"ulkopuolella" English translation

FI

"ulkopuolella" in English

FI ulkopuolella
volume_up
{adverb}

ulkopuolella (also: poispäin)
Onko siis solidaarisuuden maailmanlaajuistuminen tämän käsitteen ulkopuolella?
Could it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
Tämän rakennuksen ulkopuolella julistatte edelleen "kyllä" perustuslaille.
On the outside of this building you still proclaim ‘yes’ to the Constitution.
Suurin osa oppimisesta tapahtuu kuitenkin tämän muodollisen koulutuksen ulkopuolella.
But most of the learning we do is outside this experience of formal education.

Context sentences for "ulkopuolella" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVakaussopimus on itse asiassa yhtä tärkeä myös kyseisen alueen rajojen ulkopuolella.
Indeed, the Stability Pact applies just as much across the borders of the region.
FinnishSen ulkopuolella on monia poliittisia vaihtoehtoja, jotka voivat tuottaa tulosta.
Beyond that there are many political options that can fruitfully be pursued.
FinnishNäin se pitää itsensä yhä Pohjois-Irlannin demokraattisen hallituksen ulkopuolella.
Thus it continues to exclude itself from democratic government in Northern Ireland.
FinnishNeljänneksi kehotan ohjelman ulkopuolella olevia jäsenvaltioita liittymään siihen.
Fourthly, I encourage the countries which do not participate in the programme to join.
FinnishEuroopan unioni ei turvaa demokratiaa, ei sen sisällä eikä ulkopuolella.
The European Union is not safeguarding democracy, either internally or externally.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, kenen pitäisi puhua euron nimissä unionin ulkopuolella?
Mr President, ladies and gentlemen, who should represent the euro externally?
FinnishMielestäni tämä linja on luja mutta oikeudenmukainen ja arvostelun ulkopuolella.
I think that is a line that is strong but fair and beyond criticism.
FinnishTyössä käyvän ja työelämän ulkopuolella olevan väestön välistä suhdetta olisi parannettava.
The ratio between the so-called active and non-active population should go up.
FinnishSen ulkopuolella ovat kaikki maat, joiden vienti kasvaa enemmän kuin 20 prosenttia vuodessa.
It excludes any country recording an annual growth in exports greater than 20%.
FinnishBirdal on laajalti Turkin rajojen ulkopuolella tunnustettu ihmisoikeusaktivisti.
Mr Birdal' s reputation as a human rights activist extends well beyond the borders of Turkey.
FinnishOn surullista, että komissio on tämän lobbaustoiminnan ulkopuolella.
It is lamentable that the Commission should succumb to the lobbyists' activities.
FinnishKunnes tämä saadaan aikaan, Iran pysyy sivistyneen maailman ulkopuolella.
Until this happens, Iran will stay on the margins of the civilised world.
FinnishTietojeni mukaan talebaneilla ei ole mitään tavoitteita maansa rajojen ulkopuolella.
The Taliban, as far as I know, have no ambitions beyond their borders.
FinnishEuroalueen ulkopuolella kansainvälisen kysynnän jatkuva kasvu tukenee euroalueen vientiä.
On the external side, ongoing growth in global demand should support euro area exports.
FinnishSen tavoitteena on eri tavoin vauhdittaa palveluyritysten toimintaa oman maan ulkopuolella.
The Directive aims at boosting service sector companies' activities abroad.
FinnishToivon, että keskustelumme saa myönteistä vastakaikua Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella.
I hope our debate meets with favourable resonance in the European Union and beyond.
FinnishOn uudistuksia, jotka voitaisiin toteuttaa perustamissopimuksen tarkistuksen ulkopuolella.
There are reforms which could be undertaken without revising the Treaty.
FinnishVastustaja ei ole tietyn rajan ulkopuolella; hän on rajojemme sisäpuolella.
No longer does the antagonist stand behind a fixed border; now he is within our own frontiers.
FinnishMyös osa-aikainen maanviljely ja työskentely maatilojen ulkopuolella ovat lisääntyneet huimasti.
There has also been huge growth in part-time farming and off-farm employment.
FinnishYhtenäisvaluuttaa ei voi olla olemassa itsenäisen valuutan ulkopuolella.
There can be no single currency unless it is an independent currency.