FI toimittaa
volume_up
[toimitan|toimittanut] {verb}

1. general

Monissa maissa viljelijät eivät muutamaan päivään ole voineet toimittaa maitoa.
Farmers have been unable to deliver milk for some days in various countries.
On nimittäin paljon helpompaa toimittaa jäädytettyä lihaa syrjäisille alueille.
It is after all much easier to deliver frozen meat to remote areas.
Koska heidän pitää toimittaa jotain yön yli. Se on nättiä.
Because you have to deliver something overnight. It's pretty. It's not bad.
Frontex toimittaa 80 prosenttia vuokralaivoista, lentokoneista, polttoaineesta, kaikesta muusta paitsi materiaalin arvon alenemisesta.
Frontex supplies 80% for charter ships, aircraft, fuel, everything except for material depreciation.
Rahtia vienyt yhtiö ilmoitti, ettei se ollut aikonut toimittaa jätettä Turkkiin vaan Algeriaan ja että aluksen kapteeni oli toiminut ilman yhtiön suostumusta.
The company exporting the cargo stated that it had not intended to send the waste to Turkey, but to Algeria, and that the captain of the ship had acted without its consent.
Toimitetaan käyttöjärjestelmän kanssa
Ships with Operating System
Ilmasto-olosuhteiden vuoksi Australia toimittaa Argentiinalle naudanlihaa.
Because of the climatic situation Australia is able to supply them with beef.
Näin Punainen Risti voi toimittaa alueelle telttoja, juomavettä ja perustarvikkeita.
This will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
Logistisesti on mahdotonta toimittaa heille esimerkiksi elintarvikkeita, vettä ja lämmitystä.
Logistically it is impossible to supply them with food, water and heat, etc.
toimittaa (also: jakaa)
Olemme onnistuneet parantamaan kykyämme toimittaa humanitaarista apua.
We have managed to increase our ability to deliver humanitarian assistance.
Monissa maissa viljelijät eivät muutamaan päivään ole voineet toimittaa maitoa.
Farmers have been unable to deliver milk for some days in various countries.
On nimittäin paljon helpompaa toimittaa jäädytettyä lihaa syrjäisille alueille.
It is after all much easier to deliver frozen meat to remote areas.
Sen sijaan se, että joku tekee ostoksen EU:n ulkopuolella ja myyjä toimittaa tavarat EU:hun, on ristiriidassa nykyisen tavaramerkkioikeuden kanssa.
If someone outside the EU makes a purchase and the dealer dispatches the goods in the EU then this contradicts current trademark law.
Christopher Senyonjo, 70-vuotias anglikaanipiispa, sai ylemmältä taholta kiellon toimittaa jumalanpalveluksia oltuaan yksi harvoista homoseksuaaleja puolustamaan nousseista.
Christopher Senyonjo, a 70-year-old Anglican bishop, was banned from officiating by his superiors for having been one of the few to have taken a stand in favour of homosexuals.
kunnioittaa sähköpostisi yksityisyyttä – emme toimita sähköpostisi sisältöön perustuvia mainoksia.
respects your email privacy—we don't serve ads based on the content of your email.

2. "teksti painokuntoon"

toimittaa

3. "tietoja ym"

Älkäämme kiistelkö kahdesta eri rahoitustahosta, kun tavoitteena on toimittaa katastrofien kohteiksi joutuneille ruokaa ja rahoitusta mahdollisimman nopeasti.
Let us not fight over two different funding blocs when the aim is to feed and fund the people who have been hit by disasters as quickly as we possibly can.

Context sentences for "toimittaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVoin vain vakuuttaa, että haluamme toimittaa apua sovittujen määrien mukaisesti.
I can only confirm our resolve to release the funds that have been allocated.
FinnishToistan, jos asiasta esitetään yksikin vastalause, en voi toimittaa äänestystä.
If there is an objection, I repeat, we will not be able to put it to the vote.
FinnishKuka esimerkiksi toimittaa kaasua keskikokoisen kaupungin energiaverkkoon Saksassa?
Who, for example, supplies gas to a medium-sized town’s power network in Germany?
FinnishEmme kuitenkaan voi toimittaa äänestyksiä uudelleen, sitä emme tee täällä koskaan.
The fact remains that we will not restart the vote, because we never do that here.
FinnishSuunnitelma oli tarkoitus toimittaa neuvostolle ja parlamentille viime syksynä.
The plan was due to be submitted to the Council and Parliament last autumn.
FinnishSanoin, että on olemassa eräs loistava julkaisu, jonka voisin toimittaa hänelle.
I said that there was a marvellous publication and I would get it for her.
FinnishKomissio ei aio vetää pois ehdotustaan tai toimittaa tarkistettua ehdotusta.
We have no intention of withdrawing the proposal and submitting a revised version.
FinnishVoin vain sanoa, että olen tyytyväinen voidessani toimittaa perusteellisia tietoja.
I can only say that I welcome the opportunity to provide comprehensive information.
FinnishKaasua ei voida toimittaa ilman kummankin osapuolen välistä teknistä koordinointia.
Without technical coordination between the two sides, gas cannot be supplied.
FinnishJäsen Cappato toimittaa varmaan mielellään teille kopion saamastaan vastauksesta.
I am sure Mr Cappato will be good enough to send you a copy of his answer.
FinnishToiseksi, kuluttajille pitää toimittaa ennakolta sekä kolikoita että seteleitä.
Secondly, consumers must be frontloaded, in terms of both notes and coins.
FinnishEhdotetut muutokset olisi jo syytä toimittaa parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi.
It is high time that the proposed amendment was sent to Parliament and the Council.
FinnishOlisi ollut hankalaa toimittaa parlamentille tietoja kesken neuvottelujen.
It would have been difficult to inform Parliament in the middle of the talks.
FinnishViisi jäsenvaltiota on jo ilmoittanut halukkuutensa toimittaa kansallisia ilmoituksia.
Five countries have already declared their readiness to issue national declarations.
FinnishMyös tuolloin komission piti toimittaa neuvostolle kertomus, mutta ei parlamentille.
At that time there was also to be a report to the Council but no report to Parliament.
FinnishMyös meillä on oma vastuumme tästä selkkauksesta, sillä kuka toimittaa UNITAlle aseita?
We are also responsible here, because who is it who supplies UNITA with arms?
FinnishOn demokratialle häpeäksi, että äänestys halutaan toimittaa tällä tavalla.
It is a disgrace to democracy that the vote should be conducted in this way.
FinnishKomissio aikoo nyt toimittaa ehdotuksen ministerineuvoston päätettäväksi.
The Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.
FinnishHaluan toimittaa teidän kauttanne hänelle toivotukseni pikaisesta paranemisesta.
I should like to extend to him, via yourself, my warmest wishes for a very speedy recovery.
FinnishMeidän olisi myös vastustettava sitä, että Kiina saattaa todella toimittaa aseita.
What we should also be doing is challenging the fact that China may in fact provide arms.