"uhata" English translation

FI

"uhata" in English

FI

uhata [uhkaan|uhannut] {verb}

volume_up
Direktiivillä ei myöskään uhata Ruotsin mallia tai Ruotsin työehtosopimuksia.
Nor does it threaten the Swedish model or the Swedish collective agreements.
Ellei näin käy, tilanne voi uhata koko alueen vakautta.
If this is not the case, it could threaten the stability of the entire region.
Tämän lisäksi talouden haasteet eivät saa uhata kaikkia opetuksen akateemisia arvoja.
Furthermore, economic issues must not threaten the academic value of teaching as a whole.
(HU) Puolalaisen putkimiehen kummituksen tilalle on nyt tullut latvialaisen rakennustyöläisen uhkaava varjo.
(HU) The bogeyman of the Polish plumber has now been replaced by the menacing shadow of the Latvian construction worker.
Kaikki ansio siitä kuuluu yhdysvaltalaisille, joille me saksalaiset olemme paljosta kiitollisia, sillä he puolustivat vapauttamme ajankohtana, jolloin neuvostokommunismi uhkasi sitä.
All credit for that to the Americans, to whom we Germans owe a great deal, for they stood up for our freedom at a time when that freedom was menaced by Soviet Communism.

Context sentences for "uhata" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

FinnishDirektiivillä ei myöskään uhata Ruotsin mallia tai Ruotsin työehtosopimuksia.
Nor does it threaten the Swedish model or the Swedish collective agreements.
FinnishIhmistä voi uhata kaikki ympäristökatastrofeista sosiaaliseen syrjäytymiseen.
The threat to the people may be anything from environmental disasters to social exclusion.
FinnishTämän lisäksi talouden haasteet eivät saa uhata kaikkia opetuksen akateemisia arvoja.
Furthermore, economic issues must not threaten the academic value of teaching as a whole.
FinnishSillä ei ole käytettävissään ainuttakaan sotilasta, jolla se olisi voinut uhata.
It does not have a single soldier it could have used as a threat.
FinnishKyse on välttämättömästä varotoimesta, jonka ei pitäisi uhata ainuttakaan kunnollista tuotetta.
It is a necessary precaution which should not threaten a single valid product.
FinnishEmme voi laiminlyödä heidän etujaan tai antaa minkään uhata heidän työllisyyttään ja tulojaan.
We cannot ignore their interests or allow any threat to their employment and income.
FinnishEi ole mitään järkeä uhata niillä, ja meidän on uskallettava sanoa se.
It makes no sense whatsoever to use this threat, and we must not be frightened to say so.
FinnishLaki, joka saattaa uhata tiedotusvälineiden vapautta Unkarissa, on tällä hetkellä voimassa.
The law which potentially threatens media freedom in Hungary is a law currently in force.
FinnishNämä ovat kaksi pääasiallista asiaa, jotka voivat uhata monia niitä asioita, mitä arvostamme elämässä.
Those are the two main issues that may put at risk much of what we value in life.
FinnishEllei näin käy, tilanne voi uhata koko alueen vakautta.
If this is not the case, it could threaten the stability of the entire region.
FinnishGlobaalistuminen tarjoaa niille mahdollisuuksia mutta se saattaa myös uhata alueen kulttuuriperintöä.
Globalisation is an opportunity for them, but also carries risks for their cultural heritage.
FinnishNämä muutokset eivät saa kuitenkaan uhata leluvalmistajien asemaa Euroopan markkinoilla.
However, these changes should not pose a threat to the toy manufacturers' position in the European market.
FinnishParlamentin jäsenten paikka on parlamentissa eikä heitä saa uhata.
Members belong in Parliament and must not be threatened.
FinnishJotta niin kävisi, meidän täytyy uhata tavalla, joka tuntuu Yhdysvaltojen sisäisessä politiikassa.
In order to do that, we need to brandish big sticks which are felt on the domestic US political scene.
FinnishMiten omaa aluettaan voi uhata tällaisilla ohjuksilla?
How can one threaten one’s own territory with rockets like these?
FinnishYhden maan maatalousministeriön virheet eivät saa koskaan enää uhata mantereemme karjaa.
Our continent's livestock must never again be put in jeopardy by failures in one country's Ministry of Agriculture.
FinnishNe ovat varmistuneet siitä, ettei Irakilla ole yhtään pitkän matkan ohjusta, jolla se voisi uhata naapureitaan.
They have made sure that Iraq has no long-range missiles that could threaten its neighbours.
FinnishMeidän täytyy myös uhata niitä, että muutamme alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan ylhäältä alaspäin suuntautuvaksi.
We must also threaten them with changing the bottom-up-, bottom-down approach.
FinnishMinkään maan kansallista lainsäädäntöä ei näin ollen uhata.
There is thus no threat to any national legislation.
FinnishJäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta ei saisi uhata.
The sovereignty of Member States should not be threatened.