FI tehdä
volume_up
[teen|tehnyt] {verb}

1. general

Se ei nimittäin voi tehdä tätä, se ei voi tehdä tuota eikä se voi tehdä muutakaan!
Because it cannot do this, it cannot do that and it cannot do the other!
Se oli samalla muistutus siitä, mitä unionin pitää tehdä ja miten sen pitää tehdä se.
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
Meidän täytyy tehdä kaikki tämä ja meidän täytyy tehdä se mahdollisimman pian.
We need to do all of these and we need to do them as speedily as possible.
tehdä (also: saada, rakentaa, luoda, olla)
Haluaisin tehdä lisäasiakirjan oikeudelliseen luonteeseen liittyvän huomautuksen.
Allow me to make a comment on the legal nature of the supplementary document.
Haluaisin tässä aloituspuheenvuorossa tehdä lopuksi muutamia huomautuksia.
Allow me also to make a couple of final remarks in that introductory statement.
Haluan tehdä seuraavat huomautukset käytöstäpoiston suositellusta aikataulusta.
Let me just make the following points about the preferred timescale for scrapping.
Samalla kansainvälisten järjestöjen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä.
At the same time, these international organisations should work together more.
Afrikan maiden täytyy tehdä yhteistyötä vakiinnuttaakseen tulevaisuutensa.
African countries must work together to consolidate their future.
Opiskelijat ja opettajat voivat tehdä tehtäviä ja ryhmätöitä reaaliaikaisesti.
Students and educators can work in real time on assignments and group projects.
Jos asialle ei tehdä mitään, seurauksena ovat tässä mietinnössä korostetut erityisongelmat.
Failure to act will result in the particular problems highlighted in this report.
Yhdysvallat toivottavasti toimii yksin, ellei Eurooppa osaa tehdä päätöstä.
If Europe cannot decide, the United States will hopefully act alone.
Jos neuvosto hyväksyy päätöksen yksimielisesti, en voi tehdä tämän enempää.
If the Council takes a unanimous decision, I can only act as I have.
-(EN) Arvoisa puhemies, haluan tehdä muutaman tärkeän ja välttämättömän huomautuksen.
author. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
Arvostan suuresti direktiiviluonnoksen laatijoiden, toisin sanoen komission, pyrkimyksiä laatia ja tehdä entistä kattavampia tulvakarttoja ja suuntaa-antavia tulvavahinkokarttoja.
I greatly appreciate the efforts of the authors of the draft directive, that is, the Commission, to draw up and make more complete flood maps and indicative maps of flood-induced losses.
Olisi virhe tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä.
We should not commit the mistake of jumping to premature conclusions.
Tämän vuoksi on vaikea ymmärtää, kuinka joku voi tehdä murhan kostotoimena.
It is, therefore, difficult to understand how someone can commit murder as a form of retaliation.
Kuinka pätevänä syynä voidaan pitää epäilyä halusta tehdä terroriteko?
How can the suspicion of the will to commit a terrorist act be deemed valid?
tehdä
Se ei nimittäin voi tehdä tätä, se ei voi tehdä tuota eikä se voi tehdä muutakaan!
Because it cannot do this, it cannot do that and it cannot do the other!
Euroopan unionin tehtävä ei ole tehdä kaikkea tätä itse, mutta sen täytyy tehdä se.
It is not up to the European Union to do all of that itself, but it must do it.
Se oli samalla muistutus siitä, mitä unionin pitää tehdä ja miten sen pitää tehdä se.
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
Se voidaan tehdä kuitenkin vain valtion ja kirkon erottamisen yhteydessä.
However this is only possible within a lay context.
Euroopan parlamentti yrittää tehdä oman osuutensa: se korostaa tiettyjä tärkeitä kohtia.
The European Parliament is trying to do its part and to lay emphasis on certain problems.
Mitä voidaan tehdä perustuslain mahdolliseen voimaantuloon valmistautumiseksi?
