"toimeenpano" English translation

FI

"toimeenpano" in English

FI toimeenpano
volume_up
{noun}

toimeenpano (also: käyttöönotto)
Romahtivatko vastuu-, toimeenpano- ja valvontajärjestelmät?
Did the responsibility, implementation and supervision systems collapse?
Äänestysten jälkeen alkaa sitten totinen työ: asetuksen toimeenpano.
After the voting has taken place, the serious work will then begin: the Regulation's implementation.
Nyt seuraa vaikein vaihe, nimenomainen toimeenpano, ja siinä luotamme teihin.
The most difficult phase, that is to say implementation, is now to come, and there we are counting on you.
toimeenpano (also: täytäntöönpano)
Onhan lainsäädännön toimeenpano kuitenkin aina kustannuskysymys.
After all, law enforcement is always a matter of cost.
Epäilen kuitenkin, että YKP: n toimeenpano säilyy tehottomana jatkuvista yrityksistä huolimatta.
I suspect, however, that the enforcement of the CFP, despite repeated efforts, remains ineffective.
On kaksi avainaluetta: ensimmäinen on lainsäädännön yhtäläinen toimeenpano koko jakelukanavan osalta markkinoille saakka.
There are two key areas: the first is equal enforcement right through the supply chain to the market.
toimeenpano (also: toteutus, teloitus, toteutustapa)
Toiseksi on taattava rikollisten varojen takavarikointia koskevien päätösten tehokas toimeenpano.
Secondly, we need to ensure the effective execution of rulings concerning confiscation of the assets of criminals.
Näiden ohjelmien toimeenpano sekä niihin liittyvä työpaikkojen luominen ja innovaatio on pysäytetty.
The execution of those programmes has been paralysed and this has stopped jobs being created and innovations being fulfilled.
   Haluaisin aloittaa jäsen Papadimouliksen kysymyksellä nro 1, jonka aiheena on Kenan Akinin pidätysmääräyksen toimeenpano.
   I should like to begin with Question No 1 by Mr Papadimoulis, which deals with the execution of the arrest warrant for Kenan Akin.
Tämän uuden menettelyn toimeenpano Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti oli uusi kokemus meille kaikille ja, kuten nöyrästi myönnän, ennen kaikkea minulle.
Conducting this new procedure in the context of the Lisbon provisions was a new experience for all of us and, as I humbly admit, for me above all.

Context sentences for "toimeenpano" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän on nyt kaikkien yhdessä varmistettava asetuksen tehokas toimeenpano.
We must now all of us ensure that the Regulation is implemented effectively.
FinnishSen jälkeen sille on annettu vaiheittain toimeenpano- ja valvontavaltuuksia.
Since then, bit by bit, it has been given executive and policing powers.
FinnishNäin ollen myös tällaisen kaupan fyysinen toimeenpano tulee entistä tärkeämmäksi.
That is why the physical handling of these transactions will also become increasingly important.
FinnishSen avulla lainsäädäntövalta siirretään toimeenpano- ja oikeuselimille.
It moves the legislative function into executive and judging powers.
FinnishViime vuonna toimeenpano oli huonoa esimerkiksi rakennerahastoissa.
Last year, for example, the budget for the Structural Funds was very poorly implemented.
FinnishNäiden määräysten toimeenpano on suurelta osin jäsenvaltioiden vastuulla.
Responsibility for implementing these requirements will very largely rest with the Member States.
FinnishEurooppa-neuvosto on tällä hetkellä outo yhdistelmä toimeenpano- ja edustusviranomaista.
The European Council currently comprises an odd combination of executive and representative authority.
FinnishToiseksi taloudellisten intressien häiriötön toimeenpano on turvattu.
Secondly, economic interests are guaranteed a free rein.
FinnishKäytännön toimeenpano ja valvonta on pääosin jäsenmaan vastuulla.
Putting these into practice and monitoring the result are mainly the responsibility of the Member State.
FinnishTalousarvion tehokas toimeenpano edellyttää selkeitä säädöksiä ja selkeää vastuunjakoa.
If the budget is to be implemented effectively there need to be clear legal instruments and a clear division of labour.
FinnishPitäisikö toimeenpano- ja lainsäädäntävalta pitää erillään?
Should executive and legislative powers be separate?
FinnishTärkeintä ja kenties vaikeinta hakijamaille on näiden sopimusten toimeenpano.
The most important, and perhaps the most difficult, issue for the applicant countries is putting these agreements into practice.
FinnishOlen esittelijän kanssa täysin samaa mieltä siitä, että neuvostolla on sekä toimeenpano- että lainsäädäntövaltaa.
I entirely agree with the rapporteur's opinion about the Council's dual executive and legislative role.
FinnishKysymys, jonka olemme tänään osoittaneet komissiolle, osoittaa, kuinka vaikeaa näiden lopettamisohjelmien toimeenpano on.
Just how difficult this is can be seen from the question that we have put to the Commission today.
FinnishKeskustelustamme käy selvästi ilmi myös se, että politiikan toimeenpano edellyttää sekä jatkuvuutta että uudistumista.
What also clearly emerges from the debate is that we need both continuity and reform in policy delivery.
FinnishElmar Brok teki hyvin selväksi, että me todellakin haluamme tehdä eron toimeenpano- ja lainsäädäntötehtävien välille.
Mr Brok made it quite clear that we really want to make a distinction between executive and legislative duties.
FinnishSe, mikä on toisin, on komission talousarvioiden totta vieköön parantunut toimeenpano.
Far from it, to be sure; what has changed is that the Commission is far better – and yes, it really is – at implementing its budgets.
FinnishEräs edellytys on esimerkiksi tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän täydellinen toimeenpano ja noudattaminen.
One condition, for example, could be that the identification and registration system must be fully implemented and observed.
FinnishTällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa.
In such a case, the Commission can adopt the Single Programming Documents so that they can start to be implemented in early 2007.
FinnishEuroopan komission ehdotuksen täydellinen toimeenpano vähentää dioksiinipäästöjä 2400 grammasta vuodessa 10 grammaan vuodessa.
When fully implemented, the European Commission proposal will cut dioxin emissions from 2 400 g to 10 g per year.