FI

tuhota [tuhoan|tuhonnut] {verb}

volume_up
Emme saa hävittää tonnikalaa emmekä myöskään tuhota siitä riippuvaista toimialaa.
I believe that these are two extremes: neither should we annihilate tuna stocks nor should we destroy the sector that relies completely on it.
On järkyttävää, että tehokkuuden nimissä sovelletaan menetelmiä, joiden tarkoituksena on voittaa kriisit ja köyhyys, mutta jotka käytännössä uhkaavat tuhota köyhät.
It is scandalous that, in the name of efficiency, methods are applied which are intended to overcome crisis and end poverty, but which in practice threaten to annihilate the poor.
Lopuksi, arvoisa puhemies, mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, tahtoisin alleviivata, että kuten tunnettua, eteläistä maataloutta on yritetty jo kauan aikaa perinpohjaisesti tuhota.
Finally Mr President, so far as the CAP is concerned, I would like to stress that as we all know, for a very long time efforts have been made to annihilate the agricultural economy of the South.
Pitäisikö meidän kaiken varalta tuhota EU:ssa kaikki tällaiset rakenteet?
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
Helppo tie on sanoa aina "ei" , hajottaa ja tuhota.
The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy.
Näissä maissa alettiin samanaikaisesti tuhota puna-armeijan muistomerkkejä.
At the same time, they started demolishing monuments to the Red Army.
Kaikki salaiset suunnitelmat saattavat vääristää tai jopa tuhota nämä suhteet.
Any hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
Agenda 2000: ta on vahvistettava, eikä yhteistä maatalouspolitiikkaa saa tuhota.
Agenda 2000 must strengthen and not destroy the common agricultural policy.
On törkeää, että tupakkayritykset yrittävät tuhota tämän lainsäädännön.
It is preposterous that tobacco companies are trying to destroy this legislation.
Samanaikaisesti liekit tuhosivat Aveiron, Bragançan, Guardan, Leirian, Santarémin ja Viseun hallintopiirejä.
At the same time, flames continued to devastate the districts of Aveiro, Bragança, Guarda, Leiria, Santarém and Viseu.
Omassa kaupungissani Dublinissa on nähty, miten huumeet voivat tuhota kokonaisia yhteisöjä.
In my own city, Dublin, we have seen whole communities devastated by the scourge of drugs.
Gdańskin telakan sulkeminen tai alasajo saattaisi tuhota kokonaisen aluetalouden ja turmella satojen tuhansien ihmisten elämän.
The closure or the running-down of the Gdańsk shipyard could devastate the whole regional economy, destroying the lives of hundreds of thousands of people.
Kaikissa sodissa ei pyritä tuhoamaan häviävää osapuolta, ja kansakunta voidaan tuhota ilman sotaa.
Not every war aims to exterminate the losing side, and a nation can be destroyed without war.
Me vastustamme tätä sopimusta, koska emme halua tuhota työntekijöitä, eläkeläisiä ja työttömiä.
We are against this pact, because we do not want to exterminate workers, pensioners and the unemployed.
Parhaillaan suurpääoma, joka yrittää saada voimaan uuden maailmanjärjestyksen, tuhoaa meidät, mutta huomenna he saattavat tuhota myös sinut.
At present, Big Finance, which is attempting to introduce a new world order, is exterminating us, but tomorrow they could also exterminate you.
On helpompi tuhota valtio kuin jälleenrakentaa se.
It is easier to ruin a country than to rebuild it.
Olette yrittäneet rajoittaa sitä ja estää ja tuhota sen.
You have tried to restrict, impede and ruin it.
Bureaucracy must not ruin us.
Sen päämääränä on tuhota kokonainen kansakunta ja toteuttaa ääriryhmien sovinistisia laajentumissuunnitelmia?
Its objective is to wipe out an entire nation and implement the chauvinist expansionist plans of its most extreme elements...
Ensinnäkin vastustamme valvomattomia raivaustoimia, joilla voidaan tuhota arvokkaita laatuviinejä tuottavia arvokkaita tuotantoalueita.
firstly, no to uncontrolled grubbing up which can wipe out valuable production areas producing valuable quality wines;
Älkää antako Balkanin mafian tuhota Euroopan unionin jaloa hanketta.
Do not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project.
Tätä voisi pitää turhana yrityksenä tuhota tämä mietintö, jonka uudelleenkäsittelystä ei olisi mitään hyötyä.
This should be regarded as being a frivolous attempt to wreck this report and it would serve no purpose to refer it back.
Kun kansanjoukko, selvästi provokaattorin kiihottamana, oli kuitenkin tullut ja alkanut tuhota parlamenttirakennusta, poliisi puuttui asiaan.
However, once the mob, clearly urged on by a provocateur, had arrived and started to wreck the parliament building, the police intervened.
tuhota (also: kalvaa)
Emme voi tuhota tätä tervettä makrillikantaa.
We cannot decimate this healthy mackerel stock.
Aids tuhoaa kokonaisia yhteiskuntia, uhkaa tulevia sukupolvia ja on talouden elpymisen esteenä.
Aids decimates societies, threatens future generations and compromises economic growth.
Nainen, jonka oli tarkoitus osallistua hyökkäyksiin mutta joka selvisi hengissä, on selittänyt, että hänen perheensä tuhottiin Yhdysvaltojen hyökkäyksissä niin sanottuun sunnikolmioon.
A woman who was supposed to take part in the attacks but survived has explained that her family was decimated during the American offensives in the Sunni triangle.
Tällä vauhdilla tarvitaan myös vähemmän aikaa kuin ajateltiin, ennen kuin unioni tuhoaa itse itsensä.
At this rate, it will also take less time than we thought for the Union to self-destruct.
Heillä ei ole valtuuksia tai inhimillisiä resursseja valvoa laajamittaista lääkinnällistä unikonviljelyä taikka edes tuhota viljelmiä.
They do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project - or, for that matter, to eradicate the crop.
Väittelen ihmisten kanssa, jotka kirjaimellisesti haluavat tuhota kaiken mihin uskon, joissakin tapauksissa he eivät halua minun tai kaltaisteni ihmisten edes olevan olemassa.
I debate people who literally want to obliterate everything I believe in, in some cases, who don't want me and people like me to even exist.