What can be done in order to lay the groundwork for the Constitution’s eventual entry into force?
Jos haluat tehdä lisää kaiutintestejä, valitse Seuraava ja noudata ohjatun toiminnon ohjeita.
To perform more speaker tests, click Next, and then follow the steps in the wizard.
Olen aina pitänyt siitä, että Windows tarjoaa useita tapoja tehdä yleisimpiä tehtäviä.
I've always liked that Windows gives me multiple ways to perform popular tasks.
Näin voit tehdä hallitun siirron pidemmän ajan kuluessa.
This enables you to perform a controlled migration over time.
Olemme tuominneet myös muut Turkissa tehdyt terroriteot ja aiomme tehdä niin jatkossakin.
We have also condemned other acts of terror perpetrated in Turkey and will continue to do so.
eenit haluavat sydämensä pohjasta tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta kuitenkin syytämme heitä terrorihyökkäyksistä.
Yet we accuse the Chechens, who are aiming at the very heart of collaboration with Moscow, of perpetrating terrorist attacks.
Samalla en kuitenkaan halua, että sanomisiani OLAFista tulkitaan väärin, sillä OLAFista ei pidä tehdä sellaisten petosten syntipukkia, joihin aivan muut tahot ovat syyllistyneet.
At the same time I do not want what I have said about OLAF to be misinterpreted, for it cannot become a scapegoat for fraud perpetrated by others.
Euroopan parlamentti ei saa mielestämme tehdä ehdotuksia tässä asiassa.
We do not believe that the European Parliament should produce proposals on this issue.
Olisiko mahdollista tehdä menu, joka olisi herkullinen ilman hanhenmaksaa?
Can we produce a menu that's delicious without foie gras?
Olemme yrittäneet tehdä arviointia, joka vastaa nykyistä tilannetta mahdollisimman pitkälle.
We have tried to produce an appraisal that corresponds to the current situation as far as possible.
Aion tehdä sen eteen kaikkeni, ja meillä on vielä koko huomispäivä aikaa.
I will pull out all the stops for this, and we have all day tomorrow as well.
Lisäksi komissio on luvannut tehdä parempaa työtä ottamalla vähemmän tehtäviä hoitaakseen.
Furthermore, the Commission has promised to pull up its socks by carrying out fewer tasks.
Euroopalla on jo toki ennestään huono maine tässä asiassa, ja sen torjumiseksi pitää tehdä kaikki mahdollinen.
Europe has a bad reputation as it is in this area, and we need to pull out all the stops to fight this phenomenon.
Yhtenä tavoitteena on tehdä lainsäädäntömenettelyistä tarkoituksenmukaisempia.
One objective is to render the legislative procedures more appropriate.
Tietokoneen rekisterin virheellinen muutos saattaa tehdä tietokoneesta käyttökelvottoman.
An incorrect change to your computer's registry could render your computer inoperable.
Ne voivat tehdä enemmän palveluksia, ja niin olemme siinä, mistä lähdimme liikkeelle.
They will be able to render more services and then we will be back where we started.
Tämä merkitsee sitä, että amerikkalaisilla on myös suurin riski tehdä suuria virheitä.
This means that the Americans also run the greatest risks of making huge blunders.
Euroopan unioni ei saisi tehdä päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.
The EU should not be making decisions that run counter to this aim.
Jos yrittäjät kohtaavat riskejä, heidän on otettava vakuutus, minkä he voivat hyvin tehdä.
Where entrepreneurs run risks, they should take out insurance, and that they can do.
Mutta on varmaa, että liikenteen määrän kasvua koskevia tarkastuksia ei tehdä ollenkaan!
But the total absence of checks on such an increase in traffic is certain!
Ellei mitään tehdä, tuodun energian osuus voi olla vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia kokonaistarpeesta.
If nothing is done, energy imports by 2030 could amount to 70% of total needs.
Jos ei tehdä näin, vaarana on täydellinen epäonnistuminen.
If this is not done, we risk total failure.

