa vastaustanne ja sanoa, onko komissio tehnyt jotain konkreettisia ehdotuksia tässä asiassa?
Commissioner, could you expand a little on your answer and tell me whether the Commission has made any specific proposal in this respect?

Context sentences for "tarkentaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishToiseksi haluaisin tarkentaa, mitkä tavoitteet haluamme saavuttaa ehdotuksilla.
Secondly, I would like to point out our intended objectives with these reports.
FinnishArvoisa puhemies, haluan aluksi tarkentaa tarkistuksista tekemiäni huomioita.
Mr President, firstly I should like to finalise my remarks concerning the amendments.
FinnishEhkäpä komission jäsen haluaisi tarkentaa, millaisia tilanteita hän tarkoittaa.
Perhaps the Commissioner might outline what those circumstances might be.
FinnishOlen varma, että useimmat teistä tietävät tämän, mutta halusin vain tarkentaa asiaa.
I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.
FinnishHalusin vain tarkentaa tätä asiaa, jäsen Liese, sillä te kysyitte sitä.
I simply wanted to clarify this point, Mr Liese, since you asked the question.
FinnishHaluaisin kuitenkin tarkentaa tätä asiaa: harjoitamme tätä politiikkaa päättäväisesti.
I wish to be clear about this, however: we will pursue this policy with determination.
FinnishKeskitetyn myöntämismenetelmän soveltamistapoja voisi kenties myös tarkentaa.
Also, the procedures for the one-stop shop should perhaps be clarified.
FinnishHänen sanansa kuvaavat minunkin näkemyksiäni, mutta haluan tarkentaa niitä.
I agree fully with what he has said, but with one important difference.
FinnishKomission jäsen Mandelson tarkentaa sitten kuvaa talous- ja kauppasuhteista.
Commissioner Mandelson will then complete the picture on the economic and trade relations.
FinnishLuultavasti on tarpeen vielä tarkentaa niitä kestityksen käsitteen osalta.
It probably needs to be more explicit about the notion of hospitality.
FinnishOn siis parasta tarkentaa asiaa, kuten Euroopan parlamentti vaatii.
It should be made more specific, as the European Parliament demands.
FinnishNeljäs kohta, jota halusin puheessani tarkentaa, koskee asetuksen soveltamista virastoihin.
The fourth point I wanted to make today concerns how the regulation can be applied to agencies.
FinnishHaluaisin tarkentaa näitä periaatteita kommentoimalla muutamia yksittäisiä kysymyksiä.
I should like to qualify these principles by making a few comments on some of the individual issues.
FinnishHakua voi tarkentaa esimerkiksi operaattoreilla AND, OR ja NOT.
One way to refine a search is to use the operators AND, OR, and NOT.
FinnishHaluan tarkentaa, ettei ympäristövaliokunta ole samaa mieltä.
The Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy does not share this view.
FinnishToisissa halutaan tiukentaa, toisissa taas tarkentaa ja monissa on kansallisia vaikutteita.
Some want tighter legislation, some want more clarification, others want to serve national interests.
FinnishUskon sitä paitsi, että se ei koske vain joitain tiettyjä jäseniä, ja halusin tarkentaa asian.
Indeed I feel this is not a matter for any specific delegation, and I felt I must make that clear.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin rauhoitella von Wogauta ja tarkentaa, ettei termiä " uusi" ole tekstissä.
Mr President, I should like to reassure Mr von Wogau that the word 'new' is not in the text.
FinnishHaluaisin siitä huolimatta tarkentaa kolmea kysymystä.
I would however like to provide some additional details on three issues.
FinnishHaluan tarkentaa, mitä tarkoitan puhuessani vahvemmasta EU:sta.
When I say a stronger Europe, let us be clear what that means.