"toimeenpanna" English translation

FI

"toimeenpanna" in English

FI toimeenpanna
volume_up
{verb}

1. law

toimeenpanna (also: saattaa voimaan)
Komission tehtävä on toimeenpanna ja valvoa eläintensuojelumääräyksiä.
It is the Commission's job to execute and monitor the regulations on animal welfare.
Se ei voi rajoittua vain muutamaan maahan, jolloin muut vain saavat katsoa sivusta tai toimeenpanna päätöksiä."
It cannot be restricted to a small number of countries, with others only being allowed to observe or execute decisions" .
Se tosiseikka, että 90 budjettikohtaa ei tällä hetkellä toimeenpanna, on häpeällistä sivistyneen yhteiskunnan kehitykselle.
The fact that 90 budget lines are at present not being executed is shameful for the development of civil society.

Context sentences for "toimeenpanna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEnsimmäisellä puolivuotiskaudella voitiin toimeenpanna kokonaisuudessaan enemmän maksuja kuin uusia varoja sidottiin.
In the first half-year, at the final count more payments were effected than new funds committed.
FinnishSamoin yhdessä jäsenvaltiossa annettu tuomio lasten huoltajuudesta voidaan toimeenpanna toisessa jäsenvaltiossa.
Similarly a child parental authority judgment given in one Member State can be enforced in another Member State.
FinnishSe tosiseikka, että 90 budjettikohtaa ei tällä hetkellä toimeenpanna, on häpeällistä sivistyneen yhteiskunnan kehitykselle.
The fact that 90 budget lines are at present not being executed is shameful for the development of civil society.
FinnishEU: n tulevaisuutta ajatellen on tärkeää toimeenpanna joitakin tämän asian käsittelyssä tarpeelliseksi osoittautuneita institutionaalisia uudistuksia.
For the future of the European Union it is important to draw the institutional consequences.
FinnishArvoisa komission jäsen, maatalousalalla ei voida toimeenpanna muutosta ikään kuin kyseessä olisi teollisuusalan muutos.
Commissioner, a conversion in the agricultural sector cannot be treated as if it were a conversion in the industrial sector.
FinnishMe emme saa enää valmistaa niitä ja meidän pitäisi toimeenpanna tämä myös Euroopan unionissa ja toimia siten hyvänä esimerkkinä.
We must not produce any more of them, and we in the European Union should put that into practice and present a good example.
FinnishKun tilien tarkastaminen on alkanut, ei voida enää toimeenpanna mitään analyysiä hallinnosta tai valvontatoimenpidettä.
Once the process of the settlement of accounts is over, it is no longer possible to make any analysis of administration or control activities.
FinnishKuten tiedätte, komissiolla ei kuitenkaan ole tässä asiassa toimivaltaa toimeenpanna suurta osaa niistä toimista, joita pyydätte päätöslauselmassanne.
However, as you know, the Commission has no authority in this matter to implement many of the measures you ask for in your resolution.
FinnishEmme ole toistaiseksi onnistuneet siinä, koska tapahtumapaikalla ei ole tarpeeksi Afrikan unionin joukkoja, jotka voisivat toimeenpanna aselevon.
Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire.
FinnishTutkintavaliokunta on selvästi todistanut asianomaisten viranomaisten kyvyttömyyden toimeenpanna tehokkaita toimenpiteitä tartunnan leviämisen estämiseksi.
The Committee of Inquiry has clearly demonstrated the inability of the authorities in question to take effective measures to combat the disease.
FinnishPuheenjohtajisto ja komissio eivät voi toimeenpanna mitään, mikäli Singaporessa ilmenee, että Euroopan unioni on pirstaleinen tämän säännöstön suhteen.
A presidency and a Commission cannot achieve anything when it becomes clear in Singapore that the European Union is divided on the question of rules in this area.
FinnishSiksi uskon, ettei kenelläkään täällä ole enää halua - ainakin sitä sopii toivoa - toimeenpanna aloitteita, jotka estäisivät tämän aikeemme edistymisen.
Therefore, I do not think anyone here - at least I hope not - still wants to carry out initiatives that would stand in the way of what we are trying to accomplish.
FinnishNäin tehdään tietä yhteisön säännöstölle, jolla annetaan EU:lle oikeus ja valta toimeenpanna rikosoikeudellisia seuraamuksia aina kun se katsotaan tarpeelliseksi.
This paves the way to acquis communautaire, giving the EU the right and power to institute and impose criminal penalties wherever it deems this necessary.
FinnishBulgariassa on päästy yhteisymmärrykseen hallituspuolueiden kesken ja opposition sisällä, jotta Euroopan unioniin liittyminen voitaisiin toimeenpanna onnistuneesti.
In Bulgaria an agreement has been reached both among governing parties and opposition parties to support a successful implementation of the EU accession.
FinnishEU: n säännösten määrä tekee säännösjärjestelmän tarkastelun vaikeaksi ja se on osasyynä siihen, että jäsenmailla on vaikeuksia toteuttaa ja toimeenpanna säännöksiä.
The amount of EU rules makes the regulatory system difficult to comprehend and is a cause of problems with implementing and applying the rules in the Member States.
FinnishADN-sopimus voi olla valmis vuonna 2000, mikä on hyvin todennäköisesti paljon ennen kuin jäsenvaltiot ollenkaan alkavat toimeenpanna siirtymävaiheratkaisua, niin kuin on ehdotettu.
The ADN Agreement could be ready in 2000 which in all likelihood would be well before any implementation by Member States of a transitional solution as suggested.
FinnishLopuksi vaikka ymmärrän sen, mitä hän sanoo eläinten hyvinvoinnin korkeista standardeista, joita jo säädetään EU: n lainsäädännöllä, niitä ei aina toimeenpanna, kuten hän tietää.
Finally, whilst I understand what he says about high standards of animal welfare already being regulated by EU legislation, this is not always enforced, as he is aware.
FinnishTästä vuodesta 1. huhtikuuta alkaen on täytynyt toimeenpanna asetus, joiden mukaan eläinten ruhoja käsittelevien laitosten on toimittava tiettyjen laatukriteerien mukaan.
Since 1 April of this year, a regulation now has to be implemented, in accordance with which the animal carcase units would have to work in accordance with specific quality criteria.
FinnishTämä on ensimmäinen tärkeä askel kohti tavoitteitamme, nimittäin sitä, että yhdessä jäsenvaltiossa annetut tuomiot voidaan tunnustaa ja niitä voidaan suoraan toimeenpanna koko unionissa.
This is the first important step towards our goals, namely for judgments in one Member State to be able to be recognised and enforced directly throughout the entire Union.
FinnishKun me olemme nyt sitä mieltä, että me emme halua toimeenpanna tätä epäluottamuslauseäänestystä, herra Santer, on kyse siitä, että me tiedämme teidän olevan julistamisen mestari.
If we are saying that we do not wish to hold this vote of censure now, it also has to do with the fact that we know you are an expert when it comes to making announcements, Mr Santer!