Context sentences for "tuhota" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKaikki salaiset suunnitelmat saattavat vääristää tai jopa tuhota nämä suhteet.
Any hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
FinnishPerusteeton takavarikointi voi joissakin tapauksissa tuhota velallisen elinkeinon.
In some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
FinnishAgenda 2000: ta on vahvistettava, eikä yhteistä maatalouspolitiikkaa saa tuhota.
Agenda 2000 must strengthen and not destroy the common agricultural policy.
FinnishEuroopan asialistalle lisättiin näin mahdollisuus tuhota kommunistinen hirmuvalta.
It entered on the agenda of Europe the possibility of liquidating Communist tyranny.
FinnishMeillä ei ole syytä tuhota maita vain siksi, ettemme pidä diktaattoreista.
We have no grounds for destroying countries just because we do not like dictators.
FinnishNykypäivän terrorismin tavoitteena on tuhota se sivilisaatio, jossa elämme.
The aim of modern terrorism is to destroy the civilisation in which we live.
FinnishOn törkeää, että tupakkayritykset yrittävät tuhota tämän lainsäädännön.
It is preposterous that tobacco companies are trying to destroy this legislation.
FinnishHyvät kollegat, yleisesti ottaen on aina parempi rakentaa kuin tuhota.
Ladies and gentlemen, it is always better as a rule to build rather than destroy.
FinnishMe hylkäsimme sen, mutta nyt jotkut poliitikot avaavat oven, joka voi tuhota koko EU:n.
We rejected it, but now some politicians will open the door that can destroy the EU.
FinnishSota ei voi koskaan olla oikea tapa tuhota joukkotuhoaseita tai torjua terrorismia.
War can never be the right way to destroy weapons of mass destruction or combat terrorism.
FinnishKoko valtiota ei tuhota sen vuoksi, että siellä piileksii joku terroristi.
One does not destroy a whole country because a terrorist is hiding there.
FinnishMeidän ei pidä säästää hiilidioksidia ja samanaikaisesti tuhota ympäristöämme.
We must not save CO2 whilst at the same time ruining our environment.
FinnishKorean ydinreaktoria ei luonnollisesti ole mahdollista tuhota sotilastoimin.
Clearly, there can be no possibility of military action to destroy nuclear plant in Korea.
FinnishVoidaan päätellä vain, että Kiinan tavoitteena on tuhota kokonaan Tiibetin kulttuuri.
One can only conclude that the Chinese aim is to cause the extinction of Tibetan culture.
FinnishKuitenkin silloin, kun kyseessä on ihmisen elämä, emme saa tuhota sitä näin sydämettömästi.
However, when human life is involved, we must not squander it so heartlessly.
FinnishMyöskään aikaisempia lupauksia tuhota unikkopellot tai opiaatit ei ole täytetty juuri lainkaan.
Almost nothing has come of earlier promises to destroy poppy fields and opiates.
FinnishNäissä maissa alettiin samanaikaisesti tuhota puna-armeijan muistomerkkejä.
At the same time, they started demolishing monuments to the Red Army.
FinnishArvoisa puhemies, kyseisellä esityksellä on tarkoitus tuhota meidän työmme.
Mr President, the motion before us will sink our work without trace.
FinnishEmme voi tuhota markkinoita, mutta voimme yrittää saada ne hallintaan.
We cannot destroy the markets but we can try to bring them under control.
FinnishSuoraan sanottuna, jos haluatte tuhota eurooppalaisen sivilisaation, jatkakaa vain tähän malliin!
Frankly, if you want to destroy European civilisation, just continue as you are.