2. "ero,päätelmä ym."

Kokonaisuuden huomioon ottaen haluan tehdä seuraavat johtopäätökset.
Bearing in mind the overall picture, I would like to draw the following conclusions.
On liian aikaista tehdä mitään päätelmiä muutoksista, joita saatetaan tarvita.
It is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed.
Haluan tehdä kenties uskaliaan mutta yksinkertaisen vertailun sähköenergiaan.
I would like to draw a perhaps bold, but simple comparison with electrical energy.

3. "suunnitelma, sopimus ym"

(EN) Arvoisa puhemies, budjettivaliokunnan mielestä aiheesta oli syytä tehdä mietintö.
Madam President, the Committee on Budgets decided that it would be wise to draw up a report on this subject.
Emme voi tehdä pitkiä luetteloita, vaan meidän on osoitettava, että osaamme panna asioita tärkeysjärjestykseen.
We cannot draw up long lists, but we must show that we know how to prioritise.
Direktiiviehdotuksella turvataan vapaus tehdä sopimuksia sopimuspuolten neuvotteluasemien epätasaväkisyydestä huolimatta.
The proposed directive safeguards the principle of the freedom to draw up contracts, despite unequal negotiating capacities.

Context sentences for "tehdä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
The fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
FinnishTämä haaste liittyy siihen, että sotapäälliköistä on hankala tehdä poliitikkoja.
This challenge is linked to the difficulty of turning warlords into politicians.
FinnishKukaan ei tietenkään halua tehdä Euroopan unionista protektionismin linnaketta.
Of course no one wants to turn the European Union into a protectionist fortress.
FinnishMitä Euroopan tasolla voidaan tehdä paremmin kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa?
What can be done better at European level than in the individual Member States?
FinnishAjattelen myös esimerkiksi tahtoa tehdä lainsäädäntötyötä eläkerahastojen osalta.
Another example is the intention to draft a legislative frame for pension funds.
FinnishHaluaisin vain tehdä yhden lisäkysymyksen arvoisalle neuvoston puheenjohtajalle.
I would simply like to put a supplementary question to the President-in-Office.
FinnishYhdessä voimme tehdä lopun pitkäaikaisen köyhyyden pöyristyttävästä skandaalista.
Together, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
FinnishOn selvää, että siellä missä on selvä kapasiteetin puute, täytyy tehdä valintoja.
Clearly where there is an absolute shortage of capacity choices have to be made.
FinnishKäsitykseni mukaan näin ei aiota tehdä, minkä vuoksi olen jokseenkin pettynyt.
It is my impression that this will not happen, and this disappoints me somewhat.
FinnishEmme saa hyväksyä heidän raportointitapojaan, kuten jäsenvaltiomme voivat tehdä.
We are not allowed to accept their way of reporting, unlike our Member States.
FinnishKaikkien, jotka haluavat tehdä kyseisen sopimuksen, on täytettävä kyseinen ehto.
Anybody who wants to obtain that contract will have to satisfy that condition.
FinnishOlisimme voineet tehdä sen paljon nopeammin, koska kanta on ollut täysin selkeä.
We could have done it much more quickly because the position has been quite clear.
FinnishEikö neuvoston ja puheenjohtajavaltion pitäisi tehdä aloite Leila Zanan asiassa?
Should the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
FinnishTämän vuoksi katson, että on järkevää, että kompromississa ei enää tehdä niin.
I therefore think it sensible that this is no longer the case in the compromise.
FinnishSitä ei kuitenkaan pitäisi tehdä komission laatimilla pakollisilla oppikirjoilla.
But that should not be done by compulsory textbooks drawn up by the Commission.
FinnishDick Martylla on suuria ongelmia tehdä ero tosiasioiden ja spekulaation välillä.
Mr Marty has serious difficulty distinguishing between facts and speculation.
FinnishTe kysytte minulta, pitääkö Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tehdä yhteistyötä.
You ask me whether the European Union and the United States should cooperate.
FinnishSamoin haluan tehdä selväksi, että kannatan ehdottomasti monietnistä Kosovoa.
May I also state clearly that I am absolutely in favour of a multiethnic Kosovo.
FinnishToteamme, että perustuslakisopimus on vakaa, mutta siihen voidaan tehdä muutoksia.
We state that this Constitutional Treaty is stable but capable of being modified.
FinnishMitä seurauksia on sillä, että taloudesta halutaan tehdä maailman kilpailukykyisin?
What are the consequences of an economy that we want to be the most competitive?